1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA DE PRÉSTECS PARTICIPATIUS PER A EMPRESES JOVES I INNOVADORES SORGIDES DE LA RECERCA (MERCAT) 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en co-inversió amb inversions privades independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitat catalanes i els centres de recerca CERCA.

Més informació

Termini: 27/12/2019

AJUTS EN FORMA DE GARANTIA PER AL FINANÇAMENT DE LES EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

Més informació

Termini: 31/12/2019

Ajuts Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) és el Programa per a la Recerca i la Innovació en la Unió Europea per al període 2014-2020. Compta amb un pressupost total de 77.028 M € * per finançar iniciatives i projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació de clar valor afegit europeu.

Termini: 2020

AJUTS PER A LA RENOVACIÓ D'EQUIPAMENT INDUSTRIAL MÉS EFICIENT ENERGÈTICAMENT   

Amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic més eficient i ajudar al nostre teixit industrial a ser més competitius, l’ICAEN amb la col·laboració dels principals fabricants i distribuïdors d’equips industrials auxiliars, ha obert una nova via d’actuació per impulsar la renovació dels equips industrials auxiliars.

Per aquest 2019 els equips que formaran part del Pla Renova’t Indústria són els següents:
-Motors elèctrics
-Compressors d’aire
-Cremadors i sistemes de combustió

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Aracoop internacional

Les empreses d’economia social també poden obrir-se al món. El servei d'acompanyament Aracoop Internacional facilita la internacionalització de les cooperatives, fundacions i associacions, seguint la dinàmica exportadora que ja han adoptat moltes de les empreses del nostre país.

Si tens potencial internacional, necessites un soci a l’exterior o busques clients en altres mercats, Aracoop Internacional t’ajudarà amb l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Atracció de socis internacionals

No sempre trobem els nostres aliats estratègics al costat de casa. Sovint aquell proveïdor clau o el client que marca la diferència es troba més enllà de les nostres fronteres. En aquests casos, per què no portar-los a Catalunya? El servei d’Atracció de socis internacionals d’ACCIÓ t’ajuda a convèncer-los d’establir-se al nostre país.

Més Informació


Termini:31/12/2019

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Barcelona & Catalonia Startup Hub

El Barcelona & Catalonia Startup Hub és el portal de startups més important de Catalunya. Tant per volum com per qualitat, és el directori de referència de les startups catalanes. Permetrà al teu projecte connectar-se a un dels ecosistemes emprenedors més importants d’Europa.

Més Informació:

Termi: 31/12/2019

Cofinançament FEDER per a la realització de projectes institucionals que possibilitin generació de recerca, atracció de talent i transferència de coneixement.

L'objecte d'aquest cofinançament procedent del FEDER a les entitats beneficiàries és la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. En tots els casos es pot incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l'activitat de recerca.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

Compra pública d'innovació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

S'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Comunitats RIS3CAT

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector? Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Enterprise Europe Network (EEN)

Si ets una empresa innovadora que busca socis internacionals, l’Enterprise Europe Network (EEN) és la teva xarxa. Et connecta a més de 60 països, inclosos tots els de la Unió Europea.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Finestreta Brexit

Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la teva empresa? Com afectarà en els teus negocis?

La Finestreta Brexit d’ACCIÓ posa al teu abast eines pràctiques i el millor acompanyament per prendre la temperatura als canvis que s’aproximen, per avançar-te als esdeveniments i per reforçar la teva posició al mercat internacional.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Foment de la innovació i incorporació de talent en el sector agroalimentari i forestal

Suport en la contractació de personal a les empreses en el sector agroalimentari i forestal.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

FOND-ICO pyme

Finançament orientat a empreses espanyoles, que tot i que superades les primeres fases de implantació, realitzin inversions per impulsar el seu creixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

ICEC Institut Català de les Empreses Culturals

L’ICEC posa a disposició de les empreses culturals diferents línies d’ajuts que segueixen tota la cadena de valor i que engloben des de la producció fins a la promoció, la distribució, la difusió i l’exhibició.

