L'FP en 2 minuts

Què és l’FP?

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa a la vida social, cultural i econòmica del territori.  Aquest conjunt d’accions de formació professionalitzadores poden ser de Grau Superior , de Grau Mitjà o de qualificació inicial.

L'FP a L’Hospitalet en xifres

El curs 2016-2017 a l’Hospitalet es cursaran 63 especialitats de Formació Professional Inicial pertanyents a 18 famílies professionals:

• 9 especialitats de programes de Formació i Inserció i 1 d'FP Bàsica

• 19 especialitats de CFGM,  de les quals 1 pertany a ensenyaments artístics i 2 a ensenyaments esportius

• 34 especialitats de CFGS, de les quals 5 pertanyen a ensenyaments artístics

• 2 cicles de grau mitjà i 10 de grau superior s’impartiran en la modalitat FP DUAL.

 A l’Hospitalet hi ha 77 especialitats de Certificats de Professionalitat  homologades, corresponents a 13 àrees professionals diferents. L’any 2016 s’estan impartint 68 cursos de certificat de professionalitat a la ciutat .

Com s'organitza l'FP?

Veure imatge de Com s'organitza l'FP? (nova finestra)
Els ensenyaments professionals s'organitzen en programes de qualificació professional inicial, en cicles formatius de grau mitjà i grau superior, i formació per a l'ocupació.

Aquesta formació s'agrupa segons el seu àmbit d'actuació en 26 famílies professionals.

Cadascun dels estudis consta de tres parts diferenciades: formació teòrica i formació pràctica en el mateix centre educatiu i, posteriorment, les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball (FCT).

Es divideix en:

Formació professional inicial: conjunt de programes formatius que es desenvolupen al sistema educatiu i que tenen com a finalitat facilitar la qualificació professional a les persones. S’organitza en cicles formatius. Aquest subistema inclou:
 • Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) per a l'alumnat que acredita l'ESO, prova d'accés o curs específic per a l'accés. Permeten l'obtenció del Títol de tècnic (nivell 2)
 • Cicle formatiu de Grau Superior (CFGS) per a l'alumnat que han aprovat el Batxillerat. També s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés o el curs específic per a l'accés. Permeten l'obtenció del Títol de tècnic superior (nivell 3).
 • Programes per a la formació i la inserció: adreçats a joves que no han acreditat l'ESO. Possibliliten l'obtenció del Certificat de qualificació professional inicial (nivell 1).
l'FP DUAL: és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. En la formació dual centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s'adeqüin a les necessitats del mercat laboral.
Per més informació d'aquesta modalitat d'FP a L'H cliqueu AQUI.


Formació professional per a l’ocupació: conjunt d’accions formatives que es desenvolupen a l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció o reinserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Adreçada a majors de 16 anys. Els cursos de formació professional per a l'ocupació permeten l'obtenció de Certificats de professionalitat de nivells 1, 2 i 3.

Formació professional contínua:  conjunt d'accions formatives adreçades a la millora de les competències professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en actiu.

Mesures flexibilitzadores

La Formació professional inclou una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitat facilitar la formació al llarg de la vida, millorar la qualificació professional de les persones, possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació. Entre aquestes destaquen:
 • Servei d'assessorament: es un servei a demanda de la persona interessada que permet disposar de forma individual d'un assessor especialista en una família professional. Ajuda a identificar a les persones les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
  Els centre que ofereixen aquest servei a la ciutat són: INS Llobregat; INS Provençana, Jaume Balmes, Dolmen, Joan XXIII i Miquel Servet.
 • Servei de reconeixement acadèmic: s'adreça a les persones de 18 anys o més que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
 • Acredita't: procediment que permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que acredita oficialment la competència professional i els pot servir per arribar a obtenir total o parcialment un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.
 • FP DUAL
 • Matricula semipresencial
 • Modalitat a distància
 • Avaluació dels aprenentatges impartits a distància per entitats col•laboradores
Per mes informació: 

Departament Ensenyament
Als centres on es realitza l’assessorament.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)