1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

  • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

Acreditació d’assessors 2019 - 2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ

Dirigit a:

Professionals preparats que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics i que ajudin a les empreses a impulsar-se en una Catalunya innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.


Condicions de col·laboració

Els assessors donen suport en la implementació dels programes d’ACCIÓ que ho requereixin, en els àmbits i àrees per a les quals s’han acreditat, en funció de la metodologia i les bases establertes en cada programa degudament publicades per ACCIÓ.

L’empresa podrà seleccionar l’assessor que desitgi del llistat d’assessors acreditats per ACCIÓ, el qual estarà disponible a la pàgina web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador. L’empresa tindrà accés a l’adreça LinkedIn de tots els assessors, d’on podrà obtenir més informació professional de cada perfil.

La relació contractual s’establirà únicament entre l'empresa i l’assessor que aquesta triï, sense que existeix cap tipus de vinculació contractual entre ACCIÓ i l’empresa i/o l’assessor.

Estar acreditat per ACCIÓ no garanteix la participació de l’assessor acreditat en un programa concret, ni la selecció per part de les empreses participants en els programes d’ACCIÓ.

Més informació: 

Termini: 31/05/2022

Ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (Mercat) 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia dels préstecs participatius que formalitzarà IFEM en co-inversió amb inversions privades independents per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca que porten a terme les universitat catalanes i els centres de recerca CERCA.

Més informació

Termini: 27/12/2019

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social 

Ajuts en forma de garantia a les empreses de l'economia social per a inversions en immobilitzat material o immaterial, capitalització, circulant i bestretes per a contractes amb el sector públic.

Més informació

Termini: 31/12/2019

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Aquesta línia està adreçada a projectes d’inversió que contribueixin a reactivar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% del risc creditici de l’operació, per facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori.

Més Informació


Termini: 31/12/2020 

Ajuts Horizon 2020

Horizon 2020 (H2020) és el Programa per a la Recerca i la Innovació en la Unió Europea per al període 2014-2020. Compta amb un pressupost total de 77.028 M € * per finançar iniciatives i projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic, demostració i innovació de clar valor afegit europeu.

Termini: 2020

Ajuts per a la renovació  d'equipament industrial més eficient energèticament 

Amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic més eficient i ajudar al nostre teixit industrial a ser més competitius, l’ICAEN amb la col·laboració dels principals fabricants i distribuïdors d’equips industrials auxiliars, ha obert una nova via d’actuació per impulsar la renovació dels equips industrials auxiliars.

Per aquest 2019 els equips que formaran part del Pla Renova’t Indústria són els següents:
-Motors elèctrics
-Compressors d’aire
-Cremadors i sistemes de combustió

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Aracoop internacional

Les empreses d’economia social també poden obrir-se al món. El servei d'acompanyament Aracoop Internacional facilita la internacionalització de les cooperatives, fundacions i associacions, seguint la dinàmica exportadora que ja han adoptat moltes de les empreses del nostre país.

Si tens potencial internacional, necessites un soci a l’exterior o busques clients en altres mercats, Aracoop Internacional t’ajudarà amb l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Atracció de socis internacionals

No sempre trobem els nostres aliats estratègics al costat de casa. Sovint aquell proveïdor clau o el client que marca la diferència es troba més enllà de les nostres fronteres. En aquests casos, per què no portar-los a Catalunya? El servei d’Atracció de socis internacionals d’ACCIÓ t’ajuda a convèncer-los d’establir-se al nostre país.

Més Informació


Termini:31/12/2019

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Barcelona & Catalonia Startup Hub

El Barcelona & Catalonia Startup Hub és el portal de startups més important de Catalunya. Tant per volum com per qualitat, és el directori de referència de les startups catalanes. Permetrà al teu projecte connectar-se a un dels ecosistemes emprenedors més importants d’Europa.

Més Informació:

Termi: 31/12/2019

Catalan Wines

Portar els teus vins i caves als mercats dels dos principals importadors de vins del món és possible gràcies a Catalan Wines.

