1. Assessora't

2. Elabora el pla d'empresa

 • Aquí tens tota la documentació i les eines que necessites:
Guia per a relalitzar el Pla d'Empresa
Guia per a realitzar el Pla Econòmic i Financer

3. Anima't a emprendre!

Empresa

Ajudes i subvencions per a empreses

Ajornament d’impostos del Govern de l’Estat (AEAT) COVID-19

El  govern de l’Estat va incloure en el Reial Decret Llei 7/2020, de 12 de març, determinades mesures transitòries de flexibilització en matèria d’ajornaments en l’àmbit tributari.

Es podran ajornar els imports derivats de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions tributàries que s’hagin de fer efectius entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020 (declaracions trimestrals corresponents al primer trimestre i les mensuals de febrer, març i abril).

Es podran ajornar aquells deutes tributaris que no superin els 30.000 euros, sense necessitat d’aportar cap tipus de garantia.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

a) El termini serà de sis mesos.

b) No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Plaç de sol·licitud: 30/09/2020
Més Informació

Ajuts de la Generalitat de Catalunya al comerç per fer front a l’emergència sanitària del COVID-19

Diferents línies d’ajut distribuïdes en 3 grans blocs:

Línies d’Ajuts a teixit associatiu: per a despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: per a actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat i despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat.
Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per a actuacions de caràcter público-privat per a estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Beneficiaris

Empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma.

També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

Descripció

-Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

-Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)

-Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Tramitació i Termini
Pendent de convocatoria

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

Antena d'innovació

El servei de Antena d’innovació s’adreça especialment a empreses mitjanes i grans, on la tecnologia i l’elaboració industrial tenen un paper clau en el vostre model de negoci. També el podeu aprofitar empreses petites, sempre que la tecnologia, la innovació i el procés de producció puguin beneficiar-se d’aquest tipus d’anàlisi de prospectiva tecnològica.

El servei Antena d’innovació t'ajuda a detectar les oportunitats i els riscos que estan afectant i transformant el teu sector.

Objectius

El servei et connecta directament amb el pol mundial de la innovació de Silicon Valley. T'ofereix un primer tast d'anàlisi del teu sector i els teus clients i ho contrasta amb les tendències i les tecnologies que estan transformant-lo abans que t’arribin a afectar.

Termini: 31/12/2021
Més informació

Aracoop internacional

Les empreses d’economia social també poden obrir-se al món. El servei d'acompanyament Aracoop Internacional facilita la internacionalització de les cooperatives, fundacions i associacions, seguint la dinàmica exportadora que ja han adoptat moltes de les empreses del nostre país.

Si tens potencial internacional, necessites un soci a l’exterior o busques clients en altres mercats, Aracoop Internacional t’ajudarà amb l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.

Objectiu

Per a totes aquelles empreses que necessitin assessorament previ per escollir la millor destinació per als seus productes o serveis, ACCIÓ us ajudarà en la priorització dels mercats amb major potencial.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Atracció de socis internacionals

No sempre trobem els nostres aliats estratègics al costat de casa. Sovint aquell proveïdor clau o el client que marca la diferència es troba més enllà de les nostres fronteres. En aquests casos, per què no portar-los a Catalunya? El servei d’Atracció de socis internacionals d’ACCIÓ t’ajuda a convèncer-los d’establir-se al nostre país.

Objectiu

El servei d’Atracció de socis internacionals t’acompanya a convèncer els teus aliats estratègics de la necessitat d’establir-se a Catalunya. Tot plegat oferint informació útil als inversors, amb dades pràctiques i actualitzades sobre com invertir i operar a Catalunya.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

AVALIS de Catalunya, SGR (Societat de Garantia Recíproca)

El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als professionals 

Més informació

Termini: Vigent fins a nova regulació.

Barcelona & Catalonia Startup Hub

El Barcelona & Catalonia Startup Hub és el portal de startups més important de Catalunya. Tant per volum com per qualitat, és el directori de referència de les startups catalanes.

Objectius

Permetrà al teu projecte connectar-se a un dels ecosistemes emprenedors més importants d’Europa.

Visibilitat global. Possibles socis i inversors tant locals com internacionals cerquen en el Barcelona & Catalonia Startup Hub startups amb qui col·laborar o invertir.
Connexió a l’ecosistema. La cerca per nom, sector o localització permet situar la teva startup al mapa de l’ecosistema emprenedor català.

Termini: 1/1/2021

Més Informació

CDTI Mesures extraordinàries per empreses en els programes d’ajuts R+D+I i Red Cervera

Mesures estraordinaries d'aplicació a programes ja existents del CDTI per ajuts R+D+I

Mesures extraordinàries per a empreses en matèria de R+D+I

1) Aplicació sobre instruments CDTI ja en funcionament, i es materialitzen en:
 • Exempció de garanties per sol·licitar ajuts a projectes d’R+D+I.
 • Acceleració dels processos gestió i aprovació de projectes.
 • Ampliació de l’instrumento LIC-A a tot el territori nacional.
 • Flexibilització de terminis de justificació per a ajuts parcialment reemborsables.
2)Modificació del Fons de Provisions Tècniques associades a la Xarxa Cervera R+D+I, a efectes de permetre el finançament de projectes d’R+D+I  empresarial de pimes i empreses de mitjana capitalització, mitjançant ajuts instrumentals a través de préstecs gestionats pel CDTI.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

CESCE - Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores COVID-19

Línia extraordinaria de crèdits de circulant gestionada per CESCE per assegurar operacions d'empreses exportadores - COVID 19

Descripció:
-Línia de crèdits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu del les assegurances a compte de l’Estat. (Les cobertures seran atorgades per CESCE.)
-Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
-No tenen que estar lligats a contractes d’exportació.
-Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisis actual.
-El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80%.
-S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.

Beneficiaris:

Empreses espanyoles considerades com a pimes (segons definició del Reglament UE), així com altres empreses de major mida, sempre que siguin entitats no cotitzades en les que concorrin les següents circumstàncies:

-Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com a mínim, un dels següents requisits:

a)empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un 33% del total de la xifra de negoci, prenent com a referència la darrera informació financera disponible

b)empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant els darrers 4 anys).

-Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19.

Queden excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal o que tinguin incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb la Administració, registrades abans del 31 de desembre de 2019

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Cofinançament FEDER per a la realització de projectes institucionals que possibilitin generació de recerca, atracció de talent i transferència de coneixement

L'objecte d'aquest cofinançament procedent del FEDER a les entitats beneficiàries és la realització de projectes singulars institucionals que possibilitin la generació de recerca d'excel·lència, l'atracció del talent i el desenvolupament d'activitats de transferència de coneixement i valorització, mitjançant la construcció, l'adquisició, l'habilitació o l'ampliació substancial d'edificacions per a infraestructures d'R+D. En tots els casos es pot incloure en els projectes el primer equipament científic de la infraestructura i el mobiliari necessari per al desenvolupament de l'activitat de recerca.

La durada dels projectes no serà superior a set anys i el termini d'execució de les activitats finançades ha d'estar comprès entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2023. Només són subvencionables les despeses pagades entre la data d'inici del termini d'execució i el 31 de desembre de 2023.

Les entitats beneficiàries poden ser les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els parcs científics i tecnològics, i totes les institucions sense finalitat de lucre, tant de titularitat pública com privada, que tinguin com a activitat principal la recerca i la innovació, o que tinguin la consideració d'agents d'execució de la recerca.

