1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Al capítol I del títol I s'adopten mesures per fomentar l'emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys entre les quals destaquen la implantació d'una quota inicial reduïda, la compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, o l'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

De forma complementària, al capítol II s'estableix un marc fiscal més favorable per a l'autònom que inicia una activitat emprenedora amb l'objectiu d'incentivar la creació d'empreses i reduir la càrrega impositiva durant els primers anys d'exercici d'una activitat.

Així, en l'àmbit de l'Impost sobre Societats, s'estableix un tipus de gravamen del 15 per cent per als primers 300.000 euros de base imposable, i del 20 por cent per a l'excés sobre l'esmentat import, aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable de les entitats resulta positiva i en el període impositiu següent en aquest.

En consonància amb l'anterior, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la finalitat de fomentar l'inici de l'activitat emprenedora, s'estableix una nova reducció del 20 por cent sobre els rendiments nets de l'activitat econòmica obtinguts pels contribuents que haguessin iniciat l'exercici d'una activitat econòmica, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resulti positiu i en el període impositiu següent en aquest.

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:
-Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
-Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
-Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

"L'oficina des de casa" Banc d'eines digitals per PIMES, autònoms i entitats

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública posa a disposició dels ciutadans, en especial dels autònoms i de les pimes, tot un seguit de recursos tecnològics i eines de teletreball oferts per diferents empreses del sector TIC per tal que es pugui mantenir l’activitat i la productivitat empresarial durant la crisi de la COVID-19.

Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén minimitzar l’aturada empresarial arran del confinament i que les persones o entitats que necessitin mantenir la seva activitat ho puguin fer a través de mitjans digitals que permetin treballar a distància de manera segura.

‘L’oficina des de casa’ aglutina les iniciatives, productes i serveis oferts per les empreses i les distribueix per categories (treball col·laboratiu, e-Learning, seguretat, integradors, connectivitat, etc.) i cost (gratuït o amb descompte superior al 25%). D’aquesta manera, la persona o empresa usuària pot cercar i accedir fàcilment al producte o servei que més s’ajusta a la seva demanda, veure’n la descripció i conèixer les indicacions que ha de seguir per gaudir-ne.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Acreditació d'entitats i empreses TECNIO per al període 2020-2023

TECNIO és l'acreditació que atorga la Generalitat de Catalunya a través d'ACCIÓ per identificar i donar visibilitat als desenvolupadors de tecnologia del sistema R+D+I de Catalunya que presentin capacitats tecnològiques diferencials i amb capacitat de transferir-les per enfortir el teixit empresarial i fer atractiu internacionalment el ecosistema català d'innovació. Això ha de contribuir a incentivar l'activitat del mercat tecnològic català entre els generadors de tecnologia, els compradors, els facilitadors i altres col·laboradors del procés com, entre d'altres, els consultors, agents de patents i les escoles de negoci.

S'entén com a desenvolupadors de tecnologia TECNIO els grups de recerca del sistema universitari de Catalunya, els grups i/o centres del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) ubicats a Catalunya i els centres de recerca de Catalunya CERCA i que compleixin els requisits d'elegibilitat i atributs detallats als apartats 1.1 i 1.2 de l'Annex a aquestes bases.

Termini de sol·licituds: 30/12/2022

Més Informació

Acreditació d’assessors 2019 - 2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ

Beneficiaris


Professionals preparats que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics i que ajudin a les empreses a impulsar-se en una Catalunya innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.


Condicions de col·laboració

Els assessors donen suport en la implementació dels programes d’ACCIÓ que ho requereixin, en els àmbits i àrees per a les quals s’han acreditat, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada programa degudament publicades per ACCIÓ.

L’empresa podrà seleccionar l’assessor que desitgi del llistat d’assessors acreditats per ACCIÓ, el qual estarà disponible a la pàgina web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador. L’empresa tindrà accés a l’adreça LinkedIn de tots els assessors, d’on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

La relació contractual s’establirà únicament entre l'empresa i l’assessor que aquesta triï, sense que existeix cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l’empresa i/o l’assessor.

Estar acreditat per ACCIÓ no garanteix la participació de l’assessor acreditat en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants en els programes d’ACCIÓ.

El seguiment de la participació i col·laboració de l’assessor es fa de forma descentralitzada des de cada programa d’ACCIÓ.

Termini: 31/05/2022

Més informació

Acreditació de mentors en el marc de startup d’ACCIÓ pel període 2021-2023 (2a convocatòria)

La finalitat d’aquest procés d’acreditació té com a objectiu contribuir a la competitivitat i creixement accelerat de les noves empreses catalanes, posant a la seva disposició a professionals altament qualificats per dur a terme aquest acompanyament en el creixement.

Des d’ACCIÓ, s’ofereix a les startups un assessorament especialitzat, de la mà d’un mentor, que és una persona de perfil emprenedor i amb experiència en liderar projectes de creixement empresarial, de manera que els puguin proporcionar una orientació i guia en aquestes fases de creixement. Aquesta relació es basa en la confiança, la professionalitat i el reconeixement de ser persones emprenedores que han passat per un procés similar de creixement empresarial.

Beneficiaris

Persones amb experiència com a emprenedors de les startups i en fer créixer empreses, que coneguin bé l'ecosistema de les Startups per a que actuïn com a facilitadors i connectin l'emprenedor amb d'altres persones i el ventall d'instruments que actualment hi ha disponibles, que poden ajudar a fer créixer les startups.

Termini: 15/10/21

Més Informació

Aixeca, Activa i Accelera el teu negoci

Les cambres catalanes van engegar el mes d’abril, amb motiu de la Covid-19, el projecte Que cap empresa tanqui, per assessorar les empreses i autònoms sobre com pal·liar els efectes de la pandèmia.

Amb aquest objectiu neix el pla Aixeca, Activa i Accelera el teu negoci. Un projecte ambiciós que té com a objectiu ajudar-vos a superar aquesta situació tan delicada que estem vivint per aconseguir que cap empresa tanqui.

Serveis que ofereixen:

-Finançament
Per afrontar aquests moments dificils

-Emprèn
Per fer realitat el teu somni d’obrir el teu propi negoci

-Reinventa't
Per aixecar-te i trobar noves oportunitats de negoci

-Networking
Per connectar amb nous clients

-Nous mercats
Per obrir noves oportunitats de negoci a l’exterior

-Renegocia el teu lloguer
Per fer front a les despeses del teu local comercial

-Nous canals
Per aixecar la teva persiana digital

-Cessament d'activitat
Per començar amb més força que mai
 

Termini de sol·licitud:31/12/2021
Més Informació

Ajuts a les activitats de demostració en transferència tecnològica

L'objecte dels ajuts és donar suport a la transferència de coneixements tècnics i de gestió adaptats a les necessitats territorials i sectorials en els àmbits agrícoles, ramaders, forestals i agroalimentaris de Catalunya mitjançant la realització d’activitats de demostració.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les universitats, centres de recerca, centres tecnològics i desenvolupadors de tecnologia TECNIO acreditats per ACCIÓ i entitats vinculades a les universitats que tinguin com a objecte la recerca. Als efectes d'aquesta Ordre, es consideren entitats vinculades aquelles l'òrgan de govern de les quals estigui participat per una universitat.

Quantia

Els ajuts que preveu aquesta Resolució, per un import total de 3.500.000,00 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d'acord amb el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022. L'aportació financera del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), amb naturalesa de crèdit plurianual, és d'1.995.000,00 euros, que representen el 57% del finançament.

Termini: 30/11/2021

Més Informació

Ajuts de transport a les persones participants als Projectes Singulars de la Línia 1 2020 (SOC – TRANSPORT), any 2021

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) obre la convocatòria corresponent al 2021 per concedir ajuts a les entitats que han estat beneficiàries dels projectes Singulars 2020 de la Garantia juvenil, i que hagin finançat mitjançant fons propis les despeses de mobilitat de les persones joves per facilitar la seva assistència a les actuacions programades en els seus projectes.

Beneficiaris

Poden participar en aquesta Resolució les entitats que hagin estat beneficiàries de les actuacions previstes a l'Ordre TSF/142/2018, de 3 d'agost, i a la Resolució TSF/3520/2019, de 12 de desembre, i que, d´acord amb l´article 5.7. de l'annex 1 de l´esmentada Ordre hagin previst, en el seu projecte, uns ajuts de transport per a les persones participants en els programes que donen compliment al projecte Singulars.

Quantia

L'import màxim destinat a la concessió d'aquests ajuts és de 100.000,00 euros.

Termini: 15/10/2021

Més Informació

Ajuts per a la preparació i aplicació dels plans de producció i comercialització per a l'any 2021, amb possibilitat de bestretes als mateixos de les organitzacions de productors pesquers i les seves associacions d'àmbit nacional i transnacional

L'objectiu principal d'aquestes ajudes és fomentar el paper de les Organitzacions de Productors Pesquers per a la consecució dels objectius de la OCM i per a la correcta gestió de la Política Pesquera Comuna. Mitjançant els Plans de Producció i Comercialització com a principal eina per a la consecució d'aquests objectius, les organitzacions desenvolupen mesures que contribueixen al fet que els membres de les OPP exerceixin les activitats pesqueres de manera sostenible, millorin la comercialització dels productes i recopilin informació relativa a l'aqüicultura.

Ajudes cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d'àmbit transnacional, nacional i autonòmic donades d'alta en el Registre establert en l'article 8 del Reial decret 277/2016, de 24 de juny, tant si sol·liciten bestreta com si no.

