1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

Ajornament d’impostos del Govern de l’Estat (AEAT) COVID-19

El  govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit tributari.

Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).

Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000 euros, sense necessitat d’aportar cap tipus de garantia.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Plaç de sol·licitud: 30/09/2020
Més Informació

Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres COVID-19

En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de l'esmentada Llei 58/2003 i l'import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.
El que preveu l'apartat anterior no és aplicable a les quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit que es liquidin d'acord amb el que preveu l'article 167.Dos, segon paràgraf, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
Aquest ajornament es sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d'acord amb l'article 102 del Reglament (UE) núm. 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.
Als efectes del que preveu l'apartat 3 de l'article 65 de la Llei 58/2003, la garantia aportada per a l'obtenció de l'aixecament de la mercaderia serà vàlida per a l'obtenció de l'ajornament, quedant afecta el pagament del deute duaner i tributari corresponent fins el compliment íntegre per l'obligat de l'ajornament concedit, sense perjudici del que preveu l'apartat 3 de l'article 112 del Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.
Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.


Les condicions de l'ajornament seran les següents:

El termini serà de sis mesos des de la finalització del termini d'ingrés que correspongui de conformitat amb el que preveu l'article 108 del Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual es estableix el codi duaner de la Unió.
No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Termini

Des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Tramitació

Aquest ajornament es sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d'acord amb l'article 102 del Reglament (UE) núm. 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.

Plaç de sol·licitud: 30/05/2020
Més Informació

Ajuts de la Generalitat de Catalunya al comerç per fer front a l’emergència sanitària del COVID-19

Diferents línies d’ajut distribuïdes en 3 grans blocs:

Línies d’Ajuts a teixit associatiu: per a despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: per a actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat i despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat.
Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per a actuacions de caràcter público-privat per a estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Beneficiaris

Empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma.

També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

Descripció

-Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

-Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)

-Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Tramitació i Termini
Pendent de convocatoria

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

Antena d'innovació

El servei de Antena d’innovació s’adreça especialment a empreses mitjanes i grans, on la tecnologia i l’elaboració industrial tenen un paper clau en el vostre model de negoci. També el podeu aprofitar empreses petites, sempre que la tecnologia, la innovació i el procés de producció puguin beneficiar-se d’aquest tipus d’anàlisi de prospectiva tecnològica.

El servei Antena d’innovació t'ajuda a detectar les oportunitats i els riscos que estan afectant i transformant el teu sector.

Objectius

El servei et connecta directament amb el pol mundial de la innovació de Silicon Valley. T'ofereix un primer tast d'anàlisi del teu sector i els teus clients i ho contrasta amb les tendències i les tecnologies que estan transformant-lo abans que t’arribin a afectar.

Termini: 31/12/2021
Més informació

Aracoop internacional

Les empreses d’economia social també poden obrir-se al món. El servei d'acompanyament Aracoop Internacional facilita la internacionalització de les cooperatives, fundacions i associacions, seguint la dinàmica exportadora que ja han adoptat moltes de les empreses del nostre país.

Si tens potencial internacional, necessites un soci a l’exterior o busques clients en altres mercats, Aracoop Internacional t’ajudarà amb l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.

Objectiu

Per a totes aquelles empreses que necessitin assessorament previ per escollir la millor destinació per als seus productes o serveis, ACCIÓ us ajudarà en la priorització dels mercats amb major potencial.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Atracció de socis internacionals

No sempre trobem els nostres aliats estratègics al costat de casa. Sovint aquell proveïdor clau o el client que marca la diferència es troba més enllà de les nostres fronteres. En aquests casos, per què no portar-los a Catalunya? El servei d’Atracció de socis internacionals d’ACCIÓ t’ajuda a convèncer-los d’establir-se al nostre país.

Objectiu

El servei d’Atracció de socis internacionals t’acompanya a convèncer els teus aliats estratègics de la necessitat d’establir-se a Catalunya. Tot plegat oferint informació útil als inversors, amb dades pràctiques i actualitzades sobre com invertir i operar a Catalunya.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Barcelona & Catalonia Startup Hub

El Barcelona & Catalonia Startup Hub és el portal de startups més important de Catalunya. Tant per volum com per qualitat, és el directori de referència de les startups catalanes.

Objectius

Permetrà al teu projecte connectar-se a un dels ecosistemes emprenedors més importants d’Europa.

Visibilitat global. Possibles socis i inversors tant locals com internacionals cerquen en el Barcelona & Catalonia Startup Hub startups amb qui col·laborar o invertir.
Connexió a l’ecosistema. La cerca per nom, sector o localització permet situar la teva startup al mapa de l’ecosistema emprenedor català.

Termini: 1/1/2021

Més Informació

CDTI Mesures extraordinàries per empreses en els programes d’ajuts R+D+I i Red Cervera

Mesures estraordinaries d'aplicació a programes ja existents del CDTI per ajuts R+D+I

Mesures extraordinàries per a empreses en matèria de R+D+I

1) Aplicació sobre instruments CDTI ja en funcionament, i es materialitzen en:
 • Exempció de garanties per sol·licitar ajuts a projectes d’R+D+I.
 • Acceleració dels processos gestió i aprovació de projectes.
 • Ampliació de l’instrumento LIC-A a tot el territori nacional.
 • Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment reemborsables.
2)Modificació del Fons de Provisions Tècniques associades a la Xarxa Cervera R+D+I, a efectes de permetre el finançament de projectes d’R+D+I  empresarial de pimes i empreses de mitjana capitalització, mitjançant ajuts instrumentals a través de préstecs gestionats pel CDTI.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

CESCE - Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores COVID-19

Línia extraordinaria de crèdits de circulant gestionada per CESCE per assegurar operacions d'empreses exportadores - COVID 19

Descripció:
-Línia de crèdits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu del les assegurances a compte de l’Estat. (Les cobertures seran atorgades per CESCE.)
-Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
-No tenen que estar lligats a contractes d’exportació.
-Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisis actual.
-El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80%.
-S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.

Beneficiaris:

Empreses espanyoles considerades com a pimes (segons definició del Reglament UE), així com altres empreses de major mida, sempre que siguin entitats no cotitzades en les que concorrin les següents circumstàncies:

-Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com a mínim, un dels següents requisits:

a)empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un 33% del total de la xifra de negoci, prenent com a referència la darrera informació financera disponible

b)empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant els darrers 4 anys).

-Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19.

Queden excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal o que tinguin incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb la Administració, registrades abans del 31 de desembre de 2019

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Cofinançament FEDER per a la realització de projectes institucionals que possibilitin generació de recerca, atracció de talent i transferència de coneixement

L'objecte d'aquest cofinançament procedent del FEDER a les entitats beneficiàries és la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. En tots els casos es pot incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l'activitat de recerca.

La durada dels projectes no serà superior a set anys i el termini d'execució de les activitats finançades ha d'estar comprès entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2023. Només són subvencionables les despeses pagades entre la data d'inici del termini d'execució i el 31 de desembre de 2023.

Les entitats beneficiàries poden ser les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els parcs científics i tecnològics, i totes les institucions sense finalitat de lucre, tant de titularitat pública com privada, que tinguin com a activitat principal la recerca i la innovació, o que tinguin la consideració d'agents d'execució de la recerca.

Termini: 31/12/2020

Més Informació

Compra pública d'innovació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.


Objectius

El servei de Compra Pública en Innovació s'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Comunitats RIS3CAT

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector? Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Característiques

Les Comunitats RIS3CAT compten amb el finançament de 72 milions d’euros de pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Ofereixen fins al 50% de subvenció per a projectes a partir de 200.000 euros on s’hi integrin entre dos i 12 participants durant tres anys.

Termini:1/1/2021
Més Informació 

Devolució de despeses i concessió d’ajuts per cancel·lació d’activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals

ICEX retornarà a les empreses les quotes abonades per la seva participació en esdeveniments afectats pel COVID19

-S’habilita ICEX España Exportación e Inversiones, per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de comerç internacional, que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència de la COVID-19. En el supòsit d'ajornament l'empresa haurà de justificar motivadament la seva impossibilitat d'acudir a la nova edició

-S'habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores d'ICEX i a les pròpies entitats col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures edicions, quan les activitats siguin cancel·lades com a conseqüència de l'COVID 19.