Objectiu
Aquest servei et facilita l’entrada als Estats Units i Alemanya per tal que puguis presentar el teu producte a diferents professionals del sector.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Catalonia Trade Portal

Quins aranzels apliquen al teu producte a cada país concret?
Quines llicències i controls necessites per introduir-lo específicament a un mercat o un altre?
Quina és la documentació i els tràmits a complir?
I si el que vols és importar, com pots saber quins països t’ofereixen més avantatges econòmics i administratius?


Objectius
El Catalonia Trade Portal és la nova eina de capçalera de qualsevol empresa que vulgui fer negoci internacionalment. El punt de referència on trobaràs tota la informació que necessitis per a que el teu projecte no tingui fronteres.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Clústers

Imagina un espai on trobar les eines i instruments clau per definir l’estratègia que et faci més competitiu. Un lloc on puguis conèixer les estratègies guanyadores del teu negoci, on aprendre d’altres experiències i on poder accedir a tot el coneixement del teu ecosistema empresarial. De fet, no cal que imaginis res. Aquest espai el trobaràs com a membre d’un clúster, una concentració d'empreses, institucions i agents relacionats en un entorn proper que competeixen i alhora cooperen.

Objectius
Ser membre d’un clúster et permetrà reforçar la competitivitat de l’empresa amb el desenvolupament d’habilitats clau, de tecnologies i de relacions en xarxa entre fabricants, clients i proveïdors.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Cofinançament FEDER per a la realització de projectes institucionals que possibilitin generació de recerca, atracció de talent i transferència de coneixement.

L'objecte d'aquest cofinançament procedent del FEDER a les entitats beneficiàries és la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. En tots els casos es pot incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l'activitat de recerca.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

Compra pública d'innovació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.

S'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Comunitats RIS3CAT

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector? Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Conveni d'Ajust Recíproc d'Interessos (CARI)

Objectiu
Instrument financer que s'assembla a una assegurança de tipus d'interès, amb l'objectiu d'afavorir les exportacions espanyoles incentivant la concessió de crèdits a tipus d'interès fix per part de les entitats financeres.

Característiques
El tipus de crèdit és el concedit per una entitat financera a un termini d'amortització superior a dos anys i a un tipus d'interès fix que es determina segons les regles acordades en el denominat Consens OCDE.

L'ajust recíproc d'interessos es calcula amb  la diferència entre el rendiment real que obté l'entitat financera pel crèdit d'exportació que ha concedit al tipus de Consens (CIRR) menys el cost de finançar-se en el mercat interbancari en la moneda de denominació del crèdit, més un marge de gestió. Segons aquest resultat es produeix un pagament de l'ICO a l'entitat, o viceversa.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Convocatòries d'Ajuts per a Empreses Culturals

L’ICEC posa a disposició de les empreses culturals diferents línies d’ajuts que segueixen tota la cadena de valor i que engloben des de la producció fins a la promoció, la distribució, la difusió i l’exhibició.

L'ICEC acompanya els projectes empresarials culturals i hi dona suport, amb l'objectiu principal de fomentar la cultura empresarial en l'entorn cultural. Aquest objectiu es persegueix estimulant l'autonomia de les empreses culturals de les subvencions a fons perdut, per mitjà de l'adopció progressiva d'una cultura financera a partir de la seva familiartització amb l'ús de fonts de finaçament.

Més Informació

Termini: 31/10/2019

Enterprise Europe Network (EEN)

Si ets una empresa innovadora que busca socis internacionals, l’Enterprise Europe Network (EEN) és la teva xarxa. Et connecta a més de 60 països, inclosos tots els de la Unió Europea.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Exit empreses

Un cop detectat l’interès, per part d’una o vàries empreses, en actuar conjuntament als mercats exteriors per promocionar el seus productes, Cecot s’encarrega de coordinar i gestionar el grup i si s’escau, tramitar els ajuts públics existents.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Finestreta Brexit

Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la teva empresa? Com afectarà en els teus negocis?