Quantia

La quantia màxima total de l'ajuda per a aquesta convocatòria s'estableix en 5.650.000 €.

Termini

S'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds: al 2021, que s'inicia el 07/09/2021, per a les OPP i AOP que estiguin interessades a obtenir una bestreta de les ajudes, i al 2022, que s'inicia el 15/05/2022, tant per a les OPP i AOP que hagin sol·licitat bestreta com per a aquelles que no ho han fet. Període de 15 dies hàbils per a presentar les sol·licituds en tots dos casos. Data de finalització: 03/06/2022

Més Informació

Anàlisi postCovid-19

La situació excepcional provocada per la Covid-19 ha generat canvis que poden afectar a l'operativa de les empreses.

Des de la Cambra de Comerç de Barcelona s'ha posat en marxa un projecte adreçat a les empreses que han vist afectades les seves vendes a nivell local i nacional, i que volen iniciar-se en l'àmbit internacional o bé desitgen créixer i ampliar mercats.

Beneficiaris:

Emprenedors, Autònoms/Petita empresa, Mitjana empresa, Grans corporacions

Condicions:

Gratuït

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Antena d'innovació

El servei de Antena d’innovació s’adreça especialment a empreses mitjanes i grans, on la tecnologia i l’elaboració industrial tenen un paper clau en el vostre model de negoci. També el podeu aprofitar empreses petites, sempre que la tecnologia, la innovació i el procés de producció puguin beneficiar-se d’aquest tipus d’anàlisi de prospectiva tecnològica.

El servei Antena d’innovació t'ajuda a detectar les oportunitats i els riscos que estan afectant i transformant el teu sector.

Termini: 31/12/2021


Més Informació

Assessora't i emprèn

T'enfrontes al repte d'estructurar la teva nova empresa? T'interessa contrastar hipòtesis sobre com escalar-la? Posem ex-directius, consultors i experts en finances al teu abast.

Aprofita aquest servei, concebut per a empreses amb menys de 3 anys de vida, per apuntalar les claus del teu negoci. Assegura't d'on ets, i de les passes que et portaran a consolidar-te.

Obtenir retorn sobre el teu pla d'acció i de recursos amb Cambra Barcelona és fàcil i eficaç. Més de quinze anys assessorant emprenedors ens avalen.

Beneficiaris:

Emprenedors, Autònoms / Petita empresa

Condicions:

Gratuït

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Atracció de socis internacionals

No sempre trobem els nostres aliats estratègics al costat de casa. Sovint aquell proveïdor clau o el client que marca la diferència es troba més enllà de les nostres fronteres. En aquests casos, per què no portar-los a Catalunya? El servei d’Atracció de socis internacionals d’ACCIÓ t’ajuda a convèncer-los d’establir-se al nostre país.

Objectiu

El servei d’Atracció de socis internacionals t’acompanya a convèncer els teus aliats estratègics de la necessitat d’establir-se a Catalunya. Tot plegat oferint informació útil als inversors, amb dades pràctiques i actualitzades sobre com invertir i operar a Catalunya.


Termini: 1/1/2023

Més Informació

Barcelona & Catalonia Startup Hub

El Barcelona & Catalonia Startup Hub és el portal de startups més important de Catalunya. Tant per volum com per qualitat, és el directori de referència de les startups catalanes.

Objectius

Permetrà al teu projecte connectar-se a un dels ecosistemes emprenedors més importants d’Europa.

Visibilitat global. Possibles socis i inversors tant locals com internacionals cerquen en el Barcelona & Catalonia Startup Hub startups amb qui col·laborar o invertir.
Connexió a l’ecosistema. La cerca per nom, sector o localització permet situar la teva startup al mapa de l’ecosistema emprenedor català.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Botiga a Internet

Amb la solució de "Botiga a Internet", creen la teva botiga online i et donen les eines per gestionar-la de forma àgil i flexible. Acompanyat de professionals, arribaràs als teus clients i a nous mercats amb comoditat i eficiència:

- Vendràs des del teu espai, amb un domini exclusiu
- Tindràs el teu catàleg online de forma organitzada i atractiva
- Gaudiràs d'eines de promoció a cercadors i a xarxes socials
- Podràs gestionar campanyes i descomptes especials per fidelitzar als compradors.

Els teus clients compraran en un entorn segur i fàcil d'utilitzar en una plataforma opensource.

Beneficiaris:

Emprenedors, Autònoms/Petita empresa, Mitjana empresa, Grans corporacions

Condicions:

98€/mes

Termini: 31/12/2021

Més Informació

CDTI - CIEN

Objectiu

Recolzar grans projetes de I+D desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Beneficiaris

Agrupacions d’empreses.

Cada consorci ha d’estar constituït pe un mínm de tres i un màxim de vuit empreses, almenys dos d’elles hauran de ser autònomes i almenys una haurà consideració de PIME.

Característiques de l’ajut

Ajuda parcialment reemborsable.

Tipus d’interès: Euribor a 1 any.

Ajuda (cobertura financera) de fins el 85% del pressupost aprovat.

Devolució: 7 o 10 anys incloent una carència entre 2 i 3 anys.

Tram no reemborsable del 33% de l’ajut, calculat sobre un màxim del 75% de la cobertura del préstec.

Cada empresa participant podrà rebre una bestreta del 35% de l’ajut amb límit de 250.000€, sense exigència de garanties addicionals.

L’empresa haurà de finançar almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Característiques del projecte

Pressupost mínim sol·licitat: 5.000.000€

Pressupost màxim sol·licitat: 20.000.000€

Pressupost mínim finançable: 4.500.000€ per projecte i 175.000€ per empres.

Durada: 36-48 mesos.

Activitats d’investigació industrial: han de superar el 50% del pressupost total.

Participació rellevant d’organismes d’investigació: almenys el 15% del total del pressupost del projecte aprovat ha de subcontractar-se amb organismes d’investigació, un dels quals, almenys, serà de titularitat pública.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

CDTI - Finançament per a projectes de R+D

Objectiu:

Ajudes a projeces de R+D, desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, producte o serveis.

Beneficiaris:

Empreses.

Condicions financeres:

Tipus d'interès: Euribor a 1 any.

Ajuda de fins el 85% del pressupost aprovat.

Termini: 7 o 10 anys (inclosa carència entre 2 i 3 anys)

Tram no reemborsable d'entre el 20% i el 33% de l'ajut.

Bestreta del 35% de l'ajut amb un límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.

L'empresa haura d'aportar, com a mínim, el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Pressupost:

Pressupost mínim elegible: 175.000 euros.

Termini: 12 a 36 mesos per tots els projectes excepte els projectes de coooperació tecnológica nacional (12-48 mesos).

Despeses elegibles:

No existeix cap restricció pel que fa a sector o tecnologia a desenvolupar.

Son elegibles les despeses de personal; costos d'instrumental i material; costos d'investigació contractual, coneixements técnics i patents adquirides, consultoria i serveis equivalents; despeses generals addicionals i altres despeses derivades del projecte. També és elegible la despesa derivada de l'informe de l'auditor.

Totes les despeses recolçades s'han de destinar exclusivament o derivar directament de l'activitat de R+D.

Termini de sol·licitud: 31/12/2021

Més Informació

CDTI - Línia Directa d'Expansió

Objectiu

Potenciar la innovació en determinades regions espanyoles, millorant les capacitats d’empreses que proposin plans d’inversió que facilitin el seu creixement. Concretament: ajudes a la inversió inicial en favor d’una nova activitat econòmica per potencia el creixement d’empreses innovadores.

Beneficiaris

Empreses.

Característiques de l’ajut

Ajuda parcialment reemborsable.

Tipus d’interès: Euribor a 1 any + 0.5%.

Devolució: 7 anys, amb un any de carència des de la finalització del projecte.

Tram no reemborsable (calculat sobre un màxim del 75% del pressupost aprovat):

Fons FEDER: 10%

Fons CDTI: 5%

L’empresa haurà d’aportar, almenys, el 25% dels costos elegibles o bé a través dels seus propis recursos o bé mitjançant finançament extern exempt de qualsevol tipus d’ajuda pública.

Característiques del projecte

Només es recolzaran projectes amb desenvolupament en diverses regions assistides.

Pressupost mínim: 175.000€

Pressupost màxim: 30.000.000€

Durada: entre 6 i 18 mesos.

Podran ser objecte d’ajuda els projectes que pertanyen a totes les activitats productives susceptibles de rebre ajuda, excepte aquelles excloses segons la normativa vigent.

Les inversions hauran de mantenir-se a la zona beneficiària durant almenys 5 anys per les grans empreses i 3 per les PIMES.

Termini: 31/12/2021

Més informació

CDTI - Línia Innovació

Finançament de projectes de caràcter aplicat (molt propers al mercat), amb risc tecnològic mig/baix i períodes curts de recuperació de la inversió, que permetin millorar la competitivitat de l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Objectiu

Destinat a empreses amb projectes d'innovació tecnològica amb alguns dels següents objectius:

1. Incorporació i adaptació activa de tecnologies emergents a l'empresa, així com els processos d'adaptació i millora de tecnologies a nous mercats.

2. Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora d'aquests.

3. Aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat, inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips i/o programes informàtics.