Termini de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

EMPRENDETUR I+D+i

Suspensió del pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs EMPRENDETUR I+D+i.

Amb caràcter general es suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant el període d’un any, el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme.

En conseqüència, els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin de realitzar pels prestataris a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 11/20, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Esta incloses les següents línies:
 • Emprendetur I+D
 • Emprendetur Desarrollo de productos innovadores
 • Emprendetur Jóvenes Emprendedores
Emprendetur Intenacionalización

Termini

Els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin de realitzar pels prestataris a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 11/20, de 31 de març, seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Termini de solicitud: 31/12/2020
Més informació

Enterprise Europe Network (EEN)

Si ets una empresa innovadora que busca socis internacionals, l’Enterprise Europe Network (EEN) és la teva xarxa. Et connecta a més de 60 països, inclosos tots els de la Unió Europea.

Objectius

L’EEN és una iniciativa de la Comissió Europea creada l’any 2008 per ajudar les pimes a ser més competitives mitjançant el desenvolupament de la seva capacitat innovadora i l’obertura a nous mercats.

Termini: 1/1/20201
Més Informació

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Finestreta Brexit

Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la teva empresa? Com afectarà en els teus negocis?

La Finestreta Brexit d’ACCIÓ posa al teu abast eines pràctiques i el millor acompanyament per prendre la temperatura als canvis que s’aproximen, per avançar-te als esdeveniments i per reforçar la teva posició al mercat internacional.

Autoavalua digitalment i en només 15 minuts la teva exposició al Brexit amb el nostre Termòmetre Brexit o planteja’ns els teus dubtes per rebre un assessorament personalitzat.

Termini: 31/12/2020

Més Informació


Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTO)

Regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19

Els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTES) causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació contributiva per atur, encara que no compleixi el requisit de cotització prèvia exigit.

L'expedient de regulació d’ocupació temporal per força major Covid19 justifica els tancaments emparats per normes legals, ja sigui el Reial decret de mesures extraordinàries del Govern, així com els tancaments que han determinat altres administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc.), i també els que han de tancar per manca de subministraments o perquè l'autoritat sanitària n'ha determinat l'aïllament

La recepció d’aquesta prestació no computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per atur.

Aquelles empreses que hagin presentat la sol·licitud per força major no cal que el tornin a presentar per aquest nou model.

L’ERTO es pot presentar pels empresaris i empresàries que tinguin causa per presentar-lo, encara que sigui per a un sol treballador

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. També es pot demanar amb efectes retroactius.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Foment de la innovació i incorporació de talent en el sector agroalimentari i forestal

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través del projecte "BCN Smart Rural", ha posat en marxa un programa de suport a les empreses del sector agroalimentari i forestal interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovació.

Característiques

Es dirigeix a empreses de l’àmbit no metropolità de Barcelona i que ofereix tres línies de suport:

-Suport a les empreses que tinguin interès en acollir estudiants en pràctiques (amb possibilitat de subvenció a través del ? Projecte Odisseu): s’ofereix assessorament en la planificació de les pràctiques, en la definició de les tasques a realitzar per l’estudiant, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb les universitats, en la definició del calendari i en la sol·licitud, si s’escau, d’un "Ajut al Pràcticum Odisseu".

-Suport a les empreses que desitgin impulsar treballs de recerca acadèmica sobre reptes de la pròpia empresa: s’ofereix assessorament en la definició de la proposta de recerca, en el públic objectiu (Treballs Finals de Grau o de Màster), en el contacte amb les universitats, etc.

-Suport a les empreses que tinguin interès en contractar un/a investigador/a per dur a terme un projecte estratègic d'innovació (amb possibilitat de subvenció a través del ? Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya): s’ofereix informació sobre les avantatges que ofereix el "Pla de Doctorats Industrials" a les empreses, així com assessorament en la definició del projecte d’innovació, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb grups i centres de recerca, etc.


Termini: 31/12/2020

Més informació

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Industria)

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Indústria)

Garantia de fins el 50% per facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització

En el marc d’aquesta es financen actuacions dutes a terme per pimes i es concedeix un ajut en forma de garantia que consisteix en l’assumpció, per part del Departament d’Empresa i Coneixement, del 50% del risc de l’operació de crèdit atorgada per l’ICF.

Beneficiaris:
Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.

Més Informació

Termini: el 31 de desembre de 2020 o fins exhaurir els fons

Horitzó innovació. Prepara’t per començar a innovar.

El servei Horitzó Innovació d’ACCIÓ s’adreça a empreses que volen innovar però encara no estan preparades per fer-ho.

Objectius

El servei Horitzó Innovació és un servei d’assessorament d’ACCIÓ. Ofereix dos elements clau per millorar el rendiment de la teva empresa i preparar-la per innovar: una anàlisi personalitzada de l’estat actual de la teva empresa i un pla a mida per implementar les millores que detectem amb tu.

Termini: 3/12/2021
Més Informació 

Horizon 2020

L’Horizon 2020 és l’actual programa de la Comissió Europea per finançar la recerca, la innovació i la competitivitat. Des d'ACCIÓ t’ajudem a formar part d’un projecte europeu d’innovació i recerca.

Objectius

Des d’ACCIÓ t’oferim un assessorament gratuït i personalitzat perquè puguis participar a l’Horizon 2020 i portar el teu projecte a Europa. Et proporcionem informació sobre les característiques del programa, les convocatòries que més s’adeqüen a la teva idea de projecte i t’acompanyem en el procés de preparació de la proposta.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

ICF - Avalis Liquiditat

Avals del 100% per garantir préstecs que cobreixin les necessitats de liquiditat de les pimes, com a conseqüencia de la situació derivada del COVID-19.

Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres:

Import: préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Termini de solicitud:31/12/2020
Més Informació 

ICF Cultura Liquiditat

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres:

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Termini: Fins exhaurir pressupost
Més Informació

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Termini:31/12/2020

Més Informació

ICF Pime Industria

Préstecs per a pimes industrials i de serveis relacionats, per finançar inversions i/o necessitats de circulant en els àmbits de la innovació, la internacionalització i la industrialització.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 50% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid19 / Thomas Cook

Finançament per a autònoms i empreses que necessitin cobrir les necessitats de liquiditat, com a consequencia del COVID19

Nova línia COVID-19 llançada per l'ICO per un import de 400 milions d'euros. Aquesta línia està dirigida a tots els autònoms i les empreses, amb domicili social a Espanya, que desenvolupin la seva activitat en sectors afectats pel descens de la demanda com a conseqüència de la crisi sanitària. Aquests sectors, definits per l'ICO, són:
 • Turisme
 • Transport
 • Hostaleria
 • Educació
 • Activitats recreatives, d'oci i entreteniment
Cada titular podrà sol·licitar:

Import màxim de 500.000 euros
Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de carència)
TIN fix de l'1,49% (TAE de l'1,50%)
Inversions finançables: necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.

Termini:31/12/2020
Més Informació

Incentius fiscals

Els incentius fiscals són una eina de l’Administració General de l’Estat que permet a les empreses reduir la seva factura fiscal. A ACCIÓ t’ajudem a identificar l’incentiu que millor s’adapta a les teves necessitats i t’orientem en la seva aplicació. Rebràs acompanyament personalitzat per part d’un assessor acreditat per ACCIÓ que analitzarà el teu cas particular.

Objectius

Aquest servei té l’objectiu de donar suport a les empreses catalanes en el seu procés d’aplicació de les deduccions fiscals.

Termini: 1/1/2021
Més Informació


Innova al món

La internacionalització de la tecnologia és més complexa que la comercial o la de serveis. Per facilitar-te aquest procés, ACCIÓ t’acompanya perquè puguis aprofitar les oportunitats en transferència tecnològica a bona part del món.

Rebràs un suport personalitzat en funció de les capacitats tecnològiques de la teva empresa i de les oportunitats del mercat que t’interessa.

Objectius

El Servei Innova al món ajuda les empreses i els centres tecnològics catalans a identificar quin és el mercat més adient per internacionalitzar la vostra tecnologia i orientar-vos en la seva implementació al mercat de destí.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Innovar a través de startups

Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Objectius

El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals i les seves federacions

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.


