Acceso a la FP

Com accedir als cicles formatius de Formació Professional Inicial?

Ver imagen de Com accedir als cicles formatius de Formació Professional Inicial? (nueva ventana)
Programes per a la Formació i la Inserció

Els Programes de formació i inserció i de formació Professional Bàsica s'ofereixen a joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, com una via de segona oportunitat que els permeti reintroduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional i, alhora els facilita l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.
 Estructura:
 • Mòduls de Formació Professional, per a l'assoliment de les competències professionals (inclouen pràctiques d'empresa).
 • Mòduls de Formació General, per a l'adquisició de competències instrumentals que han de facilitar l'assoliment de les competències professionals.
 • Accions de seguiment i orientació.
Certificació:
 • Mòduls formatius superats.
 • Unitats de competència acreditades de qualificacions de nivell 1.
La superació del Programa comportarà:
 
 1. Una certificació amb la relació  de competències professionals acreditades.
 2. El reconeixement de la formació rebuda en la realització de les proves d'accés per a cicles de formació professional de grau mitjà, i en la obtenció del graduat.
 3. Accedir al món del treball.
Informació:
A l'apartat estudis d'aquesta GUIA 
Catàleg de l'oferta d'FP a L'H curs 2016-2017.
 Departament d'Ensenyament.
Als instituts, centres i entitats que imparteixen els programes 

Formació Professional Bàsica

Des del curs 2014-2015 s'ha aplicat a Catalunya una experiència pilot per a la implantació de la Formació Professional Bàsica amb el nom de Programes de Promoció Professional.
 • Els cicles de formació professional bàsica duren 2 anys acadèmics i es destinen a persones que no han finalitzat l'ESO i volen seguir els seus estudis cap a la formació professional. Formen part de l'oferta educativa pública, obligatòria i gratuïta, i aspiren a substituïr els antics PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial).
 • Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques de llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua catalana, matemàtiques i ciències aplicades a l'aprenentatge en un camp professional. Es fomenta el treball en equip, la tutoria i l'orientació educativa i professional.
 • Per accedir-hi s'ha de tenir un mínim de 15 anys i no superar els 17, la recomanació de l'equip docent de l'ESO, i el consentiment dels tutors legals de l'alumne si aquest no està emancipat. Només excepcionalment s'hi podrà accedir havent cursat 2n d'ESO.
 • La superació d'un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic, com també d'una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals.
 • Amb el títol de tècnic professional bàsic es permet l'accés als cicles de grau mitjà i a l'obtenció del graduat d'ESO si es realitza la prova final d'avaluació de l'ESO.

A l’Hospitalet el curs 2015/2016 es va iniciar un Programa de Formació Professional bàsica, que té continuïtat pel curs 2016/2017:
Tècnic/a Professional bàsic/a en Fabricació i Muntatge
Centre on s’imparteix: Institut Llobregat

Els cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM)

Per poder cursar un cicle de Grau Mitjà cal tenir el títol de Graduat en Educació Secundària (GESO) o disposar del títol d'FP1 (o l'equivalent). També poden accedir-hi les persones que tinguin aprovat segon de BUP o amb dues assignatures pendents, i els alumnes que hagin superat un PFI amb nota superior a 8.

Finalment, el Grau Mitjà també està obert a persones que, tot i no disposar de cap títol, superin una prova d'accés a grau mitjà, o el curs d'accés directe a Grau Mitjà (CAM) o la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.


Els cicles formatius de Grau Superior (CFGS)

Per poder cursar un cicle de Grau Superior cal tenir el títol de Batxillerat o haver superat el COU o tenir el títol d'FP2. També poden accedir-hi les persones que, tot i no disposar de títol,  superin una prova d'accés a grau superior, el curs d'accés directe a grau superior (CAS), el curs d'accés directe a grau superior (CAS), o superin la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Per poder cursar un cicle d'Arts plàstiques i Disseny cal haver superat el batxillerat artístic o fer una prova específica si s'ha superat el COU, FP2 o el Batxillerat, i si no es tenen requisits acadèmics fer una prova comuna i una altra d'específica.

