1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Suport a l'empresa

Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de L’H aprova les Bases per  subvencionar emprenedors i empreses del municipi

L’Ajuntament de l’Hospitalet,  mitjançant l’Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació,  ha aprovat les Bases reguladores de les subvencions incloses en els projectes municipals “L’H Emprèn” i “L’H Fem Empresa”, que compten amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla Metropolità de suport a les polítiques municipals 2016-2019.

“L’H Emprèn” té com a objectiu l’increment de l’ocupació efectiva per compte propi mitjançant la creació del propi lloc de treball de persones desocupades del municipi de L’Hospitalet.  La subvenció màxima per a emprenedor/a serà de fins a un màxim de 4.000€.

“L’H Fem Empresa” té com a voluntat, d’una banda, fomentar l’adquisició de competències i millorar l’ocupabilitat de persones que es troben en situació de recerca activa de feina a L’Hospitalet, i d’altra banda, afavorir el desenvolupament del teixit empresarial del municipi. És per aquest motiu que s’estableix una línia de subvencions destinades a finançar fins al 50% de la contractació laboral de treballadors en situació d’atur de L’Hospitalet per part d’empreses que desenvolupin la seva activitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, prioritàriament al municipi de L’Hospitalet.

Les subvencions es podran començar a sol•licitar des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les Bases, un cop exhaurit el termini d’informació pública sense presentació d’al•legacions o un cop resoltes aquestes.

El període de presentació de sol•licituds finalitzarà el 31 de març de 2017 i el 30 de juny de 2017, per als projectes “L’H Fem Empresa” i “L’H Emprèn”, respectivament.

Més informació a la Unitat de Suport a l’Empresa de Gornal Activa. Carrer de Can Tries, 20. Telèfon: 93 403 69 33 o al mail: centredempreses@l-h.cat

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En el capítulo I del título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
De forma complementaria, en el capítulo II se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.
Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15 por ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 por ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.
En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este.

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació fent clic aquí

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017

Ajuts en forma de garantia per al finançament d'empreses participants en projectes d'emprenedoria corporativa mitjançant préstecs participatius de coinversió, per als anys 2016-2019

Termini de presentació: 27/12/2019 o fins esgotar la partida pressupostària

Ajuts a la internacionalització de la PIME espanyola no exportadora o exportadora no consolidada mitjançant el programa ICEX-NEXT per a l'any 2017

Termini de presentació: fins el 15/12/2017

SUBVENCIÓ PER A JOVES EMPRENEDORS

Subvenció del “Ministerio de Economía, Industria y Competitividad” que pretén dotar dels recursos financers necessaris a les PIMEs constituïdes recentment, creades per joves, amb l’objectiu de fer front a les inversions en la fase inicial del projecte.

Admissió de sol•licituds disponible a través del portal del client
Més informació fent clic a la pàgina web d’ENISA
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)