Més informació


Termini: 31/12/2020

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel COVID-19

Prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

Prestació econòmica única.  La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física.

b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Línia d’avals per a les empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms pels efectes del COVID-19.

Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a empreses i autònoms per a atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres necessitats de liquiditat.

Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions d’euros.

La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar el  finançament per fer front a salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.

S’amplia el límit de l’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les Líneas ICO de finançament a empreses i autònoms.

Característiques principals:

-Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020
-Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses (ajut mínimis)

Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació:

-S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagin estat aprovades per l'entitat conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions posteriors sobre les seves condicions d'elegibilitat.
-S’avalaran les operacions per sobre de 50 milions d'euros una vegada que ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a l'anàlisi de l'entitat financera

Percentatges màxims dels avals.

-En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.
-En empreses que no reuneixin la condició de pime l'aval podrà cobrir com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.

Terminis

-Termini de sol·licitud dels avals: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
-Termini de venciment màxim de l'aval: El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.

Plaç de sol·licitud: 30/12/2020
Més Informació

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)

Bonificació de fins el 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre d’altres projectes de digitalització de la indústria.

Beneficiaris:

Empreses industrials i de serveis a la producció.
Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.

Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació.
Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que facturen almenys un 50% a empreses industrials.

Més Informació


Termini: 31/12/2020 o quan s'exhaureixi el fons.

Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Beneficiaris

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Termini

Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març).

La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior.

En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

Tramitació

El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març. S’haurà de remetre a un comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web.

Per ordre de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es podrà modificar el model de sol·licitud.

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

Linia de finançament de projectes de reactivació industrial

Linia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial per als anys 2019-2020.

Característiques:

Préstecs de fins el 100% de la despesa subvencionable amb un import mínim de 500.000 i màxim de 2.000.000€ que compten amb una garantia del DEMC que cobreix el 80% del risc.

Termini d'amortització: fins a 7 anys amb possibilitat d'un període de carència de fins a 2 anys.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,95%

Més Informació


Termini: 31/12/2020

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Al capítol I del títol I s'adopten mesures per fomentar l'emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys entre les quals destaquen la implantació d'una quota inicial reduïda, la compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, o l'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

De forma complementària, al capítol II s'estableix un marc fiscal més favorable per a l'autònom que inicia una activitat emprenedora amb l'objectiu d'incentivar la creació d'empreses i reduir la càrrega impositiva durant els primers anys d'exercici d'una activitat.

Així, en l'àmbit de l'Impost sobre Societats, s'estableix un tipus de gravamen del 15 per cent per als primers 300.000 euros de base imposable, i del 20 por cent per a l'excés sobre l'esmentat import, aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable de les entitats resulta positiva i en el període impositiu següent en aquest.

En consonància amb l'anterior, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la finalitat de fomentar l'inici de l'activitat emprenedora, s'estableix una nova reducció del 20 por cent sobre els rendiments nets de l'activitat econòmica obtinguts pels contribuents que haguessin iniciat l'exercici d'una activitat econòmica, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resulti positiu i en el període impositiu següent en aquest.

Mentoring express per a startups

Per poder gaudir de la teva reunió de Mentoring express, és imprescindible que les startups formin part del directori del Barcelona & Catalonia Startup Hub.

Amb el Mentoring express, podràs accedir a la potent comunitat de mentors que conformen el nostre ecosistema: emprenedors en sèrie, directius o professionals de primer nivell.

Objectius

El Mentoring express per a startups et permetrà gaudir d’una reunió de dues hores amb un dels mentors acreditats per ACCIÓ. Tindràs al teu abast l’experiència, el coneixement i networking del mentor que més pugui aportar als objectius de creixement de la teva startup.

Termini: 31/12/2021
Més informació

Mesures de suport als autònoms i empreses en matèria de cotitzacions a la seguretat social (COVID19).

-Moratòria de les Cotitzacions socials a la Seguretat Social: La Tresoreria General de la Seguretat podrà atorgar moratòries de sis mesos, sense interessos, a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en el Règim de la Seguretat Social , que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La moratòria, en els supòsits que sigui concedida afectarà al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Període de meritació:

-Per empreses: entre els mesos d’abril i juny de 2020

-Per a autònoms: entre maig i juliol de 2020

NO serà aplicable la moratòria als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta regulada a l’art. 24 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a la que es refereix l’esmentat article.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud.

-Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social: Les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED), sempre que no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini reglamentari d’ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020. Aquest ajornament es produirà en els terminis i condicions establerts per la normativa de la Seguretat Social; essent d’aplicació un interès del 0,5%.

Plaç de sol·licitud:31/12/2020
Més Informació

Mesures del Departament de Cultura per flexibilitzar subvencions i ajuts per pal·liar la crisi del COVID-19

Mesures del Departament de Cultura per flexibilitzar subvencions i ajuts per pal·liar la crisi del COVID-19 en l’àmbit cultural, social, ocupacional i d’esports.

Els òrgans concedents de subvencions i ajuts podran adoptar mesures de flexibilització, d'acord amb la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú, amb relació a les condicions establertes a les bases reguladores i convocatòries del seu àmbit competencial amb la finalitat de donar la viabilitat màxima a les actuacions objecte de subvenció o ajut que s'han vist afectades pel context generat pel COVID-19 o per mesures preses per combatre'l.

En els expedients de subvencions o ajuts, especialment en l'àmbit cultural, social, ocupacional i d'esports, en els quals no s'ha complert l'objecte i la finalitat com a conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre'l, en funció de les circumstàncies de cada expedient, l'òrgan concedent pot:

a) Ajornar el termini de compliment de l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut i de la seva justificació, el qual en cap cas es podrà considerar un motiu per aplicar expedients de regulació d'ocupació en relació amb els llocs de treball vinculats a les actuacions subvencionades.
b) Finançar les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s'hagi assolit, totalment o parcialment, l'objecte i finalitat de la subvenció o ajut.
c) Establir altres actuacions per evitar perjudicis als beneficiaris derivats del compliment de les seves obligacions envers del procediment subvencional

Termini

Llevat que s'estableixi un altre termini de vigència, el que es disposa en aquest Decret llei restarà vigent fins que no s'aixequi l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara el estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-1

Plaç de solicitud:30/06/2020
Més Informació

Mesures Economiques del suport al Sector Turístic pels efectes del COVID – 19

Mesures econòmiques de suport al sector turístic

Dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Mesures laborals excepcionals per les entitats públiques integrants del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. (COVID-19)

Es podran fer jornades laborals extraordinàries que es compensaran amb  complements de productivitat o gratificacions extraordinàries.

Es podran realitzar nous contractes temporals o indefinits d’acord amb la normativa vigent i els principis de concurrència  per desenvolupar ples i programes públics d’investigació científica i  tècnica i també d’innovació relacionats amb el COVID-19.

Termini
Un mes des de l’entrada en vigor de la llei (dia de la publicació al BOE) i es pot prorrogar mitjançant decret llei.

Beneficiaris
Entitats públiques integrants del Sistema Espanyol de Ciència, tecnologia i Innovació quan hagin de desenvolupar  mesures excepcionals en l’àmbit de la gestió de l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Moratòria en el termini de presentació de l’impost sobre estades en establiments turístics COVIT-19

Canvis en el termini de presentació de l'impost sobre les estades en establiments turístics

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).

Beneficiaris
Empreses turístiques que ofereixin el servei d’allotjament i equipaments subjectes a l’impost.

Nuclis d'R+D empresarial: L’impuls per a les grans idees innovadores

Si tens al cap un nou producte o servei tecnològic d’alt risc, els Nuclis d’R+D empresarial són l’empenta que necessites per fer-lo realitat. Amb aquests ajuts pots rebre fins a 200.000 euros a fons perdut per desenvolupar durant dos anys i mig el teu projecte.

Objectius

Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Disposen de dues modalitats:

-Nuclis d’R+D empresarial locals.
-Nuclis d’R+D empresarial internacionals.

Termini: 31/12/2021

Més Informació 

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Un tràmit inesperat, un document desconegut, una llicència imprescindible o una complicació que atura una operació. Els negocis a l’exterior sovint presenten barreres tant en origen com en destí que poden posar en risc el creixement internacional de la teva empresa.