La Finestreta Brexit d’ACCIÓ posa al teu abast eines pràctiques i el millor acompanyament per prendre la temperatura als canvis que s’aproximen, per avançar-te als esdeveniments i per reforçar la teva posició al mercat internacional.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Foment de la innovació i incorporació de talent en el sector agroalimentari i forestal

Suport en la contractació de personal a les empreses en el sector agroalimentari i forestal.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

FOND-ICO pyme

Finançament orientat a empreses espanyoles, que tot i que superades les primeres fases de implantació, realitzin inversions per impulsar el seu creixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Formació en comerç internacional

Per tal de donar a les empreses totes les eines de coneixement que es requereixen per afrontar l’activitat de comerç internacional, des de Cecot s’organitzen cursos sobre les següents matèries:

•   Intel•ligència cultural
•   Gestió administrativa de les operacions de comerç exterior
•   Gestió fiscal de les operacions de comerç internacional
•   Contractació internacional
•   Cerca d’agents i distribuïdors
•   Estratègia i sinergies per a la internacionalització

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Industria)

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Indústria)

Garantia de fins el 50% per facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització

En el marc d’aquesta es financen actuacions dutes a terme per pimes i es concedeix un ajut en forma de garantia que consisteix en l’assumpció, per part del Departament d’Empresa i Coneixement, del 50% del risc de l’operació de crèdit atorgada per l’ICF.

Beneficiaris:
Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.

Més Informació

Termini: el 31 de desembre de 2020 o fins exhaurir els fons

Grups d’Exportació

Un cop detectat l’interès, per part d’una o vàries empreses, en actuar conjuntament als mercats exteriors per promocionar el seus productes, Cecot s’encarrega de coordinar i gestionar el grup i si s’escau, tramitar els ajuts públics existents.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

ICF Circulant

Préstecs per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

Es valoraran especialment projectes que millorin la posició competitiva de l’empresa, i que impulsin el creixement i la contractació laboral. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altre entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Més Informació


Termini: 31/12/2019

ICF EcoVerda

Préstecs per persones físiques o jurídiques amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Més Informació


Termini: 31/12/2020

ICF Inversió

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Condicions financeres
Import: fins al 80% del projecte, amb un mínim de 250.000€ i un màxim de 10.000.000€. En cas de cofinançament amb una altra entitat financera, es podran considerar altres imports.

Més Informació


Termini: 31/12/2019

ICF Pime Industria

Préstecs per a pimes industrials i de serveis relacionats, per finançar inversions i/o necessitats de circulant en els àmbits de la innovació, la internacionalització i la industrialització.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 50% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

ICF-Avalis

Préstec amb garantia d’Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant.

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
import: entre 25.000€ i 250.000€.

Termini:
Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.

Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.


Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2019

ICO Crédito Comercial

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

ICO Exportadores

Objectiu
Finançament orientat a autònoms i empreses espanyoles que vulguin obtenir liquiditat mitjançant l'avançament de l'import de les factures procedents de la seva activitat exportadora o per cobrir les despeses de producció dels bens i serveis objecte d'exportació.
La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Característiques de Finançament
-Import màxim per client: Fins a un màxim de 12.5 milions d'euros per client,  en una o diverses operacions.
-Modalitat de l'operació: contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.
-Tipus d'interès: variable,  més el marge establert per l'entitat de crèdit.
-Garanties: a determinar per l'entitat de crèdit.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

ICO Garantia SGR/SAECA 2019

Finançament per autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques i privades que tinguin un aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Incentius fiscals

Els incentius fiscals són una eina de l’Administració General de l’Estat que permet a les empreses reduir la seva factura fiscal. A ACCIÓ t’ajudem a identificar l’incentiu que millor s’adapta a les teves necessitats i t’orientem en la seva aplicació. Rebràs acompanyament personalitzat per part d’un assessor acreditat per ACCIÓ que analitzarà el teu cas particular.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Inicia't a l'Exportació

Amb l’ajut d’experts consultors i tècnics en comerç exterior s’ajuda a l’empresa a elaborar el seu pla de promoció internacional i a executar-lo. A més de dur a terme accions concretes de promoció internacional en els mercats seleccionats, l’empresa aprèn a treballar en entorns internacionals i va adquirint  l’experiència que necessita per tal d’integrar l’exportació en l’activitat normal de l’empresa.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Innova al món

La internacionalització de la tecnologia és més complexa que la comercial o la de serveis. Per facilitar-te aquest procés, ACCIÓ t’acompanya perquè puguis aprofitar les oportunitats en transferència tecnològica a bona part del món.
Rebràs un suport personalitzat en funció de les capacitats tecnològiques de la teva empresa i de les oportunitats del mercat que t’interessa.