En aquests projectes es finança l'adquisició d'actius fixos nous que suposin un salt tecnològic important per a l'empresa que executa el projecte. Són elegibles els costos de personal; materials i consumibles; contractació de serveis externs i subcontractacions; despeses generals i despeses de l'informe d'auditoria del projecte.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Compra pública d'innovació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

Objectius

El servei de Compra Pública en Innovació s'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Consultes gratuïtes en internacionalització

La situació excepcional provocada per la Covid-19 està generant un alt grau d’incertesa a nivell mundial. Com pot afectar això a l’operativa internacional? Hi ha alguna restricció específica?

El servei d’assessorament del departament d’Internacional de la Cambra de Barcelona posa a la vostra disposició el servei de consultes gratuïtes per ajudar-vos a resoldre qualsevol qüestió que pugueu tenir en l’àmbit internacional.

Beneficiaris

Emprenedors, Autònoms / Petita empresa, Mitjana empresa, Grans corporacions, AAPP / Institucions

Condicions:

Preu: gratuït.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Cupons Industria 4.0

Tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, serveis i/o processos.

Beneficiaris:

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:
-establiment operatiu a Catalunya.
-un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

Plaç de sol·licitud: 30/11/2021

Més Informació

Cupons Innovació estrategica

Els Cupons a la innovació i a l'estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
Ajut màxim de 8.000 euros.

Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupó a la propietat industrial

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
Ajut màxim de 2.500 euros
Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupó a l'economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
Ajut màxim de 6.000 euros.
L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat.

Beneficiaris:

-Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

*establiment operatiu a Catalunya

*un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut


Termini de sol·licitud: 30/11/2021

Més Informació

Deduccions i bonificacions per R+D+I

Poques empreses apliquen òptimament les deduccions de l'Impost de Societats en matèria de R+D+I, tot i que són compatibles amb subvencions i poden periodificar-se.

Les empreses amb tècnics de recerca, desenvolupament i innovació també poden beneficiar-se de bonificacions a la seguretat social, compatibles amb desgravacions fiscals si disposen del segell PYMEINNOVADORA.

Consultors especialistes de Cambra de Barcelona estudien el teu negoci, oferint-te:

 • Diagnosi i qualificació de projectes, despeses deduïbles i personal R+D+I
 • Càlcul de les deduccions i bonificacions aplicables
 • Redacció de les memòries tècniques justificatives per a projectes i persones
 • Tramitació de la certificació davant d'entitats certificadores acreditades per ENAC
 • Suport per a la tramitació i obtenció del segell PYMEINNOVADORA

Beneficiaris

Autònoms / Petita empresa, Mitjana empresa, Grans corporacions, AAPP / Institucions

Condicions:

Segons pressupost.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms (Covid-19)

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Beneficiaris

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Termini

Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març).

La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior.

En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

Termini de solicitud: 31/12/2021

Més Informació

Emprenedoria corporativa

Les empreses mitjanes i grans necessiten innovar per no perdre competitivitat. Les petites i de nova creació necessiten arribar al mercat en les millors condicions i com més aviat millor.

Una manera de que puguin assolir els seus objectius és a través de dinàmiques d'innovació oberta i amb projectes de creixement i col·laboració.

L'emprenedoria corporativa comprèn aquelles actuacions que intenten fomentar la innovació oberta; la relació d'startups tecnològiques amb empreses consolidades. Amb aquest servei, Cambra de Barcelona afavoreix sinèrgies que permeten desenvolupar projectes col·laboratius de creixement i negoci.

Beneficiaris

Emprenedors, Mitjana empresa, Grans corporacions

Condicions:

Gratuït

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Enisa Creixement

Objectiu

Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rendible quan la teva empresa es trobi en alguna de les següents etapes:

Estàs buscant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.
Vols ampliar la teva capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l'augment de la gamma de productes/serveis o diversificant mercats.
Busques capitalització o deute en mercats regulats.
Et planteges finançar el teu projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Beneficiaris

Emprenedors que estiguin contemplant per a les seves pimes millores competitives; un projecte de consolidació, creixement o internacionalització; o operacions societàries.

Condicions financeres

Import del préstec:

-Mínim: 25.000 €
-Màxim: 1.500.000 €

Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

-Primer tram: euríbor + 3,75%
-Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.

Comissió d'obertura: 0,5%.
Venciment: màxim 9 anys.
Manca de principal: màxim 7 anys.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

Enisa Emprenedors

Objectiu:

Dotar dels recursos financers necessaris a les a pimes (i startups) de recent constitució creades per emprenedors, sense límit d'edat, per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Beneficiaris:

Emprenedors que vulguin crear empreses amb un clar avantatge competitiu.

Condicions financeres:

Import del préstec entre 25.000 i 300.000 euros.

Interés en dos trams:

Primer tram: euríbor + 3,75 %

Segon tram: interés variable en funció de la rentabilitat financiera de l'empresa, amb un límit maxim entre el 3 % i el 6 %.

Comissió d'obertura: 0,5%

Termini màxim: 7 anys

Carència del principal: màxim 5 anys.
 

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Enisa Joves emprenedors

Objectiu:

Dotar dels recursos financers necessaris a pimes (i startups) de recent constitució creades per joves per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

Beneficiaris:

Joves emprenedors menors de 40 anys amb projectes d'emprenedoria innovadora.

Condicions financeres:

-Importe mínim del préstec: 25.000 €.
-Import màxim del préstec: 75.000 €.

Per a la determinació de l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l'estructura financera de la teva empresa.

El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:

-Primer tram: euríbor + 3,25%
-Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 6%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.

Comissió d'obertura: 0,5%.
Venciment: màxim 7 anys.
Manca de principal: màxim 5 anys.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Enterprise Europe Network (EEN)

Si ets una empresa innovadora que busca socis internacionals, l’Enterprise Europe Network (EEN) és la teva xarxa. Et connecta a més de 60 països, inclosos tots els de la Unió Europea.

Objectius

L’EEN és una iniciativa de la Comissió Europea creada l’any 2008 per ajudar les pimes a ser més competitives mitjançant el desenvolupament de la seva capacitat innovadora i l’obertura a nous mercats.
 

Termini de sol·licitud: 1/1/2023
Més Informació

 

Estalvi IAE

S'estima que el 75% de les empreses no actualitzen el seu pagament d'IAE i tributen incorrectament. Les PIMEs industrials que han renovat equipaments, han modificat la seva superfície o han ampliat activitat els darrers 4 anys poden optimitzar fàcilment fins el 50% del seu impost d'IAE.

Per afrontar amb tranquil·litat possibles inspeccions, evitant situacions de risc fiscal o el pagament excessiu d'impostos, pot ser interessant posar-se en mans de consultors experts i avaluar amb agilitat la vostra situació per, si convingués, assessorar-se amb major profunditat.

Aquest servei de Cambra de Barcelona, inclou:

Un diagnòstic del vostre cas, analitzat el vostre nivell de risc.
L'elaboració d'una proposta d'optimització que respongui a les vostres necessitats.
També es pot complementar amb assessoraments en deduccions fiscals per R+D+I i en medi ambient, i sobre subvencions CDTI.

Beneficiaris

Autònoms / Petita empresa, Mitjana empresa, Grans corporacions

Condicions:

Preu: segons pressupost.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Finestreta Brexit

Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la teva empresa? Com afectarà en els teus negocis?

La Finestreta Brexit d’ACCIÓ posa al teu abast eines pràctiques i el millor acompanyament per prendre la temperatura als canvis que s’aproximen, per avançar-te als esdeveniments i per reforçar la teva posició al mercat internacional.

Autoavalua digitalment i en només 15 minuts la teva exposició al Brexit amb el nostre Termòmetre Brexit o planteja’ns els teus dubtes per rebre un assessorament personalitzat.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

FOMENT - Digitalitza’t: Dona la volta al teu Negoci

Foment del Treball impulsem la campanya ‘Digitalitza’t: Dona la volta al teu Negoci’, conjuntament amb el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

Ajudem a totes les empreses, emprenedors, startups, autònoms, pimes i grans corporacions a reenfocar el seu negoci.

Tot allò que necessites per a la teva transformació digital, amb professionals que et poden assessorar.

Fases del programa:

1. Assessorament:

Internet i les actuals tecnologies digitals obren molts reptes, deixa’ns ajudar-te a convertir-los en oportunitats incorporantnous models de negoci, connectant-te al talent digital què necessites, o reconvertint la teva empresa per adaptar-la als nous temps.

Busca l’assessorament que et fa falta per implementar la millor estratègia digital per al teu negoci.

2. Eines digitals:

Descobreix noves eines per gestionar d’una forma més eficient i competitiva el teu negoci.

3. Webinars:

Continguts d’experts i gurus digitals perquè et puguis seguir actualitzant de manera fàcil i estar al dia de les principals novetats i tendències digitals que poden afectar el teu negoci.

4. Formació:

Consulta tots els cursos online i presencials a la teva disposició amb els quals podràs millorar les teves competències digitals i desenvolupar el teu negoci.
 

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Horitzó innovació. Prepara’t per començar a innovar

El servei Horitzó Innovació d’ACCIÓ s’adreça a empreses que volen innovar però encara no estan preparades per fer-ho.

Objectius

El servei Horitzó Innovació és un servei d’assessorament d’ACCIÓ. Ofereix dos elements clau per millorar el rendiment de la teva empresa i preparar-la per innovar: una anàlisi personalitzada de l’estat actual de la teva empresa i un pla a mida per implementar les millores que detectem amb tu.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Horizon 2020

L’Horizon 2020 és l’actual programa de la Comissió Europea per finançar la recerca, la innovació i la competitivitat. Des d'ACCIÓ t’ajudem a formar part d’un projecte europeu d’innovació i recerca.