L'ICEC acompanya els projectes empresarials culturals i hi dona suport, amb l'objectiu principal de fomentar la cultura empresarial en l'entorn cultural. Aquest objectiu es persegueix estimulant l'autonomia de les empreses culturals de les subvencions a fons perdut, per mitjà de l'adopció progressiva d'una cultura financera a partir de la seva familiartització amb l'ús de fonts de finaçament.

Més Informació

Termini: 31/10/2019

ICF EcoVerda

Préstecs per persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

ICF PIME INDUSTRIA

Préstecs per a pimes industrials i de serveis relacionats, per finançar inversions i/o necessitats de circulant en els àmbits de la innovació, la internacionalització i la industrialització.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 50% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

ICO Crédito Comercial

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

ICO Garantia SGR/SAECA 2019

Finançament per autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques i privades que tinguin un aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Innovar a través de startups

Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

LÍNIA D'AJUTS PER A LA CONSTITUCIÓ D'AVALS FINANCERS, TÉCNICS I ECONÒMICS PER CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES COOPERATIVES I DE LES SOCIETATS LABORALS I LES SEVES FEDERACIONS

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.


Més informació


Termini: 31/12/2020

Línia de Innovació Global CDTI

Finançament de projectes d'inversió en innovació que permitin la internacionalització i creixement empresarial dels seus beneficiaris.

Els projectes han d'estar dirigits a la incorporació de tecnologies necessàries per a l'adaptació a nous mercats, millorar la posició competitiva de l'empresa i contribuir a la generació de valor afegit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia Directa Innovació

La finalitat del programa és que les empreses participants obtinguin un pla de creixement operatiu de la seva empresa i un pla d’acció per tal de donar resposta als seus reptes de creixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges o edifici.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia ICO Internacional

Finançament per autònoms i empreses per inversions internacionals i liquiditat.

Finançament destinat a:

Tram I - Inversió i Liquiditat: Autònoms, emprenedors, qualsevol tipus d'empresa domiciliada a Espanya o a l'estranger que compten com a mínim amb un 30% de capital espanyol, que vulguin desenvolupar activitats empresarials i/o inversió, per cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors a mitjà i llarg termini: Empreses amb "interés espanyol" que vulguin exportat i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.


Import màxim per client:

Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Linia de finançament de projectes de reactivació industrial

Linia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial per als anys 2019-2020.

Característiques:

Préstecs de fins el 100% de la despesa subvencionable amb un import mínim de 500.000 i màxim de 2.000.000€ que compten amb una garantia del DEMC que cobreix el 80% del risc.

Termini d'amortització: fins a 7 anys amb possibilitat d'un període de carència de fins a 2 anys.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,95%

Més Informació


Termini: 31/12/2020

Préstecs Industria 4.0

L’objectiu d’aquesta línia, dotada amb 100 milions d’euros anuals per al període 2016-2018 –300 milions d’euros en total–, és impulsar l’activitat industrial catalana i facilitar-ne la transformació per actuar com a tractora de creixement econòmic i creació d’ocupació.

En concret, podran optar a aquest finançament projectes empresarials que comportin una inversió mínima d’1,5 milions d’euros en el cas de pimes o 5 milions en el cas de grans empreses.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

PRÉSTECS PARTICIPATIUS IFEM – COINVERSIÓ PER A LA EMPRENEDORIA CORPORATIVA

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Més informació

Termini: 27/12/2019

Programa Accelera el Creixement

La finalitat del programa és que les empreses participants obtinguin un pla de creixement operatiu de la seva empresa i un pla d’acció per tal de donar resposta als seus reptes de creixement.

Aquest programa es porta a terme des de l’any 2012/13 amb 50 pimes per edició proporcionant els serveis necessaris per incidir en aquells elements que són claus per al creixement, com poden ser: la innovació tecnològica, la internacionalització, la comercialització, l’organització i equip directiu.

Més Informació

Termini: 03/06/2019

Programa Consolida't

El programa Consolida't impulsat pel Departament de Treball Afers Socials i Famílies, ofereix a les persones treballadores autònomes, les eines i els instruments necessaris per tal que millorin els seus models de negoci, el puguin créixer i enfortir.