Objectius

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització t’ofereix un servei d’atenció personalitzada que dóna resposta ràpida a consultes sobre les problemàtiques i tràmits d'exportació i importació, tant en origen com en destí.

Aquest servei es complementa amb el Catalonia Trade Portal, una plataforma digital amb tota la informació relativa a l’accés a mercats internacionals, documents i eines d’exportació i importació, llicències, aranzels i fiscalitat. On s’acaba el portal digital, comença el servei de l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització, oferint-te respostes a la teva mida per a que cap obstacle ni cap dubte freni la teva expansió internacional.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms pel COVID-19

Prestació extraordinària quan la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

1) Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
2) En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
3) Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació.
La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu a l’art. 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Aquesta prestació tindrà una durada d’1mes. S’ampliarà fins al darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui o tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat.

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social

Beneficiaris

Als treballadors per compte propi o autònoms

Als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui

Termini: 31/12/2020
Més Informació

ProACCIÓ 4.0

El programa ProACCIÓ 4.0 engloba diversos serveis que ACCIÓ posa a la teva disposició per fer el salt cap a la indústria 4.0. Amb ell pots accedir a un servei diagnòstic avançat 4.0, un programa de Cupons indústria 4.0, ajuts per impulsar projectes d’innovació 4.0, línies de finançament, etc.

Vols estar-ne al dia? Vols que t’avisem a mesura que vagin obrint-se aquests diferents serveis? Vols saber com la teva empresa pot fer el salt cap a la indústria 4.0? Explica’ns el teu cas i començarem a traçar plegats el teu camí cap a la indústria del futur!

Termini: 31/12/2021

Més informació 

Programa Internacional de Promoción (PIP)

Adreçat a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar-se. Les ajudem a promocionar els seus productes i serveis. Proporcionem informació sobre els processos d'internacionalització i millorem la seva competitivitat en mercats exteriors.

Característiques

Consta de les següents linies d'actuació:

-Activitats de Promoció Internacional: Les actuacions que posem al teu abast tenen com a objectiu promocionar comercialment a nivell internacional els productes i serveis de la teva empresa. Pots participar a fires, missions comercials i altres activitats de promoció comercial internacional.
-Activitats de Sensibilització i informació: Foros, jornades informatives, seminaris, tallers, activitats de informació i anàlisi.

Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Més Informació
Termini: 31/12/2020

Programes per a grans empreses amb escoles de negoci

Les startups són sinònim d’innovació. Les grans corporacions, de volum i potència. Però sovint sembla que pertanyin a móns del tot allunyats. Per això, des d’ACCIÓ hem decidit afegir-hi les escoles de negoci ESADECREAPOLIS, La Salle i EADA per convertir-ho en una fórmula guanyadora.


Objectius

Si ets una gran empresa i vols aprofitar la creativitat, les tecnologies emergents i el potencial innovador de les startups, descobreix els diferents programes que t’ofereixen les principals escoles de negoci del país, sota la coordinació i l’enfocament competitiu d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2021
Més Inscrpcions

Programes per a startups amb escoles de negoci

Tens una startup tecnològica? Fes-la més competitiva amb els programes d’acceleració de les escoles de negocis impulsats per ACCIÓ.

Objectius

Consolida el teu projecte tecnològic per diferenciar-te dels competidors i, alhora, contrasta el teu model de negoci per graduar la teva empresa. Si el teu projecte té menys de tres anys de vida, escull el programa que més s’ajusta al que necessites: valida la idea de negoci, accelera el creixement o condueix el teu prototip cap a la fàbrica.


Termini: 1/1/2021
Més Informació

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del COVID-19

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals.

Segons les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals, en document consensuat el 21/03/2020, d’acord amb la informació disponible en aquesta data i revisable en funció de l’evolució de la situació:

1.- Com  a  premissa general,  cal recordar  la recomanació  de restringir  la  mobilitat i prioritzar el confinament domiciliari, tot potenciant, quan sigui possible, el teletreball i el treball a distància. En totes aquelles activitats en què no sigui possible articular sistemes de teletreball o treball a distancia i, especialment, pel què fa a les vinculades al proveïment de béns de primera necessitat, així com al a prestació de serveis essencials, i les que continuen amb l’activitat, s’han de proposar mesures organitzatives i preventives que, de manera temporal, evitin al màxim les situacions de contacte social.

2.- En la revisió de l’avaluació de riscos s’haurà de preveure les mesures concretes per a persones treballadores especialment sensibles i persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals conegudes.

3.- Quan sigui imprescindible efectuar la prestació del servei de forma presencial, cal organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones treballadores exposades, establint regles per a evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona, com per exemple règims de torns o la fixació d’horaris especials. L’autoritat sanitària recomana garantir una separació superior a 1 metre amb caràcter general.

4.- Es proposa que les empreses contemplin la possibilitat de flexibilització dels horaris d’entrada i sortida per tal que s’evitin les hores punta del transport públic, amb freqüències considerablement reduïdes.

5.- Si el teletreball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, si no hi ha representació legal o sindical, cal pactar o negociar-ne la viabilitat amb caràcter temporal, amés de la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per portar-lo a terme i l’acord pel qual s’estableixi el teletreball o treball a distància s’ha de formalitzar per escrit. A aquests  efectes  es  pot prendre  en  consideració l’apartat corresponent en  aquesta matèria de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps  de  les  persones  treballadores, i també el contingut  de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020 i de l’Acord marc europeu sobre el teletreball. Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat del teletreball no estava implementada amb anterioritat, la urgència que exigeix l'actual situació d'excepcionalitat aconsella una adaptació d'aquestes obligacions, amb caràcter temporal i exclusivament als efectes de respondre a les necessitats sanitàries de contenció actualment vigents. Es recomana, a més, que les empreses elaborin Guies d’implementació del teletreballo treball a distància negociades i que les garanties que s’hi pactin vagin guiades pels principis de voluntarietat, responsabilitat, compromís, reversibilitat, no consolidació, manteniment de condicions bàsiques, així com tots aquells altres principis i valors de l’organització que es considerin adients. Es recomana que la persona treballadora estigui proveïda del Certificat auto responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, preferentment segellat per l’empresa, que es troba a la pàgina del Departament d’Interior.

6.- Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores pel que fa a possibles modificacions de la jornada segons els procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que n’aconsellin l’adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin adaptar les necessitats particulars de la situació.

En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes:
 • ajustaments de la producció
 • acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
 • possibles adaptacions del calendari laboral
 • programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives
 • redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
 • establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball
 • establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball
Termini: 31/12/2020
Més Informació

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu ja és una sòlida realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et presentem el Recomanador de Finançament Alternatiu.

Objectius

Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions de finançament alternatiu que millor s’adaptin al teu sector, la situació de la teva empresa i les particularitats del teu projecte.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Road to success: porta la teva startup als ecosistemes més competitius

Qualsevol empresa pot anar a qualsevol lloc. Però les startups més ambicioses, les més especials, saben que hi ha un lloc concret, on les millors juguen la Champions. Si somies a coronar l’Alpe d’Huez, triomfar a Maracanà o guanyar la Marató de Nova York, aquest servei t’és imprescindible.

Objectius

Comprova realment si el model de negoci de la teva startup és l’adequat per competir a la Champions. Explica’ns el teu projecte i descobreix com els serveis Road to Success t’ajuden a estalviar temps i diners.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Servei d'assessorament financer

Tant si vols fer una campanya de crowdfunding, cerques finançament d’inversors privats o capital risc, com si vols sol·licitar un préstec, des d’ACCIÓ t’ajudem a buscar les fonts de finançament que s’adapten a les característiques i a les necessitats del teu projecte. T’orientem cap a aquells instruments de finançament que millor hi encaixin i et donem suport i acompanyament per sol·licitar-los.

Objectius

El Servei d’Assessorament Financer posa a la teva disposició un expert que analitzarà a fons les necessitats del teu projecte i t’explicarà com accedir a les diferents vies per obtenir finançament.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Servei d’innovació estratègica

El servei s’adreça a empreses amb experiència en innovació; amb seu operativa a Catalunya; amb un mínim de 4 anys de vida; amb 20 treballadors o que facturin més d’un milió d’euros; i amb un equip directiu amb ambició de créixer mitjançant la innovació.