Objectius

Des d’ACCIÓ t’oferim un assessorament gratuït i personalitzat perquè puguis participar a l’Horizon 2020 i portar el teu projecte a Europa. Et proporcionem informació sobre les característiques del programa, les convocatòries que més s’adeqüen a la teva idea de projecte i t’acompanyem en el procés de preparació de la proposta.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF - Avalis (per a pimes i autònoms)

Préstec amb garantia d'Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant. Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres

Import: entre 25.000€ i 250.000€.

Termini:

Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.

Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.

Tipus d'interès:

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.

Per part d'ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de l'1,50% (liquidacions mensuals); per part d'Avalis, Comissió de Risc Anual Anticipada d'enre l'1,60% i l'1,95%.

Comissions: sense comissió d'obertura ni d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.
 

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF - Avalis B·Crèdits

Préstecs per facilitar la liquiditat a autònoms i microempreses amb seu social o operativa a Barcelona que hagin estat afectades per la situació derivada de la COVID-19.

Preferentment dels sectors del Comerç, Restauració, Turisme, Indústries Creatives, Cures, Educació i Esport, i operacions sol·licitades per dones treballadores autònomes i empresàries.

L’Ajuntament de Barcelona hi col·labora a través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa, mitjançant la qual es podran presentar les sol·licituds.

Condicions financeres
Import: 12.500€ per titular.

Termini: 5 anys amb 1 any de carència inclòs.

Interès:

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,80%.

Per part de l’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de l’1,85%; per part d’Avalis, Comissió de Risc Anual Anticipada del 0,95%.

Comissions: sense comissions d’obertura, d’estudi ni de cancel·lació anticipada.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF - Avalis creixement

Préstec amb garantia d’Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes en creixement (tant orgànic com inorgànic) que realitzin inversions i/o per a necessitats de circulant.

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
Import: entre 250.000€ i 500.000€.

Termini:

Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs al termini.

Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos al termini.

Tipus d'interès:

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,90%.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada màxima de l’1,50%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Tipus d’empresa: amb una facturació de fins a 10M€, amb les característiques següents en cas de voler finançar:

Creixement orgànic: empreses d’antiguitat superior a 3 anys que estan creixent a taxes acumulades de més d’un 40% de facturació (any n versus any n-2) o segons pla de negoci dels propers tres exercicis.
Creixement inorgànic: per a la compra d’una societat o compra d’actius realitzats els darrers 36 mesos.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF - Avalis Liquiditat (Covid-19)

Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres
Import: préstecs de l'ICF entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de l'1,85%.

Comissions: per part d'Avalis, Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura, d'estudi ni de cancel·lació anticipada.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF - Avalis verd

Préstec amb garantia d’Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes que realitzin projectes d’eficiència energètica, d’autoconsum d’energia fotovoltaica o renovable, de reciclatge o de  tractament de residus, així com altres iniciatives respectuoses amb el medi ambient.

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
Import: entre 25.000€ i 500.000€.

Termini: Fins a 10 anys amb fins a 2 anys de carència.

Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial mínim de l’1,95%.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada del 0,55% per a inversions productives i de creixement empresarial; i de l’1,40% per a la resta.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF - Economia social i cooperativa

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A partir del 9 de juny i fins el 31/12/2022 es poden sol·licitar les ajudes destinades a l'aportació de capital per finançar empreses d'economia social. L'ajuda consisteix en una garantia addicional que aporta el Departament de Treball sobre un préstec que ha de concedir l'Institut Català de Finances (ICF) per a projectes d'inversió o circulant d'empreses d'economia social.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

Beneficiaris:

Societats cooperatives, incloses les agràries.
Societats laborals i federacions de cooperatives.
Societats Agràries de Transformació.
Les federacions de les entitats de l’economia social
Empreses d'inserció.
Centres Especials de Treball.
Fundacions i associacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.
Tipus de préstecs:

Préstecs per a inversions en immobilitzat material o immaterial.
Préstecs per a capitalització d'entitats.
Préstecs per a circulant.
Préstecs per a bestretes de contractes amb el sector públic.

Termini: 31/12/2022

Més informació 

ICF AVALIS Restauració i Comerç

Préstecs per facilitar la liquiditat a autònoms i microempreses del sector de la restauració i petit comerç afectats pel tancament dels establiments a causa de la COVID-19.

Condicions financeres
Import: 15.000€ + costos de risc i mutualitat d'Avalis(*)

Termini: 5 anys amb 1 any de carència inclòs.

Preu:

ICF: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de l'1,85%.

Avalis: 726,35€ (*); Cost de Risc Anual Anticipat del 0,95% (526,35€) i mutualitat d'Avalis (200€).

Comissions: sense comissions d’obertura, d’estudi ni de cancel·lació anticipada.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Termini:31/12/2021

Més Informació

ICF Clústers Liquiditat

Préstecs per facilitar la liquiditat als clústers integrants del Programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ que hagin estat afectats per la situació derivada de la COVID-19.

Condicions financeres
Import: entre 20.000€ i 100.000€.

Termini: fins a 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs al termini.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3%.

Comissions: sense comissions.

Garanties: com a complement de les garanties que aporti el titular, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu.

Termini:31/12/2021

Més Informació

ICF Crèdit Circulant

Préstecs per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

Es valoraran especialment projectes que millorin la posició competitiva de l’empresa, i que impulsin el creixement i la contractació laboral. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altre entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Condicions financeres
Import: mínim de 250.000€ i màxim de 10.000.000€.

Tipus d’interès: referenciat a l’Euríbor, més un diferencial a determinar.

Termini: entre 1 i 5 anys, i fins a 1 any de carència inclòs.

Comissions: a determinar segons projecte i termini.

Garanties: a determinar segons el projecte.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF Crèdit Inversió

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Condicions financeres
Import: fins al 80% del projecte, amb un mínim de 250.000€ i un màxim de 10.000.000€. En cas de cofinançament amb una altra entitat financera, es podran considerar altres imports.

Tipus d’interès: referenciat a l’Euríbor, més un diferencial a determinar segons el projecte.

Termini: entre 5 i 15 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Comissions: a determinar segons projecte i termini.

Garanties: a determinar segons el projecte.
 

Termini:31/12/2021

Més Informació

ICF Cultura Liquiditat

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres
Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.
 

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF EcoVerda

Préstecs per a autònoms, empreses o entitats (públiques o privades) amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Condicions financeres

Import:

Per a inversió: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió.

Per a circulant: a partir de 100.000€.

Termini:

Per a inversió: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini.

Per a circulant: fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%.

En cas d’entitats sotmeses a principis de prudència, el tipus d’interès s’aplicarà segons la normativa.

Comissió: d’obertura, màxima del 0,25%; per cancel·lació total o parcial, màxima del 0,25%. En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos de ruptura associats.

Garanties: a determinar en funció del projecte.
 

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.
 

Condicions financeres

Préstecs a curt termini
Import: de 100.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 2 a 5 anys, amb fins 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial a partir del 0,95%.

Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.
 

Préstecs a llarg termini

Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.

Termini: de 5 a 15 anys, amb fins 2 anys de carència inclosos.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial a partir del 0,95%.

Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Termini de sol·licituds: 31/12/2021

Més Informació

ICF Impuls industrial

Préstecs per finançar projectes d’inversió i/o circulant orientats a la recuperació i l’impuls de l’activitat industrial de pimes i grans empreses.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 80% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement per a pimes i amb una garantia del 70% per a grans empreses

Termini: 31/12/2022

Més Informació

ICF Indústria 4.0

Préstecs per a empreses industrials i de serveis relacionats que impulsin projectes d'inversió amb impacte significatiu, orientats a la digitalització i/o adreçats a la transformació del sector de l'automoció. Compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Termini: 31/12/2022

Més Informació 

ICF Mitjans Liquiditat

Préstecs per facilitar la liquiditat a mitjans de comunicació catalans afectats per la situació derivada de la COVID-19. Aquesta línia es destina a avançar l'import de les subvencions que el Departament de la Presidència atorgui als beneficiaris.

Condicions financeres
Import: entre 10.000€ i 700.000€.

Termini: fins a 2 anys.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissions: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Addicionalment, com a complement de les garanties que aporti el titular, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda assumeix, davant l’ICF, el 80% de l’import formalitzat del total de la línia.

Termini:31/12/2021

Més Informació

ICF Turisme

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament.

Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement.

Finalitat
Obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat a l'establiment turístic.
Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades.
Millores d'eficiència energètica.
Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin en els establiments turístics.

Termini: 30/12/2022

Més Informació

ICO Canal Internacional

Beneficiaris

Poden sol·licitar aquest finançament autònoms, emprenedors, empreses i entitats públiques i privades, tant domiciliades a Espanya com domiciliades a l’estranger que tinguin al menys un 30% de capital d’empresa espanyola per realitzar activitats empresarials i/o inversió o atendre les necessitats de liquiditat.

Per operacions d’Exportació a Mig i Llarg Termini, podran sol·licitar financiació:

Empreses amb domicili social a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya amb interès espanyol que venguin béns o serveis, amb ajornament de pagament, a empreses amb domicili social fora d’Espanya.
Empreses amb domicili social fora d’Espanya que adquireixin, amb ajornament de pagament, béns o serveis a empreses amb domicili a Espanya o amb domicili social fora d’Espanya que tinguin interès espanyol.