Segons els resultats de l'avaluació d'impacte del programa consolida't, s'ha demostrat que en les diverses edicions, la participació en aquest programa millora la continuïtat dels negocis del treballadors autònoms.

Què t'ofereix:

-6 sessions d'assessorament personalitzat durant 13 hores en els diversos àmbits de gestió de negoci.

-8 hores de formació específica sobre tesoteria i compte de resultats.

-9 píndoles formatives sobre: gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió comercial, màrqueting digital i comunicació, gestió del temps, creixement personal i sessions de networking.

Quines persones poden participar:

-Persones treballadores autònomes.
-Persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE).
-Persones donades d'alta al règim d'autònoms i integrades a una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada (amb menys de 4 persones contractades i una facturació inferior a 500.000,00 euros).
-Persones autònomes que han fet fallida en els seus negocis i que volen iniciar una nova activitat laboral mantenint-se en el mateix règim, així com els joves inscrits a la Garantia Juvenil i que hagin accedit als ajuts per a constituir-se com a autònoms, impulsats també recentment per la Generalitat.

Si vols participar:

Només cal que et posis directament en contacte amb l'entitat Col·laboradora del programa Consolida't que més t'interessi.

Termini:

A partir del 10 de gener de 2019 fins a l'exhauriment de les places disponibles per a l'any 2019.


Més Informació: http://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/Programes-per-a-la-consolidacio-i-el-creixement-dels-autonoms/

Programa d'ajuts a Inversions empresarials d'Alt Impacte

Ajuts per a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes d’inversió que compleixin els requisits específicats en el següent ellaç.

Termini: 20/05/2019

Programa operatiu d'ocupació juvenil

Programes per a startups amb escoles de negoci

Tens una startup tecnològica? Fes-la més competitiva amb els programes d’acceleració de les escoles de negocis impulsats per ACCIÓ.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu ja és una sòlida realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et presentem el Recomanador de Finançament Alternatiu.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Road to success: porta la teva startup als ecosistemes més competitius

Qualsevol empresa pot anar a qualsevol lloc. Però les startups més ambicioses, les més especials, saben que hi ha un lloc concret, on les millors juguen la Champions. Si somies a coronar l’Alpe d’Huez, triomfar a Maracanà o guanyar la Marató de Nova York, aquest servei t’és imprescindible.

Objectius

Comprova realment si el model de negoci de la teva startup és l’adequat per competir a la Champions. Explica’ns el teu projecte i descobreix com els serveis Road to Success t’ajuden a estalviar temps i diners.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

SERVEI D'ASSESSORAMENT EN COMERÇ EXTERIOR I CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL 

Assessorament personalitzat per a l’ operativa de comerç exterior i contractació internacional. Presencial, telefònic o mitjançant comunicacions electròniques.

Més informació:

Termini: 31/12/2019
 

Servei d'assessorament financer

Tant si vols fer una campanya de crowdfunding, cerques finançament d’inversors privats o capital risc, com si vols sol·licitar un préstec, des d’ACCIÓ t’ajudem a buscar les fonts de finançament que s’adapten a les característiques i a les necessitats del teu projecte. T’orientem cap a aquells instruments de finançament que millor hi encaixin i et donem suport i acompanyament per sol·licitar-los.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya

Ets una empresa de matriu estrangera establerta a Catalunya? Vols aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu català? Des d’ACCIÓ t’ajudem a créixer i reinvertir per explotar tot el potencial del teu entorn. Si penses en nous projectes, t’acompanyem perquè trobis els millors socis i et fem un assessorament a mida perquè Catalunya sigui el millor aliat de la teva empresa.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:
-Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
-Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
-Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En el capítulo I del título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre las que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por desempleo.
De forma complementaria, en el capítulo II se establece un marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora con el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.
Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15 por ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 por ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de las entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente a este.
En consonancia con lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 por ciento sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos por los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente a este.
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)