Vols dissenyar una estratègia d’innovació per a la teva empresa? Vols consolidar el teu model d’innovació? T’hi ajudem!

Objectius

El Servei d’innovació estratègica d’ACCIÓ s’adreça a empreses que ja innoven però volen fer-ho millor. Sistematitzar la innovació et permetrà accelerar els teus processos de canvi, fer-los més eficients i convertir la innovació en un dels factors de competitivitat de la teva empresa.


Termini: 31/12/2021

Més Informació

Servei d’orientació en manufactura 3D

El Servei d’orientació en manufactura 3D es dirigeix a empreses establertes a Catalunya dedicades a la producció, disseny i/o fabricació industrial de productes que demandin solucions d’impressió 3D.

El Servei d’orientació en manufactura 3D d’ACCIÓ és la porta d’entrada que necessites a la tecnologia que transformarà la teva empresa. D’una manera personalitzada, t’orientarem sobre quina és la millor manera d’aprofitar la impressió 3D per ser més competitiu, podràs participar en tallers de formació i et posarem en contacte amb el proveïdor que més s’ajusti a les teves necessitats.

Objectius
Amb el Servei d’orientació en manufactura 3D analitzarem el teu negoci, la teva cadena de producció i les tendències tecnològiques i de negoci que la impressió 3D està obrint al teu sector.


Termini:31/12/2021

Més Informació

Servei de consultes tecnològiques

En qualsevol millora de producte o optimització de processos la tecnologia és un element fonamental. Trobar la que més s’adapta a les teves necessitats és més senzill amb el Servei de Consultes Tecnològiques. De forma ràpida i gratuïta identificaràs les eines que impulsaran el teu negoci.

Objectius

El Servei de consultes tecnològiques t’ofereix assessorament i eines per utilitzar la tecnologia com a palanca de canvi.


Termini:  1/1/2021
Més Informació

Suplement de Crèdit a CERSA per al “Recolzament a la Petita i Mitjana empresa”

En consell de ministres del 31/03 s’acorda ampliar la partida pressupostària del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” destinada a dotar el Fons de “Provisiones Técnicas de la Compañía Española de Reafianzamiento”. El suplement de crèdit concedit és de 60 milions d’ Euros pel programa 433M «Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa»

El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió de 31 de març 2020 el Reial decret llei 11/2020, que inclou un nou paquet de mesures per sostenir l'activitat econòmica, davant les dificultats transitòries provocades per la crisi de l'COVID-19. S'obre una línia amb cobertura extraordinària de el risc de crèdit d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19 per fomentar la concessió de crèdit de les entitats bancàries i Societats de Garanties Recíproques (sgr), que poden garantir el 100% de el risc de cadascuna de les operacions de finançament, sent CERSA qui garanteixi el 75%. Les SGR compten amb una gran capil·laritat territorial i capacitat d'arribar al microempresari i a l'autònom.

Termini de sol·licitud:31/12/2020
Més Informació

Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya

Ets una empresa de matriu estrangera establerta a Catalunya? Vols aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu català? Des d’ACCIÓ t’ajudem a créixer i reinvertir per explotar tot el potencial del teu entorn. Si penses en nous projectes, t’acompanyem perquè trobis els millors socis i et fem un assessorament a mida perquè Catalunya sigui el millor aliat de la teva empresa.

Objectius

El servei de Suport per a empreses estrangeres a Catalunya és un servei d’after care, posterior a l’arribada de la teva empresa al país. T’assessorem en tots els processos i t’ajudem a mantenir i ampliar la teva activitat a Catalunya. És un servei polivalent, que posa a la teva disposició tots els serveis transversals d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

TECNIO, la tecnologia més adient per al teu negoci

Els desenvolupadors tecnològics són entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l’empresa, ja sigui a través de la realització a mida de projectes d’R+D o a partir de l’aplicació directa de les tecnologies desenvolupades.

ACCIÓ té identificats, sota el segell TECNIO, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa.


Objectius

Un desenvolupador amb el segell TECNIO et dóna accés a noves tecnologies; et cobreix necessitats tecnològiques per ajudar-te a desenvolupar productes o serveis innovadors; et connecta amb nous socis o proveïdors tecnològics i et facilita la participació en programes internacionals d’R+D i Innovació.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

Tecniospring INDUSTRY

El programa, dirigit a empreses i investigadors, s'emmarca dins de les Accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea i està alineat amb l’estratègia RIS3CAT.

El programa Tecniospring INDUSTRY d'ACCIÓ ofereix ajuts del 100% per contractar personal d’R+D experimentat a les empreses amb seu operativa a Catalunya i a les entitats acreditades TECNIO.

Objectius

Les empreses podran desenvolupar durant dos anys un projecte de recerca aplicada a cost zero amb la incorporació del millor talent d'R+D.

Termini: 31/12/2021

Més Informació
Adreçat a pymes espanyoles que vulguin iniciar-se en l'exportació

Característiques

Vols créixer en el mercat internacional? T'ajudem en les primeres passes a la internacionalització, i et proporcionem claus que contribueixin a la teva sostenibilitat en un mercat exterior en concret. El programa Xpande es divideix en dues fases:

- FASE I: Assessorament gratuït personalitzat per estructurar un pla d'internacionalització per a la teva empresa en un mercat exterior seleccionat, en quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat seleccionat, comunicació i màrqueting, i pla econòmic-financer.

- FASE II: Ajuts econòmics de despeses elegibles per a la posada en marxa i el desenvolupament del pla d’internacionalització.

Cost

Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

- FASE I: sense cost per a l'empresa

- FASE II: Implantació del pla d'internacionalització. Subvenció fins al 80% per inversions amb un màxim de 9.000€ en internacionalització


Més Informació
Termini: 30/07/2020

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:
-Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
-Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
-Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

Mesures estatals en relació a préstecs concedits per SGIPYME (COVID-19)

Modificació del moment i el termini per a l’aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de març.

-Amb caràcter temporal, y sols a efectes de les convocatòries de préstecs atorgats per la SGIPYME que es trobessin pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, les garanties a aportar pels sol·licitants es presentaran després de la resolució de concessió i amb anterioritat al pagament del préstec.
-Un cop resolta la convocatòria, els beneficiaris hauran d’aportar les garanties per l’import indicat a la resolució de concessió i en les modalitats establertes en dites convocatòries.
-El termini per a presentar les garanties finalitzarà el 3 de novembre de 2020.
-En el moment del pagament s’haurà de donar compliment a la resta de requisits establerts a la convocatòria
-Suspensió de l’art. 10 de l’Ordre ICT/1100/2018, de 18 d’octubre, per la que se estableixen les bases reguladores per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrializació i enfortiment de la competitivitat, per a la convocatòria corresponent a 2019 en allò que es contradigui en els anteriors punts. Queda suspès, en els mateixos termes, l’apartat novè de l’Ordre per la qual es realitza la convocatòria per a l’any 2019.
-Els art.13 i 25 de l’Ordre ICT/859/2019, d’1 d’agost, per la que s’estableixen les bases per a la concessió de suport financer a projectes industrials de Rdi en l’àmbit de la industria manufacturera, queden suspesos per a la convocatòria corresponent a 2019 en allò que es contradigui en els punts anteriors. Es deroguen, en els mateixos termes, les apartats 11 y 17 de l’Ordre per la qual es realitza la convocatòria per a l’any 2019.

Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME

-Els beneficiaris de concessions de préstecs per a projectes industrials atorgats por la SGIPYME podran sol·licitar modificacions del quadre d’ amortització durant 2 anys i mig comptats des de l’ entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març; sempre i quan la crisis sanitària provocada por el COVID-19 els hagi ocasionat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor.
-La sol·licitud ha de ser resolta per la Òrgan que va dictar la resolució de concessió en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
-Les modificacions del quadre d’ amortització podran consistir en:
a) Augment del termini màxim d’ amortització.

b) Augment del termini màxim de carència

c) Altres modificacions

-Les modificacions que es concedeixin es realitzaran de forma que es respectin els nivells màxims d’intensitat de l’ajut i els mateixos nivells de risc que en el moment de la concessió

Programes de la SGIPYME on s’aplica:

Reindustrializació, Competitivitat de Sectors Estratègics Industriales, Competitivitat del Sector Automoció, Reindustrialización y Enfortiment de la  Competitivitat Industrial, Indústria Connectada 4.0, i  R+D+i en l’àmbit de la industria manufacturera.

