1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

PRÉSTECS PARTICIPATIUS IFEM – COINVERSIÓ PER A LA EMPRENEDORIA CORPORATIVA

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Més informació

Termini: 27/12/2019

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA DE PRÉSTECS PARTICIPATIUS PER A EMPRESES JOVES I INNOVADORES SORGIDES DE LA RECERCA (MERCAT) 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en co-inversió amb inversions privades independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitat catalanes i els centres de recerca CERCA.

Més informació

Termini: 27/12/2019

SERVEI D'ASSESSORAMENT EN COMERÇ EXTERIOR I CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL 

Assessorament personalitzat per a l’ operativa de comerç exterior i contractació internacional. Presencial, telefònic o mitjançant comunicacions electròniques.

Més informació:

Termini: 31/12/2019
 

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT DE LES EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

Més informació

Termini: 31/12/2019

LÍNIA D'AJUTS PER A LA CONSTITUCIÓ D'AVALS FINANCERS, TÉCNICS I ECONÒMICS PER CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES I DE LES SOCIETATS LABORALS I LES SEVES FEDERACIONS

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.


Més informació


Termini: 31/12/2020

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En el capítulo I del título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
De forma complementaria, en el capítulo II se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.
Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15 por ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 por ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.
En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este.

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:
-Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
-Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
-Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

Ajuts Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) és el Programa per a la Recerca i la Innovació en la Unió Europea per al període 2014-2020. Compta amb un pressupost total de 77.028 M € * per finançar iniciatives i projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació de clar valor afegit europeu.

Termini: 2020
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)