Conceptes finançables

Inversió o liquiditat
Exportacions a mig i llarg termini

Zones geogràfiques

CAF: Llatinoamèrica. BCIE: Centro Amèrica i República Dominicana. BANBIF: Perú. Sabadell Miami: Estats Units i Llatinoamèrica. BANCÓLDEX: Colombia. FONPLATA: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai i Uruguai. BBVA PERÚ: Perú. SABADELL MEXICO: Mèxic. BBVA MEXICO: Mèxic. COFIDE: Perú. BBVA COLOMBIA: Colombia.

Sol·licitud

La tramitació de les operacions es realitzarà a través de les Institucions Financeres Internacionals o els bancs locals radicats fora d’Espanya amb els que l’ICO tingui subscrit un acord de col·laboració.

Import màxim per client

No s’estableix un import màxim per client.

Modalitat de l’operació

Tipus de contracte de finançament que acordin entre el client i l’Entitat de Crèdit

Condicions financeres de l’operació

El client i l’Entitat de Crèdit acordaran les condicions de l’operació que formalitzin: tipus d’interès, terminis d’amortització i carències, etc.

Garanties

L’Entitat Financera Internacional podrà sol·licitar les garanties que estimi oportunes.

Comissions i despeses

L’Entitat Financera Internacional podrà aplicar al client les comissions que estimi oportunes.

Compatibilitat amb ajudes d’altres organismes

Aquest finançament serà compatible amb ajudes rebudes de les Comunitats Autònomes (CCAA) o altres institucions.

Documentació

El client haurà de presentar la documentació que cada Entitat Financera Internacional o banc local consideri necessària per estudiar l’operació.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

ICO Crédito Comercial

Objectiu

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

Característiques

Import màxim per client : Fins 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Modalitat de l'operació : Tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit .

Tipus d' interès : tipus variable , més el marge establert per l'Entitat de Crèdit.

Comissions : L'Entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació.

Garanties : A determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti l'operació.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICO Garantia SGR/SAECA

Finançament destinat a autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques o privades que comptin amb l'aval d'una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que volguin desenvolupar tasques empresarials i/o inversions, per cobrir les necessitats de liquiditat o les desepeses d'activitat tant a Espanya com fora del territori nacional.

Import màxim per client: fins a 2 milions d'euros en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat dintre i fora del territori nacional.

Modalitat:

Préstec / lísing o línia de crèdit.

Tipus d'interès:

Fixe o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència:

De 1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència del principal en funció dels terminis.

Comissions:

La SGR/SAECA podran cobrar una comissió d'estudi de fins al 0,5% sobre l'import avalat. Addicionalment, la SGR podrà cobrar una quota social mutualista de fins al 4% sobre l'import avalat. A més a més, l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació i, en el seu cas, la d'amortització anticipada.

Garanties:

A determinar per l'entitat de crèdit i/o la SGR o SAECA.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

ICO Red.es Acelera

Beneficiaris

Beneficiaris d’ajudes de les convocatòries publicades per Red.es: empreses, fundacions, associacions, col·legis professionals, entitats locals, universitats, organismes públics d’investigació, centres públics d’I+D, centres tecnològics i de recolzament a la innovació tecnològica, etc.

Sol·licitud

Directament a través de les entitats de crèdit.

Conceptes finançables

Projectes per als quals s'aprovi la concessió d'ajudes per Red.es, d'acord amb el que s'estableix en la corresponent convocatòria d'ajudes. A títol indicatiu:

· Projectes de desenvolupament experimental (creació de prototips, elaboració de projectes pilot, assaig i la validació de productes en tecnologies com ara la Intel·ligència Artificial, tecnologies 5G, tecnologies de processament massiu de dades i informació, Blockchain, robòtica, continguts digitals...)
· Projectes que fomentin el desenvolupament, impuls i adopció de tecnologies digitals.

Import màxim per projecte

Fins al 100% de l’import màxim a finançar que aparegui a la resolució d’ajudes de Red.es.

Modalitat

Prèstec.

Tipus d'interès

Fixe o variable, més el marge establert per l’entitat de crèdit segons el termini d’amortització.

Termini de sol·licitud: 31/3/2024

Més Informació

Incentius fiscals

Els incentius fiscals són una eina de l’Administració General de l’Estat que permet a les empreses reduir la seva factura fiscal. A ACCIÓ t’ajudem a identificar l’incentiu que millor s’adapta a les teves necessitats i t’orientem en la seva aplicació. Rebràs acompanyament personalitzat per part d’un assessor acreditat per ACCIÓ que analitzarà el teu cas particular.

Objectius

Aquest servei té l’objectiu de donar suport a les empreses catalanes en el seu procés d’aplicació de les deduccions fiscals.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Innova al món

La internacionalització de la tecnologia és més complexa que la comercial o la de serveis. Per facilitar-te aquest procés, ACCIÓ t’acompanya perquè puguis aprofitar les oportunitats en transferència tecnològica a bona part del món.
Rebràs un suport personalitzat en funció de les capacitats tecnològiques de la teva empresa i de les oportunitats del mercat que t’interessa.

Objectius

El Servei Innova al món ajuda les empreses i els centres tecnològics catalans a identificar quin és el mercat més adient per internacionalitzar la vostra tecnologia i orientar-vos en la seva implementació al mercat de destí.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Innovar a través de startups

Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Objectius

El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.

Termini:1/1/2023

Més Informació

Línia d'ajuts per a la reactivació industrial post-COVID-19 Avançsa

Línia de préstecs participatius per donar suport financer a les empreses industrials catalanes per respondre a la situació actual del sector front a la COVID-19. Aquest programa és per ajudar a superar la situació de manca de liquiditat necessària per a la supervivència empresarial, així com contribuir a fer més sòlida la posició financera per encaminar l'empresa a defensar la seva viabilitat en el mercat.

Beneficiaris

Va dirigida a aquelles empreses en les quals l'impacte del l'aturada de l'activitat ha impactat greument en els seus estats comptables i, donada la seva estructura financera, tenen difícil accés al finançament tradicional. Empreses industrials, que tanmateix, disposen d'un potencial tecnològic i comercial i que amb una adequada estructura financera poden garantir la seva  viabilitat a mig i llarg termini.

Característiques

-Import màxim del préstec unitari: 3.000.000 euros.
-Amortització única del principal al venciment.
-Termini mínim de 3 anys i màxim de 8 anys.
-Tipus d'interès fix: Euribor a un any més un diferencial màxim del 10%.
-Tipus d'interès variable: addicional fins a un màxim d'un 10% de l'EBITDA de la Societat.
-Amb garanties personals i/o immobiliàries.
-Préstec (principal més interessos) convertible en capital (accions o participacions) de la societat beneficiària del préstec participatiu.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió en la renovació dels establiments d'allotjament turístic (ref. BDNS 541898)

Aquestes ajudes estan destinades al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic per als anys 2021-2022.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts persones o les entitats titulars d’allotjament turístics, establiments hotelers, inclosos hotels i hostals o pensions, apartaments turístics,  càmpings) i establiments de turisme rural operatius a Catalunya que portin almenys dos anys en funcionament i estiguin habilitats degudament en seu municipal.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’1 de gener de 2021 i restarà obert fins al 30 de desembre de 2022 (inclòs) o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

Termini:30/12/2022

Més Informació

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges o edifici.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Import màxim per client: fins a 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

Activitats empresarials i / o inversió i necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

Projectes de digitalització i en particular els destinats a fomentar solucions de teletraball recollits dins el programa Acelera Pyme.

Rehabilitació d'habitatges i edificis.

Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència:

D'1 a 20 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència de principal en funció dels terminis.

Comissions: l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més de, si s'escau, la d'amortització anticipada.

Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti l'operació llevat aval d'una SGR / SAECA.
 

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Línia ICO Internacional

Finançament destinat a:

Tram I - Inversió i Liquiditat: Autònoms, emprenedors, qualsevol tipus d'empresa domiciliada a Espanya o a l'estranger que compten com a mínim amb un 30% de capital espanyol, que vulguin desenvolupar activitats empresarials i/o inversió, per cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors a mitjà i llarg termini: Empreses amb "interés espanyol" que vulguin exportat i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.


Import màxim per client:

Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Línies Innova Avançsa

Les línies innova van destinades a donar un suport financer a projectes empresarials innovadors en fase de creixement. Aquestes línies tenen un doble objectiu: per una banda, fomentar iniciatives d'innovació empresarial amb alt potencial de creixement a Catalunya, amb caràcter innovador i vocació internacional; i per altra banda, acompanyar l'agent privat a aixecar el capital per invertir en aquesta tipologia de projectes.

Línies de finançament:

-Innova Creixement (Tram inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €)
-Innova Energy Tech (Tram inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €)
-Innova Auto (Tram inversió: entre 300.000 € i 1.000.000 €)
-Innova Moda i Comerç (Tram inversió: entre 100.000 € i 500.000 €)

Termini: 31/12/2021

Més Informació 

Mentoring express per a startups

Amb el Mentoring express, podràs accedir a la potent comunitat de mentors que conformen el nostre ecosistema: emprenedors en sèrie, directius o professionals de primer nivell.

