Què és l'FP?

El model integrat d'FP

La formació professional té com a finalitats l’adquisició, el millorament i l’actualització de les competències i qualificació professionals de les persones al llarg de la vida.

A Catalunya, la Llei de Formació i Qualificació Professional ha configurat un model d’FP que integra la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació, i els serveis d’informació i orientació i d’avaluació i acreditació de les competències professionals.

La formació professional inicial, inclosa en el sistema educatiu, està organitzada en cicles formatius. Els cicles es poden classificar per graus (mitjà o superior) i per àmbits d’activitat (famílies professionals).

Actualment, a Catalunya, l’FPI inclou 150 cicles de grau mitjà i superior agrupats en 26 famílies, amb continguts teòrics i pràctics adequats als diferents sectors professionals.

Per accedir als cicles de grau mitjà, cal tenir el graduat en ESO, mentre que per accedir als cicles grau superior es necessari disposar del títol de batxiller. També hi ha altres vies d’accés, com ara les proves d’accés o els cursos específics d’accés. Els cicles de grau mitjà permeten l’obtenció del títol de tècnic i els de grau superior el de tècnic superior.

Els ensenyaments professionals combinen formació teòrica i pràctica, incloent-hi unes pràctiques en centres de treball d’empreses. En general, la durada dels cicles formatius varia de 1.300 hores (un curs acadèmic) a 2.000 hores (dos cursos acadèmics).

Existeixen diverses opcions (mesures flexibilitzadores) que faciliten l’accés a la formació, com ara l'FP dual, estudis no presencials, matriculació parcial o semipresencial, ofertes a col·lectius singulars vinculats a empreses o subsectors productius, itineraris curriculars combinats i vies d’accés diversificades.
 
La formació professional per a l’ocupació permet l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals i inclou diferents tipus d’accions:
• Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
• Formació ocupacional, dirigida a persones treballadores en situació d'atur encaminada a l’obtenció de certificatsde professionalitat.
• Formació contínua, pensada per a persones treballadores en actiu que volen millorar les seves quali!cacions i competències professionals.
• Altres iniciatives de formació (permisos individuals, formació a empleats públics,...).
 
Aquestes activitats es porten a terme a través dels Centres d'Innovació i Formació Ocupacional, del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i dels centres col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional, públics o privats.
 
Per altre banda, les activitats formatives i d’aprenentatge no formals i informals que generen en les persones competències professionals poden acreditar-se oficialment per mitjà d’un procés d’avaluació i acreditació.
 
El model integrat d’FP també contempla iniciatives d’inserció i reinserció laboral de treballadors mitjançant el foment de la contractació dins del sistema de Garantia Juvenil (Joves per l’ocupació, Fem ocupació per a joves, ...) o d’altres projectes impulsats pel SOC, com ara Treball als Barris i 30plus.
 

Les xifres de l'FP a l'Hospitalet

Recursos del sistema d'FP
 
Durant el curs 2015-2016 es va poder cursar estudis d'FP inicial a 13 centres educatius de la ciutat. A 12 centres es van cursar cicles de grau mitjà, la meitat dels quals són de titularitat pública. En el cas dels cicles de grau superior, es van poder cursar també a 12 centres, 7 de titularitat pública i 5 de privada concertada.

Famílies professionals i cicles formatius

En termes d'oferta formativa, a l'Hospitalet hi ha disponible una oferta que engloba titulacions de 16 de les 23 famílies professionals contemplades per la LOE. Aquestes 16 famílies agrupen una oferta total de 75 titulacions d’FP (cicles), dels quals 29 són de grau mitjà i 46 són de grau superior.

Cinc famílies professionals concentres més de la metitat de l'oferta de titulacions i també d'alumnat matriculat:
• Sanitat
• Serveis sociculturals i a la comunitat
• Administració i gestió
• Informàtica i comunicació
• Comunicació gràfica i audiovisual

Matrícula: evolució i característiques

La matrícula en ensenyaments professionals no para de créixer (un 45% des de l'inici de la crisi) i el curs 2015-2016 assoleix la xifra més alta de la darrera dècada. Un total de 4.005 alumnes van cursar estudis d'FP inicial a la ciutat, ja sigui de grau mità (1.698) o de grau superior (2.307). El curs 2016-2017 s'observa, però, un canvi de tendència per la disminució en el nombre de matriculats.

En el cicles de grau mitjà, la matrícula es concentra en titulacions de les families professionals de sanitat, administració i gestió i d'informàtica i comunicacions. En els cas dels cicles de grau superior, serveis socioculturals, administració i gestió i informàtica i comuniacions encapçalen el rànquing.

Avanç de dades - Oferta formativa curs 2017-2018
 
El proper curs 2017-2018 s'ofereixen a la ciutat 68 titulacions de Formació Professional de 19 famílies professionals, de les quals 51 corresponen a FP inicial (1 d’FP bàsica, 16 titulacions de grau mitjà i 34 de grau superior); 9 a programes de formació i inserció; 6 a ensenyaments artístics (1 de grau mitjà i 5 de superior); 2 a ensenyaments esportius de grau mitjà. A més, es realitzaran 2 cicles de grau mitjà i 14 de grau superior en la modalitat dual. 

Darrera actualització: 26 de maig de 2017
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)