Més Informació 

Termini: 31/12/2019

Innovar a través de startups

Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals i les seves federacions

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.


Més informació


Termini: 31/12/2020

Línia de Innovació Global CDTI

Finançament de projectes d'inversió en innovació que permitin la internacionalització i creixement empresarial dels seus beneficiaris.

Els projectes han d'estar dirigits a la incorporació de tecnologies necessàries per a l'adaptació a nous mercats, millorar la posició competitiva de l'empresa i contribuir a la generació de valor afegit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)

Bonificació de fins el 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre d’altres projectes de digitalització de la indústria.

Beneficiaris:

Empreses industrials i de serveis a la producció.
Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.

Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació.
Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que facturen almenys un 50% a empreses industrials.

Més Informació


Termini: 31/12/2020 o quan s'exhaureixi el fons.

Línia Directa Innovació

La finalitat del programa és que les empreses participants obtinguin un pla de creixement operatiu de la seva empresa i un pla d’acció per tal de donar resposta als seus reptes de creixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Finançament orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres per emprendre les seves activitats empresarials i / o cobrir les seves necessitats de liquiditat dins el territori nacional.

També poden sol·licitar finançament amb càrrec a aquest producte, particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges o edifici.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Línia ICO Internacional

Finançament per autònoms i empreses per inversions internacionals i liquiditat.

Finançament destinat a:

Tram I - Inversió i Liquiditat: Autònoms, emprenedors, qualsevol tipus d'empresa domiciliada a Espanya o a l'estranger que compten com a mínim amb un 30% de capital espanyol, que vulguin desenvolupar activitats empresarials i/o inversió, per cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors a mitjà i llarg termini: Empreses amb "interés espanyol" que vulguin exportat i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.


Import màxim per client:

Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Linia de finançament de projectes de reactivació industrial

Linia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial per als anys 2019-2020.

Característiques:

Préstecs de fins el 100% de la despesa subvencionable amb un import mínim de 500.000 i màxim de 2.000.000€ que compten amb una garantia del DEMC que cobreix el 80% del risc.

Termini d'amortització: fins a 7 anys amb possibilitat d'un període de carència de fins a 2 anys.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,95%

Més Informació


Termini: 31/12/2020

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Un tràmit inesperat, un document desconegut, una llicència imprescindible o una complicació que atura una operació. Els negocis a l’exterior sovint presenten barreres tant en origen com en destí que poden posar en risc el creixement internacional de la teva empresa.

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització t’ofereix un servei d’atenció personalitzada que dóna resposta ràpida a consultes sobre les problemàtiques i tràmits d'exportació i importació, tant en origen com en destí.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

PDEI- Programa de Desenvolupament Empresarial per a la Internacionalització

El programa està concebut per a que,  a través de cinc fases de treball, l’empresa pugui:

•   Disposar d'un Full de Ruta que ens permeti atendre els reptes dels propers anys.
•   Saber on som i prendre consciència de quines són les nostres fortaleses i febleses empresarials.
•   Identificar quins poden ser els mercats més interessants per a la nostra empresa.
•   Quin ha de ser el nostre model de negoci que s'adapti a la nostra estratègia internacional.
•   Desenvolupar l'estructura i aspectes del comerç internacional que necessitarem.
•   Realitzar un Pla de Marketing Internacional  que doni a conèixer la nostra proposta de valor als potencials clients.
•   Conèixer d'aprop els mercats destí realitzant visites i prospeccions.
•   Disposar d’un model que motivi a l'Equip Humà.
•   Finalment augmentar les vendes com a conseqüència.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Pla Àfrica

El Pla Àfrica d'ACCIÓ t’apropa les oportunitats i realitats de negoci a la zona de l'Àfrica subsahariana. Si busques ampliar les teves fronteres de negoci, explora tot el que aquest continent et pot oferir.

Objectius
El Pla Àfrica et permetrà conèixer la realitat d’aquest continent, col·laborar amb altres empreses que ja hi tenen experiència i començar a fer-hi negoci. De la mà de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de Johannesburg (Sud-àfrica), Accra (Ghana) i Nairobi (Kenya) podràs arribar a una vintena de mercats.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Préstecs Industria 4.0

L’objectiu d’aquesta línia, dotada amb 100 milions d’euros anuals per al període 2016-2018 –300 milions d’euros en total–, és impulsar l’activitat industrial catalana i facilitar-ne la transformació per actuar com a tractora de creixement econòmic i creació d’ocupació.