Objectius

El Mentoring express per a startups et permetrà gaudir d’una reunió de dues hores amb un dels mentors acreditats per ACCIÓ. Tindràs al teu abast l’experiència, el coneixement i networking del mentor que més pugui aportar als objectius de creixement de la teva startup.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19

S'estableix un procediment excepcional i temporal, durant els exercicis 2021 i 2022, per a la concessió per les Delegacions d'Economia i Hisenda d'ajornaments i/o fraccionaments del pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivades del reintegrament i/o reemborsament d'ajudes o de préstecs concedits per l'Administració General de l'Estat, amb dispensa de garantia.

L'objectiu és proporcionar a les Delegacions d'Economia i Hisenda la documentació que els aporti elements de judici per a analitzar el caràcter transitori de les dificultats economicofinanceres de les empreses i la seva futura viabilitat,
fonamentalment, amb l'aportació pel sol·licitant d'un pla de viabilitat o de negocis, verificat per un auditor inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes.

Més Informació 

Termini: 31/12/2022

Mesures urgents de recolzament al sector turístic, l’hostaleria i el comerç en matèria tributària.

Principals mesures recollides al Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre:

 • AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS: es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclusivament.
 • IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: un percentatge de reducció serà aplicable per a l’exercici de 2020.
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS: Deducibilidad de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s'iniciïn el 2020 i 2021.
 • MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Microcrèdits per a emprenedors (MicroBank)

MicroBank posa a disposició dels clients de la Cambra de Barcelona una línia de finançament per a emprenedors que compta amb l'assessorament de Cambra.

Amb aquest microcrèdit podràs finançar projectes d'autoocupació, petits negocis i microempreses.

Per beneficiar-se d'aquests microcrèdits cal presentar individualment un pla d'empresa a la Cambra de Barcelona, perquè sigui valorada la seva viabilitat i emès un informe favorable del projecte.

Beneficiaris:

Emprenedors, Autònoms / Petita empresa

Condicions:

Gratuït

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Next Generation EU - AgroInnpulso

Línia d'emprenedoria digital en el sector de l'agroalimentació i el medi rural.

Aquesta línia està orientada a donar suport a projectes empresarials de base tecnològica, a través del finançament, amb l'objectiu d'estimular i impulsar la transformació digital de les petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari i del medi rural. Els fons d'aquesta línia provenen del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i seran gestionats i administrats per ENISA.

Beneficiaris

Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses agroalimentàries de tota la cadena de valor, incloses les situades en el medi rural que desenvolupin activitats innovadores i/o de base tecnològica que apliquin sobre aquesta (agroTIC), amb especial atenció a aquelles amb capacitat de generar ocupació de qualitat per a joves i dones, i que escometin les inversions necessàries i duguin a terme el seu projecte empresarial basant la seva activitat en la generació de nous productes, processos o serveis.

Condicions

Import mínim del préstec: 25 000 €.
Import màxim del préstec: 1 500 000 €.
El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:
- Primer tram: euríbor + 3,75%
- Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
Comissió d'obertura: 0,5%.
Venciment: màxim, 9 anys.

Termini:31/12/2021

Més informació

Next Generation EU - Emprenedores Digitals

Objectiu:

Secundar i impulsar, a través del finançament, projectes d'emprenedoria digital femenina i reduir la bretxa de gènere existent en aquest àmbit.

Beneficiaris:

Podran obtenir els préstecs participatius les petites i mitjanes empreses emergents o en creixement en les quals uneixi o diverses dones ostentin una posició rellevant de lideratge o de poder dins de societat: en l'accionariat, en l'òrgan d'administració o formant part de l'equip directiu.

Aquesta línia està dirigida tant a empreses de nova creació com a aquelles que estiguin considerant un projecte de consolidació, creixement o internacionalització.

Condicions financeres:

Import mínim del préstec: 25 000 €.
Import màxim del préstec: 1 500 000 €.
Per a la determinació de l'import es valorarà, entre altres factors, la quantia de fons propis i l'estructura financera de la societat.
El tipus d'interès s'aplicarà en dos trams:
Primer tram: euríbor + 3,75%
Segon tram: apliquem un interès variable en funció de la rendibilitat financera de la teva empresa, amb un límit màxim establert entre el 3% i el 8%, d'acord amb la qualificació (ràting) de l'operació.
Comissió d'obertura: 0,5%.
Venciment: màxim, 9 anys.
Manca de principal: màxim, 7 anys.
Comissió d'amortització anticipada: equivalent a l'import que el préstec hagués reportat en concepte de segon tram d'interessos si el préstec s'hagués amortitzat en els terminis acordats i el segon tram d'interès s'hagués liquidat al tipus màxim, deduint els interessos de segon tram reportats fins a la data d'amortització anticipada.
Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: en el cas de canvi en la majoria de control de l'empresa prestatària i/o de transmissió global per qualsevol títol dels actius de l'empresa prestatària, s'estableix l'opció a favor de ENISA de declarar el venciment anticipat del préstec. En el cas d'exercir aquesta opció, s'establirà una penalització per venciment anticipat, equivalent a l'import que el préstec hagués reportat en concepte de segon tram d'interessos -si el préstec s'hagués amortitzat en els terminis acordats i el segon tram d'interès s'hagués liquidat al tipus màxim-, deduint els interessos de segon tram reportats fins a la data de venciment anticipat.
L'amortització d'interessos i principal és trimestral.
Per a la concessió del préstec no s'exigiran garanties addicionals a les del propi projecte empresarial.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Next Generation EU - Pla MOVES III

Programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.

Es contemplen dos programes d’incentiu a la mobilitat elèctrica:

Actuació 1: Programa per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics que disposin d’endoll  i de pila d’hidrogen.
Actuació 2: Programa de suport al desplegament de la infraestructura de recàrrega.
Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries del programa MOVES 3:

 • Les persones físiques que desenvolupin activitats econòmiques, per les que ofereixin béns i / o serveis en el mercat, en el cas hauran d'estar donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Les persones físiques majors d'edat, a excepció dels casos de discapacitat, que podran ser menors d'edat, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'anterior apartat.
 • Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, que hauran de complir amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en particular amb el que estableix en el seu article 11.3.
 • Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el nombre d'identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, D, E , F, G, J, R o W. També seran elegibles les entitats de conservació de Polígons o societats agràries de transformació el NIF comenci per V.
 • Les entitats locals d'acord amb l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40 / 2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les que ofereixin béns i serveis en el mercat en el qual es consideraran incloses en l'anterior punt.


Termini: 31/12/2023

Més Informació

Next Generation EU - Programa Moves II d'ajuts a Projectes singulars en mobilitat elèctrica

El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), a través de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi d’Energia (IDAE), llença la convocatòria del Programa MOVES Projectes Singulars II d’incentius a projectes singulars en mobilitat elèctrica.

Són elegibles per aquest nou programa els projectes relacionats amb la utilització del vehicle elèctric i de pila de combustible que contribueixin a la reducció del consum d’energia final i, com a conseqüència, a la menor dependència energètica del petroli i la disminució d’emissions de CO2.

S’atorgaran ajuts als projectes que presentin un grau significatiu d’innovació en alguna de les següents àrees: 

 • Mobilitat elèctrica i aplicacions TIC; 
 • Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics innovadora, recàrrega d’hidrogen per vehicles i integració amb altres xarxes intel·ligents; 
 • Aplicacions de nous desenvolupaments de bateries i emmagatzematge elèctric per mobilitat; 
 • Projectes de desenvolupament o innovació de nous processos o prototips de models o components de vehicles elèctrics. 


Beneficiaris

 • Tota mena d’empresa amb personalitat jurídica pròpia; 
 • Universitat i centres privats de recerca i desenvolupament amb personalitat jurídica pròpia; 
 • Consorcis i agrupacions empresarials amb i sense personalitat jurídica pròpia; 
 • El sector públic institucional.


Quantia

La present convocatòria compta amb una dotació pressupostària de 100 M€.

S’estableix un límit màxim d’ajut pels projectes de 15M € per projecte i beneficiari i una inversió mínima per projecte de 100.000 €.

Termini: 25/11/2021

Més Informació

Next Generation EU - Programa MOVES III Mobilitat eficient & sostenible

Objectiu

Incentivar la mobilitat elèctrica i particularment la compra de vehicles elèctrics i el desplegament d'infraestructura de recàrrega per a aquests vehicles.

Actuacions elegibles

Actuació 1: Adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.
Actuació 2: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.


Beneficiaris

Comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla.

Destinataris últims de les ajudes

Persones físiques i autònoms, comunitats de propietaris, persones jurídiques constituïdes a Espanya, el NIF de les quals comenci per a, B, C, D, E, F, G, J, R, W i Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF de la qual comenci per V.

També seràs destinatàries últims de les ajudes les Entitats locals i sector públic institucional.

Així mateix, les administracions de les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla podran dur a terme inversions directes en una o diverses de les tipologies d'actuació contemplades per l'annex I, en els termes i condicions establerts per aquest reial decret.

Pressupost de la convocatòria

Dotació pressupostària de 400.000.000 euros, que podran ser ampliats sempre que existeixi una execució pressupostària adequada, disponibilitat pressupostària i prèviament a l'expiració del termini de vigència.

Termini:31/12/2023

Més informació

Next Generation EU - Programa PREE 5000 Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis a municipis de menys de 5000 habitants

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) llança les bases reguladores mitjançant el Reial decret que executa el Programa de rehabilitació energètica per edificis existents a municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000).