Beneficiaris
Empreses que hagin sol·licitat o siguin beneficiàries de préstecs atorgats per la Secretaria General d’Indústria de la Petita i Mitjana Empresa.3

Plaç de sol·licitud:03/11/2020
Més Informació

Plan Acelera Pyme

Línea específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.

A través del Prorgama Plan Acelera destinat a donar suport a l’acceleració de la digitalització a les PIMES, s’ha obert una línea específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.

El programa està dividit en tres mesures:

1. Mesures de suport per tal d’accelerar el procés de digitalització des del assessorament i la formació.

La creació del portal Acelera Pyme on s’informa de tots els recursos disponibles per a la digitalització i concretament per aplicar solucions de teletreball.
Ampliació del nombre d’oficines físiques amb la col·laboració de les Cambres de Comerç.
Llançament del programa Acelera-PYME -Talento per reforçar la formació de les empreses en solucions i eines per a la digitalització.

2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les empreses.

3. Mesures de finançament per impulsar el projecte i en particular la seva digitalització i pal·liar l’impacte del COVID-19.

Termini: 31/12/2020
Més Informació 

Servei d'assessorament en innovació

La innovació és la millor solució per adaptar-te constantment a les tendències del mercat, i encara que no t’ho sembli, innovar està a l’abast de qualsevol tipus d’empresa.

Objectius

El Servei d’Assessorament en Innovació t’ajudarà a conèixer les opcions que més t’encaixen i t’orientarà per portar a terme els teus projectes d’una manera més eficient, amb més valor afegit i amb més possibilitats d’èxit al mercat.
Recorda: la innovació no es basa només en la tecnologia i pot transformar el teu negoci.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Aquesta línia està adreçada a projectes d’inversió que contribueixin a reactivar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% del risc creditici de l’operació, per facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori. Beneficiaris A les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris: -Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el darrer balanç tancat.
-Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació inferior a 40 milions d’euros.
-Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%.
-Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
-Tenir contractes i comandes signades per al finançament de circulant.
-Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb un índex d’atur superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial amb afectació industrial superior a 100 treballadors en el darrer any.
Termini El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2020 o quan s'exhaureixi el fons.   Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

CDTI - Mesures flexibles en el programa INNVIERTE (Covid-19)

El programa INNVIERTE té com a objectiu promoure la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital risc en empreses de base tecnològica o innovadores. Amb l’objectiu d’arribar a un major nombre d’empreses s’ha flexibilitzat alguns dels criteris del programa INNVIERTE. Desaparició dels terminis anunciats a la web. Fins el moment, l’anàlisi dels inversors homologats i les inversions a realitzar s’havien de portar a terme, un mes i mig abans de la celebració de cada Consell. Amb aquesta mesura, desapareix aquests terminis.
La inversió mínima inicial podrà ser de 250.000 euros.
En aquelles situacions on els fons vagin destinats al desenvolupament tecnològic que tinguin com objectiu un impacte en els protocols o tractaments relacionats amb el COVID-19, es podran realitzar inversions inferiors a 250.000 euros.   Més informació
Plaç de sol·licitud: 30/06/2020

CDTI - Mesures flexibles en el programa INNVIERTE (Covid-19)

El programa INNVIERTE té com a objectiu promoure la innovació empresarial mitjançant el suport a la inversió de capital risc en empreses de base tecnològica o innovadores. Més Informació Termini de Sol·licitud: 30/06/2020

Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurança per part del Consorcio de Compensación de Seguros dels riscos de l’assegurança de crèdit assumits per les entitats asseguradores privades (COVID-19)

Beneficiaris: Entitats asseguradores privades autoritzades a operar en els sectors d’assegurança de crèdit i caució
El Consorci podrà acceptar en reassegurança els riscos assumits per les entitats asseguradores privades autoritzades a operar en els sectors d’assegurança de crèdit i caució, que així ho sol·licitin i que subscriguin o s’adhereixin a l’acord corresponent amb el mateix Consorci.
Condicions: a) Modalitats de cobertura: l’acord contemplarà aquelles modalitats de cobertura, d’entre les comuns en el mercat de reassegurança, que permetin complementar amb rapidesa i eficàcia la cobertura directa que les entitats asseguradores d’aquests sectors ofereixen a les empreses per elles assegurades, contribuint a donar seguretat a les transaccions econòmiques.
b) Condicions econòmiques: el Consorci establirà les condicions econòmiques que s’hauran d’aplicar en la cobertura amb l’objectiu de procurar l’equilibri financer de l’acord a llarg termini, contemplant-se la compensació que correspongui per les despeses de gestió en què incorri el Consorci
c) Objecte: la cobertura podrà aplicar-se a les operacions d’assegurança que es duguin a terme per entitats asseguradores autoritzades en el sector de crèdit, amb un volum d’operacions significatiu, i amb els assegurats que estiguin domiciliats a Espanya.   Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020  

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms (Covid-19)

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19 Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior. Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Beneficiaris Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19 Termini Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març). La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior. En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació. Tramitació El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març. S’haurà de remetre a un comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web. Per ordre de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es podrà modificar el model de sol·licitud. Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Enisa Creixement

Finançament per a projectes empresarials que contemplen millores competitives. Objectiu Dirigit a finançar projectes basats en models de negoci viables, rendibles i contrastats, enfocats a: - La millora competitiva de sistemes productius i / o canvi de model productiu. - L'expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, augment de gamma de productes / serveis, diversificació de mercats. - Busques capitalització o deute en mercats regulats. - Et planteges finançar el teu projecte empresarial a través d'operacions societàries. Condicions Ser PIME amb forma societària.
Model de negoci innovador / nou, amb clars avantatges competitius.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Estructura financera equilibrada.
Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
Nivell de Fons Propis com a mínim igual a la quantia del préstecs sol·licitat a ENISA.
Professionalitat en la gestió.
Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
Comptes dipositades en el Registre Mercantil per sol·licituds de fins a 300.000 € i estats financers auditats externament per a sol·licituds per imports superiors.
Característiques del Finançament Préstec participatiu Import del préstec: - Mínim: 25.000 €
- Màxim: 1.500.000 € Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa. Interès mínim: Euríbor + un 3.75% de diferencial a determinar. Interès variable màxim: entre el 3 i el 8% addicional a determinar en funció de la rendibilitat financera de l'empresa. Comissió obertura: 0,5% Venciment: màxim 9 anys, inclòs període de carència. Carència: màxim 7 anys. Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst. Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst. Amortització trimestral d'interessos i principal. Sense garanties.   Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Flexibilització en matèria de subministraments (electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli) per a autònoms i empreses afectats per l’estat d’alarma (Covid-19)

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a autònoms i empreses Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’electricitat titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i empreses es poden acollir a les següents mesures: En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen contracte vigent, sense que hi hagi cap càrrec en concepte de penalització.
Els distribuïdors atendran les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, encara que el consumidor hagi modificat voluntàriament les condicions tècniques del seu contacte d’accés de tercers a la xarxa en un termini inferior a dotze mesos y encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que li afecti.
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació. En cas d’haver modificat el contracte de subministrament o els paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa, es podrà sol·licitar una nova modificació del contracte de subministrament o uns nous valors dels paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa, també en el termini de tres mesos. Les reactivacions del contracte de subministrament i les modificacions dels contractes anteriorment assenyalats es realitzaran en un termini màxim de cinc dies naturals i sense que hi hagi repercussió de cap cost sobre el consumidor, a excepció de: Pagaments per drets d’extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarma.
Pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides, i,
En cas que resultés necessari el canvi d’equips de mesura, el pagament d’actuacions sobre els equips de control i mesura previstos en el capítol VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de desembre.
Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament de gas natural titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i empreses es poden acollir a les següents mesures: El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar a la seva comercialitzadora la modificació del cabdal diari contractat, la inclusió d’un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cos.
Tots els estalvis derivats dels menors pagaments dels peatges conseqüència de l’aplicació d’aquestes mesures hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzadors al titular del punt de subministrament.
Les modificacions de contractes anteriorment assenyalades es realitzaran sense repercussió de cap cost sobre el comercialitzador o el consumidor per part de distribuïdors i transportistes. Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el titular del punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació de la capacitat contractada o del graó del peatge d’accés podrà sol·licitar l’increment de cabdal o cavi de graó de peatges del Grup 3 sense cap limitació temporal o cost. En cas de suspensió temporal del contracte d’accés, la nova activació del contracte es farà en el termini màxim de cinc dies laborables y no comportarà l’abonament de drets d’alta o escomesa, excepte que sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència d’un tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació.   Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