En concret, podran optar a aquest finançament projectes empresarials que comportin una inversió mínima d’1,5 milions d’euros en el cas de pimes o 5 milions en el cas de grans empreses.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Préstecs Participatius IFEM- Coinversió per a la emprenedoria corporativa 

Finançament per a l’impuls de l’emprenedoria corporativa, mitjançant préstecs participatius en condicions preferents de garanties, atorgats per IFEM, en co-inversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries per part d’inversors corporatius.

Més informació

Termini: 27/12/2019

Programa d’internacionalització Go Global

Objectiu
La participació al programa d’internacionalització Go Global per part de les empreses –start-ups i Pimes-.
El Programa Go Global és un programa d’acompanyament en el procés d’internacionalització orientat al creixement de les empreses del territori a nivell internacional.

Característiques
Aquest programa té una durada de 8 mesos i té com a objectiu acompanyar i donar suport en l’elaboració i execució del pla estratègic, promoció i sortida als mercats internacionals de l’empresa amb el producte/servei participant.

El cost del Programa és de 8.000€ per empresa participant, IVA exclòs. Aquest import serà abonat en 8 mesos de manera proporcional (1.000€/mensuals, IVA exclòs), dins els primers cinc dies de cada mes, a partir del mes de juny de 2019 inclusiu.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Programa Internacional de Promoción (PIP)

Adreçat a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar-se. Les ajudem a promocionar els seus productes i serveis. Proporcionem informació sobre els processos d'internacionalització i millorem la seva competitivitat en mercats exteriors.

Característiques

Consta de les següents linies d'actuació:

-Activitats de Promoció Internacional: Les actuacions que posem al teu abast tenen com a objectiu promocionar comercialment a nivell internacional els productes i serveis de la teva empresa. Pots participar a fires, missions comercials i altres activitats de promoció comercial internacional.
-Activitats de Sensibilització i informació: Foros, jornades informatives, seminaris, tallers, activitats de informació i anàlisi.

Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Més Informació
Termini: 31/12/2020

Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Es subvencionarà fins el 50% de la despesa documentada de compravenda del negoci, amb un màxim de 5.000€ sempre i quan la inversió mínima del projecte sigui de 2.000€. Queden excloses aquelles inversions?que superin els 60.000€.

Destinataris:
Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats. Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Més Informació

Termini: 31/12/2019


Programa TECNIOspring Industry

Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors en el mes anterior a la presentació de la sol·licitud. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Als efectes d'aquestes bases, el número de treballadors es calcularà en unitats de treball anual (UTA), és a dir el nombre de persones que treballen a l'empresa a temps complet durant tot l'any. El treball de persones que no treballen tot l'any, o que treballen a temps parcial, es comptarà com a fraccions d'UTA. Els treballadors autònoms podran computar com a plantilla si tenen la consideració d'autònoms econòmicament dependents. Es considera que un autònom és econòmicament dependent si almenys un 75% dels seus ingressos provenen d'un únic proveïdor.

Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO que apareixen al web http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de projectes de recerca i transferència tecnològica.

Més Informació:

Termini: 30/09/2019

Programes per a grans empreses amb escoles de negoci

Les startups són sinònim d’innovació. Les grans corporacions, de volum i potència. Però sovint sembla que pertanyin a móns del tot allunyats. Per això, des d’ACCIÓ hem decidit afegir-hi les escoles de negoci ESADECREAPOLIS, La Salle i EADA per convertir-ho en una fórmula guanyadora.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Programes per a startups amb escoles de negoci

Tens una startup tecnològica? Fes-la més competitiva amb els programes d’acceleració de les escoles de negocis impulsats per ACCIÓ.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu ja és una sòlida realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et presentem el Recomanador de Finançament Alternatiu.

Més Informació

Termini: 31/12/2019
Si no has innovat mai i vols preparar-te per fer-ho, reacciona. Si ets conscient que la innovació mai no s’atura i vols donar un altre gir a la teva empresa, torna-hi. Si busques que la teva empresa es prepari i creixi amb innovació, Reinnova.