Per más información:

• Apartat estudis d’aquesta guia
• A l’oficina municipal d'escolarització (OME).
• El portal www.edu365.cat
• L'apartat Currículum i orientació de la Xtec
• La pàgina web del Departament d'Ensenyament
 

Pruebas de Acceso a los a ciclos formativos

Se convocan una vez el año y posibilitan cursar estos estudios a personas que no tienen la titulación académica exigida para acceder.
 • Prueba de Acceso en CFGM: como mínimo cumplir los 17 años el año en que se hace la prueba.
 • Prueba de Acceso en CFGS: como mínimo cumplir los 19 años el año en que se hace la prueba o bien tener 18 años para quien acredite estar en posesión de un título de técnico/a relacionado con el ciclo de grado superior en el cual se quiere acceder.
 • En las enseñanzas artísticas y deportivas además se tendrá que acreditar unos requisitos o realizar una prueba específica.
Estas pruebas se hacen el mes de mayo, en una sola jornada, a los institutos públicos autorizados por el Departamento de Enseñanza.

Las pruebas de acceso en CFGM pueden prepararse a las Escuelas de Adultos: CFA Bellvitge y CFA Sant Josep .

Las pruebas de acceso en CFGS pueden prepararse a las Escuelas de Adultos: CFA Can Serra , CFA Catalònia y Miquel Servet .

Más información a la página web del Departamento de Enseñanza y en las escuelas de formación de adultos.

¿ Como conseguir la expedición de un certificado de profesionalidad?

El certificado de profesionalidad es un documento oficial que acredita a quien lo obtiene que es competente profesionalmente para desarrollar una actividad laboral de acuerdo con las exigencias de la producción y la ocupación. Es decir, que tiene los conocimientos y habilidades para desarrollarla, de forma correcta y de acuerdo con las exigencias del mercado.

Cada certificado de profesionalidad acredita una calificación profesional del Catálogo Nacional de Calificaciones Profesionales y está configurado por unas o más unidades de competencia. La unidad de competencia constituye la unidad mínima acreditable y acumulable para obtener un certificado de profesionalidad.

Estas competencias están inspiradas en los ámbitos establecidos en la Recomendación del Parlament Europeu y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE) y en el Marc Comú Europeo de referencia para las lenguas.

VÍA FORMATIVA (ADMINISTRACIÓN LABORAL)
 • Mediante la superación, en el ámbito del sistema de la formación profesional para la ocupación en un centro que haya sido autorizado por el TRONCO, de todos los módulos asociados a las unidades de competencia correspondientes a un certificado de profesionalidad, incluyendo la superación o exención del módulo de formación práctica en centros de trabajo que todo certificado de profesionalidad tiene asociado.
Más información:
Buscador de cursos TRONCO:
Oferta FPO en L''Hospitalet
CIFO EL Hospitalet:

VÍA FORMATIVA (ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA)
 • Tener certificación académica que acredite la superación de todos los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia que conformen certificado de profesionalidad.
RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL I FORMACIÓN NO FORMAL
 • Mediante los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia profesional o vías no formales de formación que convocan conjuntamente la Administración laboral y la educativa.
Más información sobre este procedimiento, cliqueando AQUI

¿ Cuáles son los requisitos de acceso a un certificado de profesionalidad?


REQUISITOS DE ACCESO A LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

NIVEL 1:
No calan requisitos académicos ni profesionales de acceso.

NIVEL 2:
Estar en posesión de:
 • Un Certificado profesional de nivel 2
 • Uno Certificados profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área
 • Certificado en ESO
 • Título de técnico auxiliar (FP-I) o técnico (GFGM),
 • 2º BUP, 2º del 1º ciclo experimental de la reforma de enseñanzas medias, 3º curso del plan 1963 o 2º comunes experimentales.
 • Prueba de Acceso CFGM,
 • Prueba + 25 universidad
CERTIFICADOS DE NIVEL 3 :
Estar en posesión de:
 • Un Certificado profesional de nivel 3
 • Uno Certificados profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área
 • Título de bachiller o segundo curso de cualquier modalidad de bachillerato
 • Título técnico especialista (FP-II) ,tècnic superior (CFGS) o equivalentes académicos
 • Titulación universitaria
 • Pruebas acceso CFGS
 • Prueba +25 años universidadEsta acción ha sido subvencionada por el Servei d’Ocupació de Catalunya a cargo de los fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal y con la cofinanciación en un 50% del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013, CCI2007ES052PO00
Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)