FOND-ICO pyme

Objectiu Finançament orientat a empreses espanyoles, que tot i que superades les primeres fases de implantació, realitzin inversions per impulsar el seu creixement.
Característiques del Finançament Els recursos invertits hauran de tenir les següents destinacions: adquisició d’actius fixes productius, nous o de segona ma, l’IVA de les inversions, la compra d’empreses, les inversions en R+D+i i els processos de internacionalització. Import de l’operació: en empreses innovadores de 750.000€ a 1.500.000€ i a empreses consolidades i en expansió: de 1.500.000 fins a 15.000.000€. Modalitat: préstecs participatius i participacions en capital. Termini: adaptat a la maduració del projecte. Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Credit Circulant

Préstecs per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general). Es valoraran especialment projectes que millorin la posició competitiva de l’empresa, i que impulsin el creixement i la contractació laboral. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altre entitat financera, amb iguals condicions i garanties. Més Informació Termini de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Credit Inversió

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.   Més Informació Termini de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Cultura

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura estudia la viabilitat tècnica del projecte. Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una part d’assumpció de risc per part del Departament de Cultura. Condicions financeres: Préstecs per a inversió:
Import: fins al 100% de la inversió, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim d'1.000.000 d'euros, amb caràcter general. Termini: màxim 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos. Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,95%. Comissions: d'obertura màxima del 0,50%, amb un mínim de 250€. Garanties: a determinar en funció del projecte. Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Cultura. Préstecs per a circulant:
Import: mínim de 20.000 euros i màxim de 600.000 euros, amb caràcter general. Termini: màxim 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,95%. Comissions: d'obertura màxima del 0,50%, amb un mínim de 250€. Garanties: a determinar en funció del projecte. Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Cultura.   Més Informació Plaç de solicitud: 31/12/2020

ICF EcoVerda

Préstecs per a autònoms, empreses o entitats (públiques o privades) amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres. Més Informació Termini de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Situacions d'emergencia Empresa

Préstecs per a projectes d’inversió o circulant que atenguin la recuperació de l’activitat d’empreses incloses dins de l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement (indústria, turisme i comerç) que resultin afectades per situacions d’emergència com accidents, terratrèmols, esfondraments, incendis, aiguats, tempestes, ventades o qualsevol altra causa que per acord del govern es pugui determinar. Compten amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,25% (pels préstecs per a circulant) i de fins el 3,75% (pels préstecs per a inversió) per part del Departament d’Empresa i Coneixement. Condicions financeres
Import: Entre 50.000€ i 400.000€ Termini:
-Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. -Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos. Interès: Per a circulant: tipus fix 3,25%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,25% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Per a inversió: tipus fix 3,75%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,75% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,50% més els costos de ruptura associats. Garanties: a determinar en funció del projecte. Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Turisme

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament. Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement. Finalitat
Obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat a l'establiment turístic.
Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades.
Millores d'eficiència energètica.
Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin en els establiments turístics.
Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part de la Direcció General de Turisme podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Condicions financeres
Import: fins al 100% del projecte d'inversió amb un mínim de 60.000€ i un màxim d'1 M€ per client.
Termini: fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i excepcionalment, pot ser EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,95%.
Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l'import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l'import amortitzat.
Garanties: a determinar en funció del projecte.   Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

ICF- Avalis

Préstec amb garantia d'Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització. Condicions financeres
Import: entre 25.000€ i 250.000€. Termini: Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs. Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos. Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€. EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€. Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%. Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat. Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.   Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF- Avalis creixement

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització. Condicions financeres
Import: entre 250.000€ i 500.000€. Termini: Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs al termini. Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos al termini. Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,90%. Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada màxima de l’1,50%. Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat. Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris. Tipus d’empresa: amb una facturació de fins a 10M€, amb les característiques següents en cas de voler finançar: Creixement orgànic: empreses d’antiguitat superior a 3 anys que estan creixent a taxes acumulades de més d’un 40% de facturació (any n versus any n-2) o segons pla de negoci dels propers tres exercicis. Creixement inorgànic: per a la compra d’una societat o compra d’actius realitzats els darrers 36 mesos.   Més Informació Termini de sol·licitut: 31/12/2020

ICF- Avalis creixement

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització. Condicions financeres
Import: entre 250.000€ i 500.000€. Termini: Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs al termini. Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos al termini. Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,90%. Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada màxima de l’1,50%. Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat. Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris. Tipus d’empresa: amb una facturació de fins a 10M€, amb les característiques següents en cas de voler finançar: Creixement orgànic: empreses d’antiguitat superior a 3 anys que estan creixent a taxes acumulades de més d’un 40% de facturació (any n versus any n-2) o segons pla de negoci dels propers tres exercicis. Creixement inorgànic: per a la compra d’una societat o compra d’actius realitzats els darrers 36 mesos.   Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF- Avalis verd

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització. Condicions financeres
Import: entre 25.000€ i 500.000€. Termini: Fins a 10 anys amb fins a 2 anys de carència. Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial mínim de l’1,95%. Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada del 0,55% per a inversions productives i de creixement empresarial; i de l’1,40% per a la resta. Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat. Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.   Més Informació Plaç de Sol·licitut: 31/12/2020 

ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya. Termini: 31/12/2020 Més Informació

ICO Garantia SGR/SAECA 2019

Finançament per autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques i privades que tinguin un aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA). Finançament destinat a autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques o privades que comptin amb l'aval d'una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que volguin desenvolupar tasques empresarials i/o inversions, per cobrir les necessitats de liquiditat o les desepeses d'activitat tant a Espanya com fora del territori nacional. Import màxim per client: fins a 2 milions d'euros en una o diverses operacions. Conceptes finançables: Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat dintre i fora del territori nacional Modalitat: Préstec/ lísing o línia de crèdit. Tipus d'interès: Fixe o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització. Termini d'amortització i carència: De 1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència del principal en funció dels terminis. Comissions: La SGR/SAECA podran cobrar una comissió d'estudi de fins al 0,5% sobre l'import avalat. Addicionalment, la SGR podrà cobrar una quota social mutualista de fins al 4% sobre l'import avalat. A més a més, l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació i, en el seu cas, la d'amortització anticipada. Garanties: A determinar per l'entitat de crèdit i/o la SGR o SAECA. Sol·licituds: Directament a les entitats de crèdit, SGR (www.cesgar.es) o SAECA (www.saeca.es)   Més Informació Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Finançament per a autònoms i empreses que realitzin inversions productives al territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.   Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Línia ICO Internacional

Finançament destinat a: Tram I - Inversió i Liquiditat: Autònoms, emprenedors, qualsevol tipus d'empresa domiciliada a Espanya o a l'estranger que compten com a mínim amb un 30% de capital espanyol, que vulguin desenvolupar activitats empresarials i/o inversió, per cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional. Tram II - Exportadors a mitjà i llarg termini: Empreses amb "interés espanyol" que vulguin exportat i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses. La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.
Import màxim per client: Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions. Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Mesures per pal·liar els efectes del al COVID-19 en Cooperatives i Societats Laborals i Participades (COVID-19)

Cooperatives
Flexibilitzar de forma temporal l'ús de el Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de l'COVID-19: 1. El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives podrà ser destinat, total o parcialment, a les següents finalitats: a) Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar per al seu funcionament.
A aquests efectes, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà de ser restituït per la cooperativa amb, al menys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que arribi a l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys. b) A qualsevol activitat vinculada a ajudar a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades. 2. Durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o de qualsevol de les pròrrogues, el Consell Rector assumirà la competència per a aprovar l'aplicació de Fons d'Educació o Promoció en els termes previstos en l'apartat 1, quan per falta de mitjans adequats o suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals.
L'assumpció excepcional per part de Consell Rector d'aquesta competència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2020. 3. A aquests exclusius efectes, no és aplicable el que disposen els articles 13.3 i 19.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Per tant, el Fons de Formació i Promoció Cooperatiu que hagi estat aplicat d'acord amb la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article, no tindrà la consideració d'ingrés per a la cooperativa.   Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions.