Objectius
Reinnova t’ofereix una anàlisi de l’estat actual de la teva empresa i t’acompanya en el disseny del pla per millorar-lo i la seva implementació. T’aportarà una anàlisi pràctica i solucions amb resultats tangibles i personalitzats per a la teva empresa.


Més Informació


Termini: 31/12/2019

Road to success: porta la teva startup als ecosistemes més competitius

Qualsevol empresa pot anar a qualsevol lloc. Però les startups més ambicioses, les més especials, saben que hi ha un lloc concret, on les millors juguen la Champions. Si somies a coronar l’Alpe d’Huez, triomfar a Maracanà o guanyar la Marató de Nova York, aquest servei t’és imprescindible.

Objectius

Comprova realment si el model de negoci de la teva startup és l’adequat per competir a la Champions. Explica’ns el teu projecte i descobreix com els serveis Road to Success t’ajuden a estalviar temps i diners.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Servei d'assessorament en comerç exterior i contractació internacional 

Assessorament personalitzat per a l’ operativa de comerç exterior i contractació internacional. Presencial, telefònic o mitjançant comunicacions electròniques.

Més informació:

Termini: 31/12/2019
 

Servei d'assessorament en internacionalització

L’experiència, el coneixement i les xarxes de contactes són factors clau a l’hora de voler augmentar les teves vendes arribant a diferents mercats d’arreu del món. I aquests tres factors clau te’ls proporciona ACCIÓ, amb més de 30 anys d’experiència en internacionalització empresarial.

Objectius
Amb el Servei d’assessorament en internacionalització, un equip de professionals especialitzats en projectes d’expansió internacional t’assessoren sobre diferents àmbits. Analitzarem amb tu quins són els propers passos i les millors eines al teu abast per créixer internacionalment.

Més Informació

Termini:31/12/2019

Servei d'assessorament financer

Tant si vols fer una campanya de crowdfunding, cerques finançament d’inversors privats o capital risc, com si vols sol·licitar un préstec, des d’ACCIÓ t’ajudem a buscar les fonts de finançament que s’adapten a les característiques i a les necessitats del teu projecte. T’orientem cap a aquells instruments de finançament que millor hi encaixin i et donem suport i acompanyament per sol·licitar-los.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Servei d'augment de vendes a l'exterior

Vols accedir a nous països? Vols augmentar les teves exportacions a mercats on ja tens presència? Per millorar les teves exportacions, ACCIÓ posa al teu abast tot el coneixement sobre el terreny de la xarxa d’Oficines de Comerç i Inversions de Catalunya.

Objectius
Amb aquest servei t’ajudarem a trobar els millors canals per entrar en qualsevol país i optimitzar-hi la teva presència. Els nostres experts a cada país et dissenyaran un pla a mida per accedir al mercat, identificar els millors socis i distribuïdors, i arribar a tots els teus clients potencials.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Servei d'implantació empresarial a l'exterior

Posar un peu a l’estranger amb la teva empresa és més fàcil si tens algú que t’hi espera. Des de l’exterior, podràs distribuir millor els teus productes, establir noves aliances comercials, aprofitar les dinàmiques específiques de cada país i portar la internacionalització de la teva empresa a una nova dimensió.

Objectius
El Servei d’Implantació Empresarial a l’Exterior d’ACCIÓ posa a la teva disposició la xarxa d’Oficines de Comerç i Inversions de Catalunya per a que et serveixin de plataforma per instal·lar-te a nous països.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Servei d'internacionalització empresarial personalitzat

La teva empresa té un model de negoci especial. Té un producte diferent. Té uns detalls que la fan única. De la mateixa manera, la teva estratègia d’internacionalització també ha de ser única. Tant a escala global com a l'escala concreta de cada país. T’oferim l’eina definitiva per fer-ho possible: el Servei d’Internacionalització Empresarial Personalitzat.

Objectius
Amb aquest servei, posarem a la disposició de la teva empresa més d’un centenar de professionals que estan vivint i coneixen de primera mà els mercats on vols que la teva empresa s’expandeixi. Amb ells, definiràs completament a la teva mida el tipus de projecte amb el que pdoràs fer negoci a gairebé qualsevol lloc del món.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Servei d’ assessorament en promoció comercial internacional

Assessorament personalitzat per a la promoció comercial internacional. Presencial, telefònic o mitjançant comunicacions electròniques.