Els municipis de repte demogràfic són aquells municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants. A efectes informatius, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) publicarà el llistat dels municipis on podran dur-se a terme les inversions subvencionables.

Aquests ajuts, finançats amb fons Next Generation EU, s’emmarquen dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència espanyol i en concret en el seu Component 2 Implementació de l’Agenda Urbana Espanyola: Pla de rehabilitació de l’habitatge i regeneració urbana, Inversió 4 Programa de regeneració i repte demogràfic.

Beneficiaris

Les CCAA seran les beneficiàries directes dels ajuts, que publicaran les corresponents convocatòries en els propers mesos.

Poden optar als ajuts els següents subjectes que tinguin residència fiscal a Espanya:

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús;
Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge;
Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis;
Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin la seva condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat i que els atorgui la facultat expressa per dur a terme reformes objecte d’actuació d’incloure al Programa;
Les empreses de serveis energètics (ESEs) o proveïdors de serveis energètics;
Les entitats locals;
Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia;
Les administracions públiques i organismes públics i entitats de dret públic vinculades o dependents de les AAPP.

Pressupost

Pressupost total: 50M €

Pressupost per Catalunya: 5.782.500€

Termini: 31/12/2023

Més Informació

Next Generation EU - Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat una convocatòria amb fons Next Generation EU per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. 

L’objectiu d’aquesta subvenció és el foment de projectes de recollida selectiva eficients de les diferents fraccions de residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular, per contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i alhora donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

Beneficiaris

Ens locals de Catalunya (ajuntaments, entitats municipals metropolitanes, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, entre altres) que fomentin la recollida selectiva i/o l’autocompostatge.
Comerços, serveis i indústries productores de residus comercials i assimilables a municipals, és a dir, les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, gremis, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) de Catalunya que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals no perillosos, a partir d'ara “productors de residus municipals i assimilables”.


Pressupost

22.098.095,28 €

Termini:15/11/2021

Més informació

Nuclis d'R+D empresarial: L’impuls per a les grans idees innovadores

Si tens al cap un nou producte o servei tecnològic d’alt risc, els Nuclis d’R+D empresarial són l’empenta que necessites per fer-lo realitat. Amb aquests ajuts pots rebre fins a 200.000 euros a fons perdut per desenvolupar durant dos anys i mig el teu projecte.

Objectius

Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Disposen de dues modalitats:

Nuclis d’R+D empresarial locals.
Nuclis d’R+D empresarial internacionals.

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Un tràmit inesperat, un document desconegut, una llicència imprescindible o una complicació que atura una operació. Els negocis a l’exterior sovint presenten barreres tant en origen com en destí que poden posar en risc el creixement internacional de la teva empresa.

Objectius

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització t’ofereix un servei d’atenció personalitzada que dóna resposta ràpida a consultes sobre les problemàtiques i tràmits d'exportació i importació, tant en origen com en destí.

Aquest servei es complementa amb el Catalonia Trade Portal, una plataforma digital amb tota la informació relativa a l’accés a mercats internacionals, documents i eines d’exportació i importació, llicències, aranzels i fiscalitat. On s’acaba el portal digital, comença el servei de l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització, oferint-te respostes a la teva mida per a que cap obstacle ni cap dubte freni la teva expansió internacional.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

ProACCIÓ 4.0

El programa ProACCIÓ 4.0 engloba diversos serveis que ACCIÓ posa a la teva disposició per fer el salt cap a la indústria 4.0. Amb ell pots accedir a un servei diagnòstic avançat 4.0, un programa de Cupons indústria 4.0, ajuts per impulsar projectes d’innovació 4.0, línies de finançament, etc.

Vols estar-ne al dia? Vols que t’avisem a mesura que vagin obrint-se aquests diferents serveis? Vols saber com la teva empresa pot fer el salt cap a la indústria 4.0? Explica’ns el teu cas i començarem a traçar plegats el teu camí cap a la indústria del futur!

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Programa Catalunya Emprèn

Aquest espai permet:

1.Emprendre un negoci o projecte:
-Contactar amb persones per parlar del teu projecte o del teu negoci.
-Trobar col·lectius de suport amb inquietuds similars a les teves:
   *Muntar un negoci propi
   *Emprendre de forma col·laborativa
   *Tenir èxit amb una start-up
   *Fer negoci amb una tecnologia
-Consultar el mapa de persones, entitats i més de 1800 serveis públics i privats per emprendre. Localitzant a prop teu espais de coworking, tutors i mentors, acceleradores, alternatives de finançament, facilitadors de tràmits i més.

2.Donar supor i servei a qui emprèn
-Explicar i donar a conèixer els teus programes, serveis i activitats de suport a l’emprenedor.
-Conèixer com complementar i encaixar la teva activitat amb la d'altres entitats, consultant les iniciatives impulsores del Catalunya Emprèn i el mapa digital #ServeisPerEmprendre, amb totes les entitats i les seves iniciatives per als emprenedors arreu de Catalunya.

3.Impulsar idees i tecnologies
-Trobar mentors i mentores que treballin amb tu el model de negoci i el finançament per fer créixer amb èxit la teva start-up.
-Conèixer empreses que necessiten la teva tecnologia per innovar i resoldre els seus reptes productius i comercials.
-Consultar el mapa de persones, entitats i més de 1800 serveis públics i privats per emprendre. Localitzant a prop teu espais de coworking, tutors i mentors, acceleradores, alternatives de finançament, facilitadors de tràmits i més.

4.Aprotar coneixement i experiència
-Participar com a mentor/a o tutor/a en el creixement i èxit de start-ups creatives i innovadores.
-Contribuir com a assessor/a a la preparació d’autònoms, micropimes i entitats sense afany de lucre.
-Contribuir com a mentor/a dels joves de l'iFest.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Programa Crea Feina+ Barcelona 2021

El Programa “Crea Feina+ Barcelona 2021” constitueix una nova iniciativa per d’impulsar la creació d’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació d’entre 450 i 500 persones en situació d’atur, amb diversos
objectius específics com són la dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació, la promoció del creixement de les empreses beneficiàries i facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions d’atur, especialment d’aquelles incloses en col·lectius amb especials dificultats d’inserció, com son les persones joves, majors de 45 anys i dones.

Beneficiaris

Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen aquestes bases les empreses, individuals o en forma societària, i les entitats que comptin amb, com a mínim, un centre de treball en algun dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que vinguin desenvolupant la seva activitat des d’un mínim de sis mesos abans de la data de la primera contractació subvencionable.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció serà de 5.000€ ó 6.000€, segons el col·lectiu on s’inclou la persona treballadora
contractada, per cada contracte de treball realitzat no inferior a 6 mesos i a jornada completa.

Termini: 15/11/2021

Més Informació

Programa de Comerç Minorista 2021 de selecció de Pimes i autònoms per al desenvolupament de diagnòstics d'innovació comercial

La present convocatòria té per objecte promoure la participació de les empreses (micro, petites i mitjanes) del sector comercio minorista i les persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona en l'actuació de Diagnòstics d'Innovació Comercial del Programa de Comerç Minorista.

Beneficiaris

Pimes.

Quantia

El pressupost màxim per a la realització dels Diagnòstics d'Innovació Comercial objecte de la present convocatòria és de 24.000 euros, en el marc del Programa Operatiu pluriregional FEDER 2014-2020.

Termini:22/10/2021

Més Informació

Programa de Suport a Dones Emprenedores - PAEM

Creació i consolidació d'empreses liderades per dones.

Si participes en aquest programa, et donarem atenció personalitzada individual, ajudant-te a iniciar el teu negoci.

En cas de necessitar finançament bancari, t'ajudem amb el pla d'empresa perquè puguis accedir a una línia de microcrèdits sense avals i en condicions especials, només pel fet de ser dona emprenedora.

També forma part del programa PAEM la plataforma www.e-empresarias.net, a través de la qual pots fer una autodiagnosi, plantejar consultes i accedir a activitats formatives online.

Beneficiaris:

Emprenedores /Autonomes (petita empresa).

Condicions:

Gratuït

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Programa LIDERA

Lidera neix per acompanyar les dones que volen arribar més lluny professionalment, d'acord a uns valors que fomenten la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Des de la creació d'entorns de networking per enfortir les iniciatives promogudes per les dones, la millora de les capacitats emprenedores i el foment de l'autolideratge, la igualtat salarial o la promoció de noves formes d'organització del temps. Tot per tal de generar nous "role models" que inspirin generacions futures.

Termini:31/12/2021

Més Informació

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu ja és una sòlida realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et presentem el Recomanador de Finançament Alternatiu.

Objectius

Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions de finançament alternatiu que millor s’adaptin al teu sector, la situació de la teva empresa i les particularitats del teu projecte.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Servei d’innovació estratègica

El Servei d’innovació estratègica d’ACCIÓ s’adreça a empreses que ja innoven però volen fer-ho millor. Sistematitzar la innovació et permetrà accelerar els teus processos de canvi, fer-los més eficients i convertir la innovació en un dels factors de competitivitat de la teva empresa.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Servei d’orientació en manufactura 3D

El Servei d’orientació en manufactura 3D d’ACCIÓ és la porta d’entrada que necessites a la tecnologia que transformarà la teva empresa. D’una manera personalitzada, t’orientarem sobre quina és la millor manera d’aprofitar la impressió 3D per ser més competitiu, podràs participar en tallers de formació i et posarem en contacte amb el proveïdor que més s’ajusti a les teves necessitats.