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions. Condicions financeres Import: fins a 2,5M€. Termini: fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta. Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 3%.
Comissions: sense comissions.
El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions. Termini: Prèstec subjecte a fons.   Més Informació Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Programa de reactivació del comerç (COVID-19)

Tindran dret a gaudir d'aquest ajut els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
Despeses subvencionables:
Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.
Requisits:
* L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de
l’any anterior.
* Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana. Quantia de la subvenció:
Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.   Més informació Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments (COVID-19)

Subvencions per a dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19. Subvenció de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000€ El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2020. Accions subvencionables: Àmbit 1: recuperació dels locals buits
- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
- L'ús d'aparadors de locals tancats.
- La continuïtat de l'empresa comercial.
- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Despeses subvencionables: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.). Àmbit 2: reforma d’establiments
- La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
- L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
- La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).
Despeses subvencionables: Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari. Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys). Requisits:

Inversió mínima subvencionable: 2.000€ Àmbit 1:
- En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
- Han de disposar del corresponent permís municipal.
- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals Àmbit 2:
- En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
- En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau). Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020          

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Accions encaminades a donar suport a la revitalització i Enfortiment del Teixit comercial i productiu de Sus Ámbitos d'actuació, per superar als Efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del COVIDIEN-19 i adaptar-se al nou escenari d'Hàbits de consum.
Accions subvencionables, QUALSEVOL acció que Pueda suposar suport a les empreses associades per aconseguir 1 recuperació o va incrementar del volum de veïns, i Fortalecer la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per promoure l'Estimulació de la demanda, la recuperació si es memòria del nom d'associats, també aquelles Actuacions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i ÀGILS de venda on-line i superlogística.   Més Informació Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç (COVID-19)

Programa destinat a donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que de forma contrastada tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte, alhora que promoure la participació activa de les entitats més representatives en el “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi des del CCAM pel sector. Accions subvencionables: * Accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per a les associacions de comerç 2020” per tal de multiplicar el seu impacte.
* Accions de participació activa en la implementació del “Pla de xoc Post COVID-19” que es desenvolupi conjuntament amb el CCAM per a l’enfortiment del sector.
Requeriments: * Que la despesa mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros.
* Que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM. Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda. Quantia de la subvenció: Fins el 70% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 40.000,00 euros. Més Informació Termini: 30/06/2020

Programa Internacional de Promoción (PIP)

Objectiu Adreçat a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar-se. Les ajudem a promocionar els seus productes i serveis. Proporcionem informació sobre els processos d'internacionalització i millorem la seva competitivitat en mercats exteriors. Característiques Consta de les següents linies d'actuació: -Activitats de Promoció Internacional: Les actuacions que posem al teu abast tenen com a objectiu promocionar comercialment a nivell internacional els productes i serveis de la teva empresa. Pots participar a fires, missions comercials i altres activitats de promoció comercial internacional.
-Activitats de Sensibilització i informació: Foros, jornades informatives, seminaris, tallers, activitats de informació i anàlisi. Més Informació Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Programa per a la reactivació de l'empresa artesana (COVID-19)

Serà subvencionable qualsevol tipologia d'acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de negoci i que l'ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així com l'estimulació de la demanda d'artesania.
Adreçat a aquells artesans (*1) que han hagut de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.
Subvenció al 100% amb un màxim de 2.500 €.
Despeses subvencionables: Qualsevol despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, tals com: * Despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres).
* Adquisició de matèria primera a proveïdors externs.
* Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística.
* Participació en fires, exposicions, concursos i altres actuacions de comercialització i promoció. Requisits: L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal. En el cas de no disposar del carnet d’artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’aportar una memòria audiovisual on s’observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica
elevada en l’ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació de/ls l’ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans que realitza. En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent. Els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’oficis artesans. Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana. Més Informació Plaç de sol·licitut: 31/12/2020                   I qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:
- Sous i salaris
- Amortitzacions i rentings
- Despeses de viatges tals com: bitllets d'avió, dietes, hotels, etc
- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

Programa per a la reactivació de la moda catalana (COVID-19)

Programa per a la reactivació de la moda catalana. Amb l'objectiu de reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma.
Requeriments: · L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui que es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. · Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
Quantia de la subvenció: · Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
· La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.   Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Programes formatius

Aquest programa formatiu està dirigit a empreses per minimitzar els efectes del Covid-19. És una iniciativa de l’escola de negocis EOI (Escola d’Organització Industrial) i de la Secretaria General de Industria i PYME (SGIPYME) i cofinançat per el Fons Social Europeu. Es un programa eminentment pràctic i està dirigit a emprenedors, pimes i autònoms afectats per els impactes del Covid-19. Els 3 cursos totalment gratuïts i amb una actuació específica per Catalunya, es desenvoluparan online en les properes setmanes. Els cursos son: · Digitalització de pimes (70 hores de classe i 10 de tutories per a treballar el pla de digitalització)
· Assessorament a pimes (20 hores assessorament)
· Assessorament express (10 hores d’assessorament) Més Informació Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Reactivació Industrial

Beneficiaris
Per a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris següents: -Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40%.
-Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació fins a 40 milions d’euros.
-Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%, com a mínim en dos dels tres darrers exercicis.
-Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o en curs, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
-Tenir contractes i comandes signades, quan vulguin acollir-se al finançament de circulant.
-Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial. Finalitat
-Projectes d’inversió per a la implantació, creació o millora d’establiments industrials. Es podrà -incloure el finançament de circulant sempre i quan no superi el 30% de l’import total del projecte.
-Plans de millora de la competitivitat (desenvolupament de nous productes o sistemes de producció avançats). Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics. (COVID-19)

Ajornament de quotes de préstecs i bestretes concedits pel Ministeri i refinançament de les anteriors al 2020 mitjançant la constitució d’un nou préstec. 1. Les quotes que vencin en 2020 derivades de préstecs o bestretes concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics en virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació, o el Ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors, des de l'any 2000 quedaran ajornades a la mateixa data de l'any 2021. 2. Aquestes entitats podran, també, sol·licitar al Ministeri de Ciència i Innovació el refinançament de les quotes amb venciment en anys anteriors a 2020, derivades dels préstecs o bestretes referits en l'apartat anterior, incloent-se les quotes derivades dels ajornaments concedits en virtut de les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als anys 2011 a 2015, per a l'any 2017, i en el Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la innovació i la Universitat. Si s'acordés el refinançament de quotes que es trobessin en període executiu de pagament, gestionades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el Ministeri de Ciència i Innovació procedirà a emetre l'ordre de cancel·lació del càrrec amb la finalitat d'evitar la continuitat del procediment executiu sobre les mateixes. 3. El refinançament de quotes implicarà la constitució d'un nou préstec d'acord amb les següents condicions: a) El principal serà la suma de les quotes a refinançar, capitalitzades al tipus d'interès que es va aplicar en la concessió delpréstec originari de cada quota. b) No variarà el termini màxim de venciment dels préstecs originaris, podent les quotes ajornades ser objecte de fraccionament. Això no obstant, les quotes de préstecs que el termini màxim de venciment es produeixi el 2020 o 2021, podran ser refinançades fins a l'any 2022. c) Les quotes refinançades reportaran el tipus d'interès del deute emès per l'Estat en els instruments amb venciment similar. En el cas que el tipus d'interès d'aquest deute fos negatiu, el nou préstec tindrà un tipus d'interès zero, no meritant interessos ni a favor de l'Estat ni de les sol·licitants de la moratòria. d) L'import de el nou préstec que es constitueixi s'haurà de destinar a la cancel·lació dels drets reconeguts en la comptabilitat de l'Administració General de l'Estat en relació amb les quotes ja vençudes que es financen, així com de la resta del deute que es refinanci . e) A aquest refinançament són aplicables les garanties que s'haguessin constituït pel préstec original. f) S'han de respectar, en qualsevol cas, els límits d'intensitat d'ajuda permesos per la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'Estat. 4. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació es podran dictar les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i compliment del que preveu aquesta disposició addicional. Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)