Més Informació
Termini: 31/12/2019

Servei de consultes tecnològiques

En qualsevol millora de producte o optimització de processos la tecnologia és un element fonamental. Trobar la que més s’adapta a les teves necessitats és més senzill amb el Servei de Consultes Tecnològiques. De forma ràpida i gratuïta identificaràs les eines que impulsaran el teu negoci.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Suport a la renovació equipament industrial més eficient energèticament.

Amb l’objectiu d’avançar cap a un model energètic més eficient i ajudar al nostre teixit industrial a ser més competitius, l’ICAEN amb la col·laboració dels principals fabricants i distribuïdors d’equips industrials auxiliars, ha obert una nova via d’actuació per impulsar la renovació dels equips industrials auxiliars.

Per aquest 2019 els equips que formaran part del Pla Renova’t Indústria són els següents:
? Motors elèctrics
? Compressors d’aire
? Cremadors i sistemes de combustió

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya

Ets una empresa de matriu estrangera establerta a Catalunya? Vols aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu català? Des d’ACCIÓ t’ajudem a créixer i reinvertir per explotar tot el potencial del teu entorn. Si penses en nous projectes, t’acompanyem perquè trobis els millors socis i et fem un assessorament a mida perquè Catalunya sigui el millor aliat de la teva empresa.

Més Informació

Termini: 31/12/2019

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:
-Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
-Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
-Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

Servei d'assessorament en innovació

La innovació és la millor solució per adaptar-te constantment a les tendències del mercat, i encara que no t’ho sembli, innovar està a l’abast de qualsevol tipus d’empresa.

Objectius
El Servei d’Assessorament en Innovació t’ajudarà a conèixer les opcions que més t’encaixen i t’orientarà per portar a terme els teus projectes d’una manera més eficient, amb més valor afegit i amb més possibilitats d’èxit al mercat.
Recorda: la innovació no es basa només en la tecnologia i pot transformar el teu negoci.

Més Informació:

Termini: 31/12/2019

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Al capítol I del títol I s'adopten mesures per fomentar l'emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys entre les quals destaquen la implantació d'una quota inicial reduïda, la compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, o l'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

De forma complementària, al capítol II s'estableix un marc fiscal més favorable per a l'autònom que inicia una activitat emprenedora amb l'objectiu d'incentivar la creació d'empreses i reduir la càrrega impositiva durant els primers anys d'exercici d'una activitat.

Així, en l'àmbit de l'Impost sobre Societats, s'estableix un tipus de gravamen del 15 per cent per als primers 300.000 euros de base imposable, i del 20 por cent per a l'excés sobre l'esmentat import, aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable de les entitats resulta positiva i en el període impositiu següent en aquest.

En consonància amb l'anterior, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la finalitat de fomentar l'inici de l'activitat emprenedora, s'estableix una nova reducció del 20 por cent sobre els rendiments nets de l'activitat econòmica obtinguts pels contribuents que haguessin iniciat l'exercici d'una activitat econòmica, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resulti positiu i en el període impositiu següent en aquest.
Adreçat a pymes espanyoles que vulguin iniciar-se en l'exportació

Característiques

Vols créixer en el mercat internacional? T'ajudem en les primeres passes a la internacionalització, i et proporcionem claus que contribueixin a la teva sostenibilitat en un mercat exterior en concret. El programa Xpande es divideix en dues fases:

- FASE I: Assessorament gratuït personalitzat per estructurar un pla d'internacionalització per a la teva empresa en un mercat exterior seleccionat, en quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat seleccionat, comunicació i màrqueting, i pla econòmic-financer.

- FASE II: Ajuts econòmics de despeses elegibles per a la posada en marxa i el desenvolupament del pla d’internacionalització.

Cost

Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

- FASE I: sense cost per a l'empresa

- FASE II: Implantació del pla d'internacionalització. Subvenció fins al 80% per inversions amb un màxim de 9.000€ en internacionalització


Més Informació
Termini: 30/07/2020
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)