Acredita la experiencia profesional

Si has anant aprenent el teu ofici mentre treballaves, perquè no vas tenir la possibilitat de rebre una formació prèvia, ara pots demanar que et reconeguin i acreditin amb un certificat oficial els teus coneixements i la teva experiència

L’acreditació de competències professionals, adquirides mitjançant l'experiència laboral o vies no formals de formació, és un procediment que permet a les persones que hi participen d'aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

A Catalunya aquest procediment es pot realitzar mitjançant el serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic coordinat pel Departament d’Ensenyament i a través del programa ACREDITA’T promogut pel Ministeri i gestionat pel Departament d'Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

L'assessorament
És un servei a demanda de la persona interessada que permet disposar d’una atenció personalitzada per part d’un assessor especialista en una família professional. Ajuda a identificar a les persones les seves capacitats, interessos i el seu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa en 2 o 3 sessions presencials, l'usuari aporta la documentació de què disposa perquè li sigui valorada la trajectòria formativa i laboral.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté la diagnosi de les possibilitats formatives i de formació professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni.

Aquest informe és un requisit previ per sol•licitar el servei de reconeixement acadèmic.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

On es pot fer?
 
Aquest servei es porta a terme als centres educatius.

Els centre que ofereixen aquest servei a l’Hospitalet són: INS Llobregat; INS Provençana, Jaume Balmes, Dolmen, Joan XXIII i Miquel Servet. Podeu consultar AQUI en quines famílies professionals assessora cada centre.

Per más información:
Web ensenyament GENCAT
Centres on es realitza el servei
El reconeixement
S'adreça a qui vulgui tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.

Per sol•licitar el servei cal complir els requisits següents:
 • haver complert 18 anys,
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector,
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.
Una junta de reconeixement integrada per professors del centre educatiu on es realitza el servei avalua l'usuari.

La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col•legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emetrà un certificat parcial o total amb valor acadèmic.

Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.

On es pot fer?

A l’Hospitalet, els centres educatius que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges són els que també ofereixen el servei d'assessorament, en les especialitats següents:
 • Institut Provençana
  •  CFGM - Construcció
  • CFGS - Documentació i administració sanitària
  • CFGS - Laboratori d'anàlisi i control de qualitat
  • CFGS - Projectes d'obra civil (ús d'aplicacions SIG)
  • CFGS - Projectes d'edificació (rehabilitació i restauració)
 • Centre d'Estudis Miquel Servet
  • CFGM - Cures auxiliars d’infermeria
  • CFGM - Farmàcia i parafarmàcia
  • CFGS - Documentació i administració sanitària
 • Centre d'Estudis Dolmen
  • CFGS - Administració i finances
  • CFGS - Educació infantil
 • Jesuïtes Bellvitge- Centre d'Estudis Joan XXIII
  • CFGM - Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural
  • CFGM – Gestió administrativa
  • CFGM - Sistemes microinformàtics i xarxes
  • CFGS - Animació d'activitats físiques i esportives
  • CFGS - Administració i finances
  • CFGS - Educació infantil
  • CFGS - Administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Institut Llobregat
  • CFGM - Mecanització
  • CFGM - Instal•lacions elèctriques i automàtiques
  • CFGS - Programació de la producció. en fabricació mecànica
  • CFGS - Sistemes electrotècnics i automatitzats
 • Centre d'Estudis Jaume Balmes
  • CFGM - Farmàcia i parafarmàcia
  • CFGS - Sistemes de telecomunicacions i informàtics
  • CFGS - Assessoria d'imatge personal i corporativa
Per más información:
Web Departament Ensenyament
Centres on es realitza el servei

Programa Acredita't

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.

Qui pot accedir al servei?
 
 • Tenir la nacionalitat espanyola, de la Unió Europea o amb autorització de residència.
 • Tenir 20 anys a la fi del termini de la preinscripció. 
 • Justificar almenys 3 anys d’experiència professional o haver cursat 300 hores de formació.
En el marc de les mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional, les persones amb experiència laboral i formació prèvia que desitgin obtenir un diagnòstic de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i conèixer l'itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir una titulació acadèmica, poden sol•licitar el servei d'assessorament en la formació professional. Així mateix, poden sol•licitar el reconeixement acadèmic dels aprenentatges que hagin assolit amb l'experiència laboral o en activitats socials.
 
¡ Convocatoria abierta!
Para más información sobre los procedimientos, los requisitos de participación y la documentación requerida se pueden consultar los seguents webs:

 
 • Guía de Formación Profesional
Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Aviso legal