Objectius

Amb el Servei d’orientació en manufactura 3D analitzarem el teu negoci, la teva cadena de producció i les tendències tecnològiques i de negoci que la impressió 3D està obrint al teu sector.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Servei de consultes tecnològiques

En qualsevol millora de producte o optimització de processos la tecnologia és un element fonamental. Trobar la que més s’adapta a les teves necessitats és més senzill amb el Servei de Consultes Tecnològiques. De forma ràpida i gratuïta identificaràs les eines que impulsaran el teu negoci.

Objectius
El Servei de consultes tecnològiques t’ofereix assessorament i eines per utilitzar la tecnologia com a palanca de canvi.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

 

Projecte finançat per la Unió Europea, anomenat “STAND Up! Acció tèxtil sostenible per a la creació de xarxa i el desenvolupament de negocis d’economia circular al Mediterrani”.

Per donar suport l’emprenedoria i a les iniciatives ecoinnovadores d’aquests països, STAND Up! preveu oferir un programa de formació i suport tècnic en ecodisseny per facilitar oportunitats de desenvolupament i creixement; donar suport financer; posar en marxa una plataforma d’innovació per promoure la creació de productes i serveis innovadors; i difondre una campanya de sensibilització per fomentar el consum i la producció sostenibles i la ecoinnovació.

D’aquesta manera, es preveu que STAND Up! estimuli la creació i el desenvolupament d’empreses del sector tèxtil, proporcionant oportunitats de treball justes i reduint la petjada ambiental a la regió mediterrània.
 

Plaç de sol·licitud: 31/12/2022

Més informació

Subvencions del programa d’iniciació i consolidació de l’exportació ICEX Next

Objectiu

El programa ICEX Next té com a finalitat introduir i consolidad la cultura exportadora en la petita i mitjana empresa espanyola per tal que aquesta passi a formar part de la seva estratègia empresarial. Per això ofereix a l’empresa assessorament especialitzat a través de consultors experts pel desenvolupament de la seva estratègia exterior i millora de la seva competitivitat internacional i subvenciona determinades despeses que deriven del disseny i implantació de l’estratègia internacional.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de les subvencions les empreses espanyoles amb potencial exportador que desitgin iniciar, consolidar o reorientar la seva estratègia internacional i que reuneixin els requisits.

Convocatòria 2021

Dins d’aquesta convocatòria es realitzaran 4 procediments de selecció successius segons el següent calendari de períodes de presentació de sol·licituds:

Procediment 1: de l’1 al 28 de febrer de 2021
Procediment 2: de l’1 al 31 de maig de 2021
Procediment 3: de l’1 al 30 de setembre de 2021
Procediment 4: de l’1 al 31 de desembre de 2021

Termini de sol·licitud: 31/12/2021
Més Informació

Subvencions en l'àmbit de l'artesania

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries les persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans.

Quantia

Programa per al creixement i competitivitat de l'empresa artesana:

-Fins el 100% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.
Programa de suport als municipis en l'àmbit de l'artesania:

-Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000,00 euros. Aquest import màxim es podrà modificar en funció de les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria.

Més Informació

Termini: 31/12/21

Subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d'activitat econòmica (PAE)

Beneficiaris

-Poden ser beneficiaris/àries d'aquesta subvenció els ajuntaments de Catalunya i les associacions empresarials de caràcter territorial amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre amb seu a Catalunya i més de cinc anys d'actuació ininterrompuda en l'àmbit on es vol aplicar la creació d'una APEU.

-També en poden ser beneficiàries aquelles associacions amb personalitat jurídica i sense ànim de lucre que, mitjançant un document privat de vinculació, tinguin l'encàrrec almenys del 25% dels titulars del dret de possessió en l'àmbit de referència de l'APEU. El document privat de vinculació entre l'associació i almenys el 25% dels titulars del dret de possessió per a l'impuls de l'APEU ha d'incloure les finalitats concretes de les bases.

Quantia

La subvenció consistirà, en cas que els beneficiaris siguin ajuntaments, en una aportació única del 75% de les despeses subvencionables, amb un límit de 15.000,00 euros d'ajut per projecte d'APEU que es vulgui impulsar o crear en l'àmbit de referència.

Termini: 15/10/21

Més Informació

Subvencions per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa), any 2021. 3a convocatòria

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana(en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats següents:

a) narrativa (adults i LIJ)
b) poesia
c) teatre
d) novel·la gràfica
e) pensament (no-ficció i humanitats)


Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres. Cal complir els següents requisits:

publicar l’obra entre la data de la resolució de la concessió i el novembre de 2022
haver adquirit els drets d’edició per a la publicació de l’obra.
publicar l’obra en suport llibre imprès i tenir distribució comercial a través de llibreries (queden excloses les publicacions on-line i print on demand).
Les persones sol·licitants poden presentar fins a un ma`xim de dues sol·licituds per convocato`ria.

Quantia

Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 150.000,00 euros. Aquest import es distribueix en les anualitats següents: un import màxim de 75.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2021, i un import màxim de 75.000,00 euros amb càrrec al pressupost de l'Institut Ramon Llull per a l'any 2022.

Termini: 3/11/2021

Més Informació

Subvencions per a mesures urgents d'ocupació pel tancament perimetral a conseqüència de la COVID-19

En aquesta mesura urgent es subvencionen projectes ocupacionals i de foment de l'activitat econòmica que permetin crear i mantenir ocupació de qualitat, consolidar l'activitat dels sectors productius generadors d'ocupació del territori i possibilitar la inserció sociolaboral

Beneficiaris

Línia 1: Els ajuntaments i els consells comarcals dels següents territoris:

-La Conca d'Òdena: Igualada, Vilanova del Camí, Òdena, Santa Margarida de Montbui.
-Lleida i el Baix Segre: Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.


Línia 2: Les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats sense afany de lucre, seleccionades per les entitats promotores, en el cas de la contractació laboral prevista en l’actuació de Foment de la contractació.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia 1 és de l'1 de febrer fins al 30 de març de 2021, ambdós inclosos.

El termini de presentació de sol·licituds per a la Línia 2 és de l'1 de juny fins al 1 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Termini de solicitud: 1/11/2021

Més Informació

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica

L’objecte d’aquestes subvencions és promoure iniciatives destinades a augmentar les estrenes de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana a les sales d’exhibició cinematogràfica.

Beneficiaris:
Poden optar a aquestes subvencions les empreses de distribució cinematogràfica que realitzin el doblatge o la subtitulació en català de llargmetratges en versió original en llengua no oficial a Catalunya i de qualsevol procedència.

Les empreses distribuïdores han d’estar inscrites en el registre d’empreses audiovisuals corresponent.

Termini: 29/10/21

Més Informació

Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges i per a la subtitulació en català de sèries, per a plataformes i en suport físic

Son subvencions per promoure el doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges així com la subtitulació en català de sèries, que es distribueixen a través de plataformes digitals de continguts audiovisuals i/o en suports físics (DVD, Blu-ray, etc.). S’entén per sèrie l’obra audiovisual de ficció seriada amb una durada global mínima de 90 minuts.

S’entén per plataforma digital de continguts audiovisuals, l'espai virtual que permet la creació, emmagatzematge, difusió o venda de contingut audiovisual en línia.

Beneficiaris

-Empreses de doblatge o de subtitulació que estiguin inscrites en el registre d’empreses audiovisuals corresponent.
-Empreses distribuïdores que estiguin inscrites en el registre d’empreses audiovisuals corresponent.

Termini: 29/10/21

Més Informació

Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya

Ets una empresa de matriu estrangera establerta a Catalunya? Vols aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu català? Des d’ACCIÓ t’ajudem a créixer i reinvertir per explotar tot el potencial del teu entorn. Si penses en nous projectes, t’acompanyem perquè trobis els millors socis i et fem un assessorament a mida perquè Catalunya sigui el millor aliat de la teva empresa.

Objectius

El servei de Suport per a empreses estrangeres a Catalunya és un servei d’after care, posterior a l’arribada de la teva empresa al país. T’assessorem en tots els processos i t’ajudem a mantenir i ampliar la teva activitat a Catalunya. És un servei polivalent, que posa a la teva disposició tots els serveis transversals d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2023

Més Informació

Taulellcomerç.cat: una plataforma d'iniciatives innovadores per reactivar el comerç local

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha posat en marxa Taulellcomerç.cat, una plataforma d’iniciatives innovadores per reactivar el comerç local. Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de ser l’altaveu de les entitats i associacions de comerç, donant visibilitat a les seves diferents iniciatives de dinamització i Marketplaces. L’objectiu és que aquesta plataforma esdevingui un referent online per a les entitats, les empreses i els consumidors.

Pel que fa a les entitats i associacions de comerç, aquesta plataforma els donarà visibilitat i difusió. Així mateix, els comerciants i botiguers veuran les accions què duen a terme les entitats de la seva ciutat i comprovaran el valor d’associar-se, la força del treball col·lectiu i la importància de la col·laboració público-privada.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

TECNIO, la tecnologia més adient per al teu negoci

ACCIÓ té identificats, sota el segell TECNIO, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa.

Objectius

Un desenvolupador amb el segell TECNIO et dóna accés a noves tecnologies; et cobreix necessitats tecnològiques per ajudar-te a desenvolupar productes o serveis innovadors; et connecta amb nous socis o proveïdors tecnològics i et facilita la participació en programes internacionals d’R+D i Innovació.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal