1. Asesórate

2. Elabora el plan de empresa

 • Aquí tienes toda la documentación y las herramientas que necesitas:
Guía para realizar el Plan de Empresa
Guía para realizar el Plan Económico y Financiero

3. ¡Anímate a emprender!

 • Estoy en:
 • Inicio
 • Empresa
 • Proyecto Cultura Emprendedora en la Escuela

Apoyo a la empresa

Proyecto Cultura Emprendedora en la Escuela

Programa Cultura Emprenedora a l'Escola

El projecte

La promoció de la cultura emprenedora esdevé cabdal en el context d'una societat del coneixement, perquè augmenta la relació entre el sistema educatiu i el productiu, incrementa la qualitat del treball, afavoreix la millora dels resultats educatius i promou l'adquisició d'un conjunt de capacitats, habilitats i valors útils que capaciten les persones a gestionar adequadament els seus projectes professionals i vitals:
 • Autonomia i iniciativa personal (Esperit emprenedor)
 • Aprendre a aprendre
 • Competència social i ciutadana
 • Competència lingüística
 • Competència matemàtica
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Competència cultural i artística
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Valors, hàbits i capacitats claus vinculades a l'emprenedoria:
 • La iniciativa i creativitat
 • La responsabilitat
 • La presa de decisions i assumpció de risc
 • La flexibilitat i la perseverança
 • La recerca i aprofitament de recursos, com la informació i les tecnologies
 • La cooperació i solidaritat
 • El coneixement i respecte de l'entorn
 • El treball col·laboratiu i el treball en equip
Aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè:
 • Aporta un model de gestió democràtica i participativa
 • Reforça un vessant de responsabilitat social
Durant el curs escolar, tots els alumnes d'una aula creen, gestionen i tanquen una cooperativa. Aquest procés comporta:
 • Constitució de la cooperativa (denominació, estatuts, capital social a aportar per cadascun dels socis...)
 • Elecció del producte
 • Disseny de la imatge corporativa
 • Difusió i comunicació
 • Producció i venda en un mercat local
 • Aportació de part dels beneficis a projectes d'interès social
 • Avaluació de la feina feta
Marc normatiu

L'actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l'esperit emprenedor com a una competència clau que s'ha d'integrar en el currículum per ésser assolida al final de l'ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.

- Objectius estratègics de la U.E. amb l'horitzó del 2020
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya (LEC)

Durada del projecte

El projecte es desenvolupa continuadament des del curs 2011 - 2012, moment en el que l'Ajuntament de L'Hospitalet s'hi va incorporar. Des d'aquell moment, l'Ajuntament ha coordinat 5 edicions consecutives, amb una gran èxit de participació i satisfacció per part d'escoles, alumnes i professors.
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)