Termini: 31/12/2020

Més Informació

Compra pública d'innovació

La Compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de la demanda, mitjançant l’instrument de la compra pública.


Objectius

El servei de Compra Pública en Innovació s'adreça a empreses amb un alt potencial de recerca i innovació interessades a trobar un comprador o col·laboradors, per al desenvolupament de les seves solucions. Una recerca que aporti noves solucions per a problemes susceptibles de ser objecte de preocupació per part del sector públic.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Comunitats RIS3CAT

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector? Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Característiques

Les Comunitats RIS3CAT compten amb el finançament de 72 milions d’euros de pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Ofereixen fins al 50% de subvenció per a projectes a partir de 200.000 euros on s’hi integrin entre dos i 12 participants durant tres anys.

Termini:1/1/2021
Més Informació 

Devolució de despeses i concessió d’ajuts per cancel·lació d’activitats de promoció del comerç internacional i altres esdeveniments internacionals

ICEX retornarà a les empreses les quotes abonades per la seva participació en esdeveniments afectats pel COVID19

-S’habilita ICEX España Exportación e Inversiones, per a la devolució a les empreses que hagin incorregut en despeses no recuperables en aquesta o futures edicions, de les quotes pagades per a la participació en les fires, o altres activitats de promoció de comerç internacional, que hagin estat convocades per l'entitat, quan aquestes siguin cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador com a conseqüència de la COVID-19. En el supòsit d'ajornament l'empresa haurà de justificar motivadament la seva impossibilitat d'acudir a la nova edició

-S'habilita a concedir i pagar ajudes a les empreses que anessin a participar en els esdeveniments internacionals organitzats a través de les entitats col·laboradores d'ICEX i a les pròpies entitats col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables en aquesta o futures edicions, quan les activitats siguin cancel·lades com a conseqüència de l'COVID 19.

Termini de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

EMPRENDETUR I+D+i

Suspensió del pagament d’interessos i amortitzacions dels préstecs EMPRENDETUR I+D+i.

Amb caràcter general es suspèn, sense necessitat de sol·licitud prèvia i durant el període d’un any, el pagament d’interessos i amortitzacions corresponents als préstecs concedits per la Secretaria d’Estat de Turisme.

En conseqüència, els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin de realitzar pels prestataris a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 11/20, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Esta incloses les següents línies:
 • Emprendetur I+D
 • Emprendetur Desarrollo de productos innovadores
 • Emprendetur Jóvenes Emprendedores
Emprendetur Intenacionalización

Termini

Els pagaments en concepte d’interessos i amortitzacions d’aquests préstecs que s’haguessin de realitzar pels prestataris a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-Llei 11/20, de 31 de març, seran exigibles en la mateixa data de l’any següent al que figura en la resolució de concessió del préstec, sense que impliqui la meritació d’interessos addicionals.

Termini de solicitud: 31/12/2020
Més informació

Enterprise Europe Network (EEN)

Si ets una empresa innovadora que busca socis internacionals, l’Enterprise Europe Network (EEN) és la teva xarxa. Et connecta a més de 60 països, inclosos tots els de la Unió Europea.

Objectius

L’EEN és una iniciativa de la Comissió Europea creada l’any 2008 per ajudar les pimes a ser més competitives mitjançant el desenvolupament de la seva capacitat innovadora i l’obertura a nous mercats.

Termini: 1/1/20201
Més Informació

Finançament de l’Institut Català de Finances

Dirigit a empreses o institucions que facin inversions a Catalunya i a empreses catalanes que inverteixin a l'exterior. 

Més informació fent clic aquí

Termini: Fins a nova regulació.

Finestreta Brexit

Fa temps que sents a parlar de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Però què passa amb la teva empresa? Com afectarà en els teus negocis?

La Finestreta Brexit d’ACCIÓ posa al teu abast eines pràctiques i el millor acompanyament per prendre la temperatura als canvis que s’aproximen, per avançar-te als esdeveniments i per reforçar la teva posició al mercat internacional.

Autoavalua digitalment i en només 15 minuts la teva exposició al Brexit amb el nostre Termòmetre Brexit o planteja’ns els teus dubtes per rebre un assessorament personalitzat.

Termini: 31/12/2020

Més Informació


Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTO)

Regulació d'ocupació temporal per força major per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19

Els Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTES) causats per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació contributiva per atur, encara que no compleixi el requisit de cotització prèvia exigit.

L'expedient de regulació d’ocupació temporal per força major Covid19 justifica els tancaments emparats per normes legals, ja sigui el Reial decret de mesures extraordinàries del Govern, així com els tancaments que han determinat altres administracions (Generalitat, Ajuntaments, etc.), i també els que han de tancar per manca de subministraments o perquè l'autoritat sanitària n'ha determinat l'aïllament

La recepció d’aquesta prestació no computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per atur.

Aquelles empreses que hagin presentat la sol·licitud per força major no cal que el tornin a presentar per aquest nou model.

L’ERTO es pot presentar pels empresaris i empresàries que tinguin causa per presentar-lo, encara que sigui per a un sol treballador

Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment. També es pot demanar amb efectes retroactius.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Foment de la innovació i incorporació de talent en el sector agroalimentari i forestal

L’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), a través del projecte "BCN Smart Rural", ha posat en marxa un programa de suport a les empreses del sector agroalimentari i forestal interessades en incorporar talent i accedir al coneixement per tal de dur a terme un procés d'innovació.

Característiques

Es dirigeix a empreses de l’àmbit no metropolità de Barcelona i que ofereix tres línies de suport:

-Suport a les empreses que tinguin interès en acollir estudiants en pràctiques (amb possibilitat de subvenció a través del ? Projecte Odisseu): s’ofereix assessorament en la planificació de les pràctiques, en la definició de les tasques a realitzar per l’estudiant, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb les universitats, en la definició del calendari i en la sol·licitud, si s’escau, d’un "Ajut al Pràcticum Odisseu".

-Suport a les empreses que desitgin impulsar treballs de recerca acadèmica sobre reptes de la pròpia empresa: s’ofereix assessorament en la definició de la proposta de recerca, en el públic objectiu (Treballs Finals de Grau o de Màster), en el contacte amb les universitats, etc.

-Suport a les empreses que tinguin interès en contractar un/a investigador/a per dur a terme un projecte estratègic d'innovació (amb possibilitat de subvenció a través del ? Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya): s’ofereix informació sobre les avantatges que ofereix el "Pla de Doctorats Industrials" a les empreses, així com assessorament en la definició del projecte d’innovació, en la cerca del perfil d’estudiant més adequat, en el contacte amb grups i centres de recerca, etc.


Termini: 31/12/2020

Més informació

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Industria)

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització (PIME Indústria)

Garantia de fins el 50% per facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització

En el marc d’aquesta es financen actuacions dutes a terme per pimes i es concedeix un ajut en forma de garantia que consisteix en l’assumpció, per part del Departament d’Empresa i Coneixement, del 50% del risc de l’operació de crèdit atorgada per l’ICF.

Beneficiaris:
Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.

Més Informació

Termini: el 31 de desembre de 2020 o fins exhaurir els fons

Horitzó innovació. Prepara’t per començar a innovar.

El servei Horitzó Innovació d’ACCIÓ s’adreça a empreses que volen innovar però encara no estan preparades per fer-ho.

Objectius

El servei Horitzó Innovació és un servei d’assessorament d’ACCIÓ. Ofereix dos elements clau per millorar el rendiment de la teva empresa i preparar-la per innovar: una anàlisi personalitzada de l’estat actual de la teva empresa i un pla a mida per implementar les millores que detectem amb tu.

Termini: 3/12/2021
Més Informació 

Horizon 2020

L’Horizon 2020 és l’actual programa de la Comissió Europea per finançar la recerca, la innovació i la competitivitat. Des d'ACCIÓ t’ajudem a formar part d’un projecte europeu d’innovació i recerca.

Objectius

Des d’ACCIÓ t’oferim un assessorament gratuït i personalitzat perquè puguis participar a l’Horizon 2020 i portar el teu projecte a Europa. Et proporcionem informació sobre les característiques del programa, les convocatòries que més s’adeqüen a la teva idea de projecte i t’acompanyem en el procés de preparació de la proposta.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

ICF - Avalis Liquiditat

Avals del 100% per garantir préstecs que cobreixin les necessitats de liquiditat de les pimes, com a conseqüencia de la situació derivada del COVID-19.

Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres:

Import: préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Termini de solicitud:31/12/2020
Més Informació 

ICF Cultura Liquiditat

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres:

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Termini: Fins exhaurir pressupost
Més Informació

ICF Eurocrèdit

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que vulguin finançar inversions o necessitats de circulant per créixer, obrir nous mercats, fer nous desenvolupaments o enfortir les activitats de l’empresa.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Termini:31/12/2020

Més Informació

ICF Pime Industria

Préstecs per a pimes industrials i de serveis relacionats, per finançar inversions i/o necessitats de circulant en els àmbits de la innovació, la internacionalització i la industrialització.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una garantia del 50% del risc viu per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid19 / Thomas Cook

Finançament per a autònoms i empreses que necessitin cobrir les necessitats de liquiditat, com a consequencia del COVID19

Nova línia COVID-19 llançada per l'ICO per un import de 400 milions d'euros. Aquesta línia està dirigida a tots els autònoms i les empreses, amb domicili social a Espanya, que desenvolupin la seva activitat en sectors afectats pel descens de la demanda com a conseqüència de la crisi sanitària. Aquests sectors, definits per l'ICO, són:
 • Turisme
 • Transport
 • Hostaleria
 • Educació
 • Activitats recreatives, d'oci i entreteniment
Cada titular podrà sol·licitar:

Import màxim de 500.000 euros
Termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de carència)
TIN fix de l'1,49% (TAE de l'1,50%)
Inversions finançables: necessitats de liquiditat. No per a refinançaments.

Termini:31/12/2020
Més Informació

Incentius fiscals

Els incentius fiscals són una eina de l’Administració General de l’Estat que permet a les empreses reduir la seva factura fiscal. A ACCIÓ t’ajudem a identificar l’incentiu que millor s’adapta a les teves necessitats i t’orientem en la seva aplicació. Rebràs acompanyament personalitzat per part d’un assessor acreditat per ACCIÓ que analitzarà el teu cas particular.

Objectius

Aquest servei té l’objectiu de donar suport a les empreses catalanes en el seu procés d’aplicació de les deduccions fiscals.

Termini: 1/1/2021
Més Informació


Innova al món

La internacionalització de la tecnologia és més complexa que la comercial o la de serveis. Per facilitar-te aquest procés, ACCIÓ t’acompanya perquè puguis aprofitar les oportunitats en transferència tecnològica a bona part del món.

Rebràs un suport personalitzat en funció de les capacitats tecnològiques de la teva empresa i de les oportunitats del mercat que t’interessa.

Objectius

El Servei Innova al món ajuda les empreses i els centres tecnològics catalans a identificar quin és el mercat més adient per internacionalitzar la vostra tecnologia i orientar-vos en la seva implementació al mercat de destí.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Innovar a través de startups

Per a les empreses consolidades, la innovació és una necessitat per tal de mantenir-se en el mercat. La pressió del dia a dia, però, dificulta que puguin incorporar ràpidament la innovació disruptiva. Per contra, aquest és un procés que les startups viuen de forma natural com la seva raó de ser. La seva agilitat per desenvolupar nous projectes les converteix en una font d’innovació constant que les empreses consolidades poden aprofitar.

Objectius

El servei Innovar a través de startups permet posar en contacte empreses consolidades i startups per tal d’establir la relació més beneficiosa per a les dues parts.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Línia Coinversió de l’Institut Català de Finances

Dirigit a noves empreses o a empreses en fases inicials. Es tracta de una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.

Més informació fent clic aquí

Termini: fins a nova regulació

Línia d'ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals i les seves federacions

L'ajut consisteix en la subscripció del 3% de l'import de l'aval financer i econòmic, i de l'1% en cas de l'aval tècnic, en forma de capital de l'empresa AVALIS de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar les empreses.


Més informació


Termini: 31/12/2020

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel COVID-19

Prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

Prestació econòmica única.  La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.

Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física.

b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Línia d’avals per a les empreses i autònoms per a pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

Línia per a la cobertura del finançament atorgada per entitats financeres a empreses i autònoms pels efectes del COVID-19.

Amb l’objectiu de facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i altres entitats a empreses i autònoms per a atendre les necessitats derivades, entre altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres necessitats de liquiditat.

Es podran concedir avals por un import màxim de 100.000 milions d’euros.

La Línia, que és retroactiva per a operacions concedides des del 18 de març, permet afrontar el  finançament per fer front a salaris, factures, circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d’obligacions financeres o tributàries.

S’amplia el límit de l’endeutament net del ICO amb la finalitat d’augmentar les Líneas ICO de finançament a empreses i autònoms.

Característiques principals:

-Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 de març de 2020
-Import màxim del préstec per client: màxim de 1,5 milions d'euros en una o diverses operacions de préstec a autònoms i empreses (ajut mínimis)

Anàlisi del perfil de riscos i condicions d'elegibilitat de l'operació:

-S’avalaran les operacions de fins a 50 milions d'euros que hagin estat aprovades per l'entitat conforme a les seves polítiques de riscos, sense perjudici de comprovacions posteriors sobre les seves condicions d'elegibilitat.
-S’avalaran les operacions per sobre de 50 milions d'euros una vegada que ICO hagi analitzat el compliment de les condicions d'elegibilitat de manera complementària a l'anàlisi de l'entitat financera

Percentatges màxims dels avals.

-En el cas de pimes i autònoms l'aval ascendirà com a màxim al 80% de l'operació.
-En empreses que no reuneixin la condició de pime l'aval podrà cobrir com a màxim el 70% de noves operacions i el 60% d'operacions de renovació.

Terminis

-Termini de sol·licitud dels avals: Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre de 2020. El termini podrà ampliar-se, sempre en línia amb la normativa d'Ajudes d'Estat de la UE, per Acord de Consell de Ministres.
-Termini de venciment màxim de l'aval: El termini de l'aval emès coincidirà amb el termini de l'operació fins a un màxim de 5 anys.

Plaç de sol·licitud: 30/12/2020
Més Informació

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)

Bonificació de fins el 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre d’altres projectes de digitalització de la indústria.

Beneficiaris:

Empreses industrials i de serveis a la producció.
Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.

Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació.
Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que facturen almenys un 50% a empreses industrials.

Més Informació


Termini: 31/12/2020 o quan s'exhaureixi el fons.

Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Beneficiaris

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Termini

Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març).

La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior.

En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

Tramitació

El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març. S’haurà de remetre a un comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web.

Per ordre de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es podrà modificar el model de sol·licitud.

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

Linia de finançament de projectes de reactivació industrial

Linia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial per als anys 2019-2020.

Característiques:

Préstecs de fins el 100% de la despesa subvencionable amb un import mínim de 500.000 i màxim de 2.000.000€ que compten amb una garantia del DEMC que cobreix el 80% del risc.

Termini d'amortització: fins a 7 anys amb possibilitat d'un període de carència de fins a 2 anys.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,95%

Més Informació


Termini: 31/12/2020

Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.

Al capítol I del títol I s'adopten mesures per fomentar l'emprenedoria i el treball per compte propi entre els joves menors de 30 anys entre les quals destaquen la implantació d'una quota inicial reduïda, la compatibilització de la prestació per desocupació amb l'inici d'una activitat per compte propi, o l'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització de la prestació per desocupació.

De forma complementària, al capítol II s'estableix un marc fiscal més favorable per a l'autònom que inicia una activitat emprenedora amb l'objectiu d'incentivar la creació d'empreses i reduir la càrrega impositiva durant els primers anys d'exercici d'una activitat.

Així, en l'àmbit de l'Impost sobre Societats, s'estableix un tipus de gravamen del 15 per cent per als primers 300.000 euros de base imposable, i del 20 por cent per a l'excés sobre l'esmentat import, aplicable en el primer període impositiu en què la base imposable de les entitats resulta positiva i en el període impositiu següent en aquest.

En consonància amb l'anterior, en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, amb la finalitat de fomentar l'inici de l'activitat emprenedora, s'estableix una nova reducció del 20 por cent sobre els rendiments nets de l'activitat econòmica obtinguts pels contribuents que haguessin iniciat l'exercici d'una activitat econòmica, aplicable en el primer període impositiu en què el rendiment net resulti positiu i en el període impositiu següent en aquest.

Mentoring express per a startups

Per poder gaudir de la teva reunió de Mentoring express, és imprescindible que les startups formin part del directori del Barcelona & Catalonia Startup Hub.

Amb el Mentoring express, podràs accedir a la potent comunitat de mentors que conformen el nostre ecosistema: emprenedors en sèrie, directius o professionals de primer nivell.

Objectius

El Mentoring express per a startups et permetrà gaudir d’una reunió de dues hores amb un dels mentors acreditats per ACCIÓ. Tindràs al teu abast l’experiència, el coneixement i networking del mentor que més pugui aportar als objectius de creixement de la teva startup.

Termini: 31/12/2021
Més informació

Mesures de suport als autònoms i empreses en matèria de cotitzacions a la seguretat social (COVID19).

-Moratòria de les Cotitzacions socials a la Seguretat Social: La Tresoreria General de la Seguretat podrà atorgar moratòries de sis mesos, sense interessos, a les empreses i treballadors per compte propi inclosos en el Règim de la Seguretat Social , que ho sol·licitin i que compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant Ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La moratòria, en els supòsits que sigui concedida afectarà al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès amb motiu de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

Període de meritació:

-Per empreses: entre els mesos d’abril i juny de 2020

-Per a autònoms: entre maig i juliol de 2020

NO serà aplicable la moratòria als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta regulada a l’art. 24 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a la que es refereix l’esmentat article.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud.

-Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social: Les empreses i autònoms inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED), sempre que no tinguin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, el termini reglamentari d’ingrés del qual tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020. Aquest ajornament es produirà en els terminis i condicions establerts per la normativa de la Seguretat Social; essent d’aplicació un interès del 0,5%.

Plaç de sol·licitud:31/12/2020
Més Informació

Mesures Economiques del suport al Sector Turístic pels efectes del COVID – 19

Mesures econòmiques de suport al sector turístic

Dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Mesures laborals excepcionals per les entitats públiques integrants del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. (COVID-19)

Es podran fer jornades laborals extraordinàries que es compensaran amb  complements de productivitat o gratificacions extraordinàries.

Es podran realitzar nous contractes temporals o indefinits d’acord amb la normativa vigent i els principis de concurrència  per desenvolupar ples i programes públics d’investigació científica i  tècnica i també d’innovació relacionats amb el COVID-19.

Termini
Un mes des de l’entrada en vigor de la llei (dia de la publicació al BOE) i es pot prorrogar mitjançant decret llei.

Beneficiaris
Entitats públiques integrants del Sistema Espanyol de Ciència, tecnologia i Innovació quan hagin de desenvolupar  mesures excepcionals en l’àmbit de la gestió de l’emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Moratòria en el termini de presentació de l’impost sobre estades en establiments turístics COVIT-19

Canvis en el termini de presentació de l'impost sobre les estades en establiments turístics

El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període comprès entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, establert entre l’1.04.2020 i el 20.04.2020, de manera excepcional serà entre els dies 1 i 20 d'octubre del 2020, d’acord amb el que preveu l’article 4, “Previsions en matèria fiscal”, del Decret llei 6/2020, de 12 de març, de mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC núm. 8084A, de 13.3.2020).

Beneficiaris
Empreses turístiques que ofereixin el servei d’allotjament i equipaments subjectes a l’impost.

Nuclis d'R+D empresarial: L’impuls per a les grans idees innovadores

Si tens al cap un nou producte o servei tecnològic d’alt risc, els Nuclis d’R+D empresarial són l’empenta que necessites per fer-lo realitat. Amb aquests ajuts pots rebre fins a 200.000 euros a fons perdut per desenvolupar durant dos anys i mig el teu projecte.

Objectius

Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat. Disposen de dues modalitats:

-Nuclis d’R+D empresarial locals.
-Nuclis d’R+D empresarial internacionals.

Termini: 31/12/2021

Més Informació 

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització

Un tràmit inesperat, un document desconegut, una llicència imprescindible o una complicació que atura una operació. Els negocis a l’exterior sovint presenten barreres tant en origen com en destí que poden posar en risc el creixement internacional de la teva empresa.

Objectius

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització t’ofereix un servei d’atenció personalitzada que dóna resposta ràpida a consultes sobre les problemàtiques i tràmits d'exportació i importació, tant en origen com en destí.

Aquest servei es complementa amb el Catalonia Trade Portal, una plataforma digital amb tota la informació relativa a l’accés a mercats internacionals, documents i eines d’exportació i importació, llicències, aranzels i fiscalitat. On s’acaba el portal digital, comença el servei de l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització, oferint-te respostes a la teva mida per a que cap obstacle ni cap dubte freni la teva expansió internacional.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Prestació extraordinària per cessament de l'activitat dels treballadors autònoms pel COVID-19

Prestació extraordinària quan la facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

Els treballadors per compte propi o autònoms, amb les activitats suspeses pel Decret d’alarma o quan la seva facturació en el mes anterior al que sol·liciti la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat sempre que es compleixin els requisits següents:

1) Estar afiliats i en situació d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors por Compte Pròpia o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
2) En el supòsit de que la seva activitat no es vegi directament suspesa pel decret d’alarma, acreditar la reducció de la seva facturació en, almenys un 75%, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
3) Estar al corrent de les quotes a la Seguretat Social. Si a la data de la suspensió o la reducció no fos així, se li donarà un termini de 30 dies naturals per regularitzar aquesta situació.
La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada de conformitat amb el que es preveu a l’art. 339 de la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Aquesta prestació tindrà una durada d’1mes. S’ampliarà fins al darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui o tingui una durada superior al mes. El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat.

La percepció d’aquesta prestació serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social

Beneficiaris

Als treballadors per compte propi o autònoms

Als socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui

Termini: 31/12/2020
Més Informació

ProACCIÓ 4.0

El programa ProACCIÓ 4.0 engloba diversos serveis que ACCIÓ posa a la teva disposició per fer el salt cap a la indústria 4.0. Amb ell pots accedir a un servei diagnòstic avançat 4.0, un programa de Cupons indústria 4.0, ajuts per impulsar projectes d’innovació 4.0, línies de finançament, etc.

Vols estar-ne al dia? Vols que t’avisem a mesura que vagin obrint-se aquests diferents serveis? Vols saber com la teva empresa pot fer el salt cap a la indústria 4.0? Explica’ns el teu cas i començarem a traçar plegats el teu camí cap a la indústria del futur!

Termini: 31/12/2021

Més informació 

Programa Internacional de Promoción (PIP)

Adreçat a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar-se. Les ajudem a promocionar els seus productes i serveis. Proporcionem informació sobre els processos d'internacionalització i millorem la seva competitivitat en mercats exteriors.

Característiques

Consta de les següents linies d'actuació:

-Activitats de Promoció Internacional: Les actuacions que posem al teu abast tenen com a objectiu promocionar comercialment a nivell internacional els productes i serveis de la teva empresa. Pots participar a fires, missions comercials i altres activitats de promoció comercial internacional.
-Activitats de Sensibilització i informació: Foros, jornades informatives, seminaris, tallers, activitats de informació i anàlisi.

Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Més Informació
Termini: 31/12/2020

Programes per a grans empreses amb escoles de negoci

Les startups són sinònim d’innovació. Les grans corporacions, de volum i potència. Però sovint sembla que pertanyin a móns del tot allunyats. Per això, des d’ACCIÓ hem decidit afegir-hi les escoles de negoci ESADECREAPOLIS, La Salle i EADA per convertir-ho en una fórmula guanyadora.


Objectius

Si ets una gran empresa i vols aprofitar la creativitat, les tecnologies emergents i el potencial innovador de les startups, descobreix els diferents programes que t’ofereixen les principals escoles de negoci del país, sota la coordinació i l’enfocament competitiu d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2021
Més Inscrpcions

Programes per a startups amb escoles de negoci

Tens una startup tecnològica? Fes-la més competitiva amb els programes d’acceleració de les escoles de negocis impulsats per ACCIÓ.

Objectius

Consolida el teu projecte tecnològic per diferenciar-te dels competidors i, alhora, contrasta el teu model de negoci per graduar la teva empresa. Si el teu projecte té menys de tres anys de vida, escull el programa que més s’ajusta al que necessites: valida la idea de negoci, accelera el creixement o condueix el teu prototip cap a la fàbrica.


Termini: 1/1/2021
Més Informació

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del COVID-19

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals.

Segons les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laborals, en document consensuat el 21/03/2020, d’acord amb la informació disponible en aquesta data i revisable en funció de l’evolució de la situació:

1.- Com  a  premissa general,  cal recordar  la recomanació  de restringir  la  mobilitat i prioritzar el confinament domiciliari, tot potenciant, quan sigui possible, el teletreball i el treball a distància. En totes aquelles activitats en què no sigui possible articular sistemes de teletreball o treball a distancia i, especialment, pel què fa a les vinculades al proveïment de béns de primera necessitat, així com al a prestació de serveis essencials, i les que continuen amb l’activitat, s’han de proposar mesures organitzatives i preventives que, de manera temporal, evitin al màxim les situacions de contacte social.

2.- En la revisió de l’avaluació de riscos s’haurà de preveure les mesures concretes per a persones treballadores especialment sensibles i persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals conegudes.

3.- Quan sigui imprescindible efectuar la prestació del servei de forma presencial, cal organitzar el treball de manera que es redueixi el nombre de persones treballadores exposades, establint regles per a evitar i reduir la freqüència i el tipus de contacte de persona a persona, com per exemple règims de torns o la fixació d’horaris especials. L’autoritat sanitària recomana garantir una separació superior a 1 metre amb caràcter general.

4.- Es proposa que les empreses contemplin la possibilitat de flexibilització dels horaris d’entrada i sortida per tal que s’evitin les hores punta del transport públic, amb freqüències considerablement reduïdes.

5.- Si el teletreball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, si no hi ha representació legal o sindical, cal pactar o negociar-ne la viabilitat amb caràcter temporal, amés de la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per portar-lo a terme i l’acord pel qual s’estableixi el teletreball o treball a distància s’ha de formalitzar per escrit. A aquests  efectes  es  pot prendre  en  consideració l’apartat corresponent en  aquesta matèria de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps  de  les  persones  treballadores, i també el contingut  de l’Acord interprofessional de Catalunya 2018-2020 i de l’Acord marc europeu sobre el teletreball. Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat del teletreball no estava implementada amb anterioritat, la urgència que exigeix l'actual situació d'excepcionalitat aconsella una adaptació d'aquestes obligacions, amb caràcter temporal i exclusivament als efectes de respondre a les necessitats sanitàries de contenció actualment vigents. Es recomana, a més, que les empreses elaborin Guies d’implementació del teletreballo treball a distància negociades i que les garanties que s’hi pactin vagin guiades pels principis de voluntarietat, responsabilitat, compromís, reversibilitat, no consolidació, manteniment de condicions bàsiques, així com tots aquells altres principis i valors de l’organització que es considerin adients. Es recomana que la persona treballadora estigui proveïda del Certificat auto responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19, preferentment segellat per l’empresa, que es troba a la pàgina del Departament d’Interior.

6.- Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores pel que fa a possibles modificacions de la jornada segons els procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que n’aconsellin l’adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin adaptar les necessitats particulars de la situació.

En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes:
 • ajustaments de la producció
 • acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
 • possibles adaptacions del calendari laboral
 • programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives
 • redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
 • establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball
 • establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps de treball
Termini: 31/12/2020
Més Informació

Recomanador de finançament alternatiu

El finançament empresarial alternatiu ja és una sòlida realitat, amb multitud d’opcions i especialitzacions. Són tantes, que trobar l’opció de finançament alternatiu més adient a les teves necessitats és la primera de les decisions importants a prendre. Per ajudar-te a aconseguir-ho, et presentem el Recomanador de Finançament Alternatiu.

Objectius

Digues-li, en només 5 clics, quines són les teves necessitats, i et suggerirà les solucions de finançament alternatiu que millor s’adaptin al teu sector, la situació de la teva empresa i les particularitats del teu projecte.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Road to success: porta la teva startup als ecosistemes més competitius

Qualsevol empresa pot anar a qualsevol lloc. Però les startups més ambicioses, les més especials, saben que hi ha un lloc concret, on les millors juguen la Champions. Si somies a coronar l’Alpe d’Huez, triomfar a Maracanà o guanyar la Marató de Nova York, aquest servei t’és imprescindible.

Objectius

Comprova realment si el model de negoci de la teva startup és l’adequat per competir a la Champions. Explica’ns el teu projecte i descobreix com els serveis Road to Success t’ajuden a estalviar temps i diners.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Servei d'assessorament financer

Tant si vols fer una campanya de crowdfunding, cerques finançament d’inversors privats o capital risc, com si vols sol·licitar un préstec, des d’ACCIÓ t’ajudem a buscar les fonts de finançament que s’adapten a les característiques i a les necessitats del teu projecte. T’orientem cap a aquells instruments de finançament que millor hi encaixin i et donem suport i acompanyament per sol·licitar-los.

Objectius

El Servei d’Assessorament Financer posa a la teva disposició un expert que analitzarà a fons les necessitats del teu projecte i t’explicarà com accedir a les diferents vies per obtenir finançament.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Servei d’innovació estratègica

El servei s’adreça a empreses amb experiència en innovació; amb seu operativa a Catalunya; amb un mínim de 4 anys de vida; amb 20 treballadors o que facturin més d’un milió d’euros; i amb un equip directiu amb ambició de créixer mitjançant la innovació.

Vols dissenyar una estratègia d’innovació per a la teva empresa? Vols consolidar el teu model d’innovació? T’hi ajudem!

Objectius

El Servei d’innovació estratègica d’ACCIÓ s’adreça a empreses que ja innoven però volen fer-ho millor. Sistematitzar la innovació et permetrà accelerar els teus processos de canvi, fer-los més eficients i convertir la innovació en un dels factors de competitivitat de la teva empresa.


Termini: 31/12/2021

Més Informació

Servei d’orientació en manufactura 3D

El Servei d’orientació en manufactura 3D es dirigeix a empreses establertes a Catalunya dedicades a la producció, disseny i/o fabricació industrial de productes que demandin solucions d’impressió 3D.

El Servei d’orientació en manufactura 3D d’ACCIÓ és la porta d’entrada que necessites a la tecnologia que transformarà la teva empresa. D’una manera personalitzada, t’orientarem sobre quina és la millor manera d’aprofitar la impressió 3D per ser més competitiu, podràs participar en tallers de formació i et posarem en contacte amb el proveïdor que més s’ajusti a les teves necessitats.

Objectius
Amb el Servei d’orientació en manufactura 3D analitzarem el teu negoci, la teva cadena de producció i les tendències tecnològiques i de negoci que la impressió 3D està obrint al teu sector.


Termini:31/12/2021

Més Informació

Servei de consultes tecnològiques

En qualsevol millora de producte o optimització de processos la tecnologia és un element fonamental. Trobar la que més s’adapta a les teves necessitats és més senzill amb el Servei de Consultes Tecnològiques. De forma ràpida i gratuïta identificaràs les eines que impulsaran el teu negoci.

Objectius

El Servei de consultes tecnològiques t’ofereix assessorament i eines per utilitzar la tecnologia com a palanca de canvi.


Termini:  1/1/2021
Més Informació

Suplement de Crèdit a CERSA per al “Recolzament a la Petita i Mitjana empresa”

En consell de ministres del 31/03 s’acorda ampliar la partida pressupostària del “Ministerio de Industria, Comercio y Turismo” destinada a dotar el Fons de “Provisiones Técnicas de la Compañía Española de Reafianzamiento”. El suplement de crèdit concedit és de 60 milions d’ Euros pel programa 433M «Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa»

El Consell de Ministres ha aprovat en la reunió de 31 de març 2020 el Reial decret llei 11/2020, que inclou un nou paquet de mesures per sostenir l'activitat econòmica, davant les dificultats transitòries provocades per la crisi de l'COVID-19. S'obre una línia amb cobertura extraordinària de el risc de crèdit d'operacions de finançament per a pimes afectades en la seva activitat pel COVID-19 per fomentar la concessió de crèdit de les entitats bancàries i Societats de Garanties Recíproques (sgr), que poden garantir el 100% de el risc de cadascuna de les operacions de finançament, sent CERSA qui garanteixi el 75%. Les SGR compten amb una gran capil·laritat territorial i capacitat d'arribar al microempresari i a l'autònom.

Termini de sol·licitud:31/12/2020
Més Informació

Suport per a empreses estrangeres establertes a Catalunya

Ets una empresa de matriu estrangera establerta a Catalunya? Vols aprofitar al màxim els avantatges de l’ecosistema productiu català? Des d’ACCIÓ t’ajudem a créixer i reinvertir per explotar tot el potencial del teu entorn. Si penses en nous projectes, t’acompanyem perquè trobis els millors socis i et fem un assessorament a mida perquè Catalunya sigui el millor aliat de la teva empresa.

Objectius

El servei de Suport per a empreses estrangeres a Catalunya és un servei d’after care, posterior a l’arribada de la teva empresa al país. T’assessorem en tots els processos i t’ajudem a mantenir i ampliar la teva activitat a Catalunya. És un servei polivalent, que posa a la teva disposició tots els serveis transversals d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

TECNIO, la tecnologia més adient per al teu negoci

Els desenvolupadors tecnològics són entitats que generen nova tecnologia i la transfereixen a l’empresa, ja sigui a través de la realització a mida de projectes d’R+D o a partir de l’aplicació directa de les tecnologies desenvolupades.

ACCIÓ té identificats, sota el segell TECNIO, els desenvolupadors de les tecnologies més innovadores que participen en el procés de transferència de tecnologia i de coneixement a l’empresa.


Objectius

Un desenvolupador amb el segell TECNIO et dóna accés a noves tecnologies; et cobreix necessitats tecnològiques per ajudar-te a desenvolupar productes o serveis innovadors; et connecta amb nous socis o proveïdors tecnològics i et facilita la participació en programes internacionals d’R+D i Innovació.

Termini: 31/12/2021
Més Informació

Tecniospring INDUSTRY

El programa, dirigit a empreses i investigadors, s'emmarca dins de les Accions Marie Sklodowska-Curie de la Comissió Europea i està alineat amb l’estratègia RIS3CAT.

El programa Tecniospring INDUSTRY d'ACCIÓ ofereix ajuts del 100% per contractar personal d’R+D experimentat a les empreses amb seu operativa a Catalunya i a les entitats acreditades TECNIO.

Objectius

Les empreses podran desenvolupar durant dos anys un projecte de recerca aplicada a cost zero amb la incorporació del millor talent d'R+D.

Termini: 31/12/2021

Més Informació

Finançament del BEI per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant a dins com a fora d'ella.

El Banc Europeu d'Inversions ofereix tres tipus principals de productes i serveis:
-Préstecs: prop del 90% del seu compromís financer total. El banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per donar suport al creixement i l'ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors.
-Finançament combinat: permet als clients combinar el finançament del BEI amb altres inversions.
-Assessorament i assistència tècnica: aconseguir la màxima rendibilitat.

Termini: Fins a nova regulació

Mesures estatals en relació a préstecs concedits per SGIPYME (COVID-19)

Modificació del moment i el termini per a l’aportació de garanties en les convocatòries de préstecs concedits per la SGIPYME pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 462/2000, de 14 de març.

-Amb caràcter temporal, y sols a efectes de les convocatòries de préstecs atorgats per la SGIPYME que es trobessin pendents de resolució en el moment d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, les garanties a aportar pels sol·licitants es presentaran després de la resolució de concessió i amb anterioritat al pagament del préstec.
-Un cop resolta la convocatòria, els beneficiaris hauran d’aportar les garanties per l’import indicat a la resolució de concessió i en les modalitats establertes en dites convocatòries.
-El termini per a presentar les garanties finalitzarà el 3 de novembre de 2020.
-En el moment del pagament s’haurà de donar compliment a la resta de requisits establerts a la convocatòria
-Suspensió de l’art. 10 de l’Ordre ICT/1100/2018, de 18 d’octubre, per la que se estableixen les bases reguladores per a la concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrializació i enfortiment de la competitivitat, per a la convocatòria corresponent a 2019 en allò que es contradigui en els anteriors punts. Queda suspès, en els mateixos termes, l’apartat novè de l’Ordre per la qual es realitza la convocatòria per a l’any 2019.
-Els art.13 i 25 de l’Ordre ICT/859/2019, d’1 d’agost, per la que s’estableixen les bases per a la concessió de suport financer a projectes industrials de Rdi en l’àmbit de la industria manufacturera, queden suspesos per a la convocatòria corresponent a 2019 en allò que es contradigui en els punts anteriors. Es deroguen, en els mateixos termes, les apartats 11 y 17 de l’Ordre per la qual es realitza la convocatòria per a l’any 2019.

Refinançament dels préstecs concedits per la SGIPYME

-Els beneficiaris de concessions de préstecs per a projectes industrials atorgats por la SGIPYME podran sol·licitar modificacions del quadre d’ amortització durant 2 anys i mig comptats des de l’ entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març; sempre i quan la crisis sanitària provocada por el COVID-19 els hagi ocasionat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de vendes o interrupcions en el subministrament de la cadena de valor.
-La sol·licitud ha de ser resolta per la Òrgan que va dictar la resolució de concessió en el termini de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
-Les modificacions del quadre d’ amortització podran consistir en:
a) Augment del termini màxim d’ amortització.

b) Augment del termini màxim de carència

c) Altres modificacions

-Les modificacions que es concedeixin es realitzaran de forma que es respectin els nivells màxims d’intensitat de l’ajut i els mateixos nivells de risc que en el moment de la concessió

Programes de la SGIPYME on s’aplica:

Reindustrializació, Competitivitat de Sectors Estratègics Industriales, Competitivitat del Sector Automoció, Reindustrialización y Enfortiment de la  Competitivitat Industrial, Indústria Connectada 4.0, i  R+D+i en l’àmbit de la industria manufacturera.

Beneficiaris
Empreses que hagin sol·licitat o siguin beneficiàries de préstecs atorgats per la Secretaria General d’Indústria de la Petita i Mitjana Empresa.3

Plaç de sol·licitud:03/11/2020
Més Informació

Plan Acelera Pyme

Línea específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.

A través del Prorgama Plan Acelera destinat a donar suport a l’acceleració de la digitalització a les PIMES, s’ha obert una línea específica per a PIMES i autònoms que necessitin assessorament per a poder implementar el teletreball en la seva activitat i atenuar l’impacte de la crisi causada pel COVID-19.

El programa està dividit en tres mesures:

1. Mesures de suport per tal d’accelerar el procés de digitalització des del assessorament i la formació.

La creació del portal Acelera Pyme on s’informa de tots els recursos disponibles per a la digitalització i concretament per aplicar solucions de teletreball.
Ampliació del nombre d’oficines físiques amb la col·laboració de les Cambres de Comerç.
Llançament del programa Acelera-PYME -Talento per reforçar la formació de les empreses en solucions i eines per a la digitalització.

2. Mesures de suport a la creació de solucions tecnològiques per a la digitalització de les empreses.

3. Mesures de finançament per impulsar el projecte i en particular la seva digitalització i pal·liar l’impacte del COVID-19.

Termini: 31/12/2020
Més Informació 

Servei d'assessorament en innovació

La innovació és la millor solució per adaptar-te constantment a les tendències del mercat, i encara que no t’ho sembli, innovar està a l’abast de qualsevol tipus d’empresa.

Objectius

El Servei d’Assessorament en Innovació t’ajudarà a conèixer les opcions que més t’encaixen i t’orientarà per portar a terme els teus projectes d’una manera més eficient, amb més valor afegit i amb més possibilitats d’èxit al mercat.
Recorda: la innovació no es basa només en la tecnologia i pot transformar el teu negoci.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

"Oficina a casa" Banc d'eines digitals per PIMES, autònoms i entitats

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de la ciutadania, en especial autònoms i pimes, tot un seguit de recursos, programari, serveis i eines digitals ofertes per diferents empreses del sector TIC per ajudar el teixit empresarial a aprofitar al màxim les eines tecnològiques per mantenir l’activitat i productivitat empresarial durant la crisi de la Covid-19.

Amb aquesta iniciativa, el Govern pretén minimitzar l’aturada de l’activitat arran del confinament i que aquelles empreses, autònoms o entitats que necessitin mantenir-la ho puguin fer a través de mitjans digitals que permetin treballar des de casa, a distància, i de forma segura.

‘L’oficina des de casa’, que aglutina les iniciatives, productes i serveis oferts per les empreses i les distribueix per categories (treball col·laboratiu, e-Learning, seguretat, integradors, connectivitat, etc.) i cost (gratuït o amb descompte superior al 25%). D’aquesta manera, la persona o empresa usuària pot cercar i accedir fàcilment al producte o servei que més s’ajusta a la seva demanda, veure’n la descripció i conèixer les indicacions que ha de seguir per gaudir-ne.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

"Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020).

Ajuts per a projectes de recerca en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar l'impacte de l'epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia, més en general, a la nostra societat i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a superar-ne les conseqüències i a definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

Entitats beneficiàries:

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya i dels centres de recerca CERCA de Catalunya.

Plaç de sol·licitud: 30/10/2020

Més informació

Acreditació d’assessors 2019 - 2022 en el marc dels programes d’ACCIÓ

Dirigit a:

Professionals preparats que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics i que ajudin a les empreses a impulsar-se en una Catalunya innovadora i competitiva internacionalment, ben posicionada per fer front als reptes que té al davant i preparada per atendre les oportunitats.

 

Més informació

Plaç de sol·licitud: 31/05/2022

Ajuda per posar el negoci on-line: crear una web, botiga virtual i difusió a internet: Dona la volta al teu negoci

El teixit empresarial català, en especial pimes i autònoms, compta des d’avui amb una nova eina per accelerar la digitalització dels seus negocis i reactivar així la seva activitat econòmica, molt afectada per la paralització que ha comportat l’esforç per frenar l’expansió de la pandèmia de la Covid-19. Es tracta de la iniciativa ‘Dona la volta al teu negoci’, un projecte conjunt del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, Consell de Cambres, Pimec i Foment del Treball que posa a disposició de les pimes i autònoms de Catalunya assessorament i formació gratuïts, així com el suport tecnològic i comercial necessaris per posar en marxa ràpidament els seus negocis online.

En aquest sentit, destaquen els serveis oferts en l’àmbit de l’e-commerce, que van des de la creació gratuïta del web o la botiga online a l’ajuda per trobar els millors canals, eines i estratègies per promocionar el negoci a les xarxes, així com altres eines i serveis com ara una eina gratuïta durant 6 mesos per fer videoconferències (Google Meet) i 30 GB d’emmagatzematge a Drive. A més, es facilita l’accés a informació d’ajuts, subvencions i línies de finançament per digitalitzar les empreses.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Ajuts a entitats per projectes de transformació digital de pimes i autònoms

L'objecte d'aquest ajut és l'impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada, amb l'objectiu del manteniment de l'ocupació i la millora de l'ocupabilitat dels treballadors en microempreses i per part de treballadors autònoms, que ocupin fins a 10 treballadors, i que s'han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Aquest ajut s'articula mitjançant una subvenció per portar a terme aquests projectes, adreçada a les entitats que  representen les microempreses i els treballadors autònoms, amb la finalitat que aquestes puguin adaptar la prestació dels seus serveis a la nova realitat, atès que el seu model de negoci actual comporta relació presencial en la prestació de les seves activitats.

Són subvencionables els projectes orientats a oferir serveis als sectors del comerç, l'hostaleria, el turisme i la cultura, que plantegin pràctiques de transformació digital, nous models de negoci i noves formes de treballar, també sobre seguretat i salut laboral, així com la formació associada per al desenvolupament d'aquests projectes en les microempreses.

Més informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

Restablert el termini de sol·licitud dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2020.

Poden ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Es subvenciona la contractació a jornada completa amb un mínim de 6 mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral. La subvenció màxima és de 12 mesos i per al 2020 serà de 6.650 euros. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional. Es rebrà l’ajut un cop sigui aprovada la subvenció en un pagament únic.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 30/09/2020

Ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Aquesta línia està adreçada a projectes d’inversió que contribueixin a reactivar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% del risc creditici de l’operació, per facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori.

Beneficiaris

A les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris:

-Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el darrer balanç tancat.
-Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació inferior a 40 milions d’euros.
-Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%.
-Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
-Tenir contractes i comandes signades per al finançament de circulant.
-Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb un índex d’atur superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial amb afectació industrial superior a 100 treballadors en el darrer any.


Termini

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2020 o quan s'exhaureixi el fons.

 

Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del Pla clima 2020

Ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climática de la ciutat de Barcelona.

Podran ser beneficiaries de les subvencions les persones jurídiques que presentin projectes en agrupacions de mínim 3 entitats i que compleixin els objectius i requisits de l’apartat 4 de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del del Pla Clima.

Més Informació

Plaç de sol·licitud; 30/09/2020

Ajuts per al manteniment de l’ocupació en microempreses i treballadors autònoms – COVID19

L'objecte d'aquesta mesura d'ajut, és mantenir l'ocupació dels treballadors contractats en microempreses i per part treballadors autònoms, i a aquest efecte s'aprovarà una convocatòria extraordinària.

La finalitat d'aquesta mesura és, per tant, que els treballadors autònoms i les microempreses, la situació de les quals s'ha vist agreujada per efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la situació de la COVID-19, puguin reiniciar la seva activitat, evitant així la desocupació de les persones amb les quals tinguin una relació laboral.

Més Informació

Plaç de Sol·licitud: 31/12/2020

Avals de Crèdit a CERSA per al “Recolzament a la Petita i Mitjana empresa” (Covid-19)

Linia fonamentalment adreçada a microempreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, amb un pes destacat de la indústria. Adreçada a paliar els efectes de liquiditat de les pimes com a conseqüència de la COVID19.

L'aval pot arribar a garantir fins el 100% de risc de l'operació, amb la garantia de CERSA del 80% de l'operació.

L'objectiu de CERSA és facilitar a les pimes i autònoms de tota Espanya l'obtenció de tot tipus de finançament, amv especial incidència en les empreses de recent creació i menor mida i per tant, majors dificultats d'accés a recursos aliens.

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

CDTI - Ajuts parcialment reembolsables per projectes R+D

Mesures estraordinaries d'aplicació a programes ja existents del CDTI per ajuts R+D+i

Davant la declaració de l'estat d'alarma sanitària provocada pel COVID-19, així com les mesures adoptades en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID- 19, el Consell d'Administració de CDTI, per donar suport al manteniment d'activitats d'alt valor afegit i la creació de capacitats per a la reactivació de l'economia, així com donar suport a actuacions davant de l'COVID-19, ha aprovat aquesta mesura.

Tipologia de projectes inclosos:

Projectes de R + D en totes les seves tipologies:

Projectes de R + D individuals
Projectes de R + D en Cooperació
projectes CIEN
Projectes de R + D de Cooperació Tecnològica Internacional (PCTI)
Projectes de R + D de Cooperació Tecnològica Europea
Projectes de R + D de Capacitació Tecnològica Internacional
Projectes de R + D per al Desenvolupament de Tecnologies Duals
Projectes de R + D Transferència Cervera

Projectes FEMP en totes les seves tipologies:

Projectes FEMP d'Innovació
Projectes FEMP d'Inversió
Línia Directa d'Innovació (LIC)

Línia Directa d'Expansió (LICA)

 

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

CDTI - Finançament per a projectes de R+D

Els projectes de R+D son projectes orientats a la creació i/o millora significativa d'un procés productiu, producte o servei que pot incloure tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament experimental.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

CDTI - Línia Directa Innovació

Finançament de projectes de caràcter aplicat (molt propers al mercat), amb risc tecnològic mig/baix i períodes curts de recuperació de la inversió, que permetin millorar la competitivitat de l'empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

Més informació

Termini: 31/12/2020

Condicions bàsiques de l’acceptació en reassegurança per part del Consorcio de Compensación de Seguros dels riscos de l’assegurança de crèdit assumits per les entitats asseguradores privades (COVID-19)

Beneficiaris:

Entitats asseguradores privades autoritzades a operar en els sectors d’assegurança de crèdit i caució


El Consorci podrà acceptar en reassegurança els riscos assumits per les entitats asseguradores privades autoritzades a operar en els sectors d’assegurança de crèdit i caució, que així ho sol·licitin i que subscriguin o s’adhereixin a l’acord corresponent amb el mateix Consorci.


Condicions:

a) Modalitats de cobertura: l’acord contemplarà aquelles modalitats de cobertura, d’entre les comuns en el mercat de reassegurança, que permetin complementar amb rapidesa i eficàcia la cobertura directa que les entitats asseguradores d’aquests sectors ofereixen a les empreses per elles assegurades, contribuint a donar seguretat a les transaccions econòmiques.
b) Condicions econòmiques: el Consorci establirà les condicions econòmiques que s’hauran d’aplicar en la cobertura amb l’objectiu de procurar l’equilibri financer de l’acord a llarg termini, contemplant-se la compensació que correspongui per les despeses de gestió en què incorri el Consorci
c) Objecte: la cobertura podrà aplicar-se a les operacions d’assegurança que es duguin a terme per entitats asseguradores autoritzades en el sector de crèdit, amb un volum d’operacions significatiu, i amb els assegurats que estiguin domiciliats a Espanya.

 

Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

 

Cupons Finançament

El Cupons al finançament es poden bescanviar per l’assessorament i/o l’acompanyament en algun dels següents serveis:

Refinançament del passiu,
cerca de finançament
o la realització d’un pla de contingència.
Ajut màxim de 2.500 euros.

Beneficiaris:

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

 

Plaç de sol·licitud: 28/02/2021

Més informació

Cupons Industria 4.0

Tenen per objectiu la concessió d'ajuts per a la contractació de serveis d'innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, serveis i/o processos.

Beneficiaris:

Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:
-establiment operatiu a Catalunya.
-un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut.

Plaç de sol·licitud: 30/11/2021

Més Informació

Cupons Innovació estrategica

Els Cupons a la innovació i a l'estratègia es poden bescanviar per un o dos dels següents serveis:

Cupó a noves iniciatives disruptives

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19.
Ajut màxim de 8.000 euros.

Cupó a la fiscalitat

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
Ajut màxim de 2.500 euros.

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
Ajut màxim de 6.000 euros.

Cupó a la propietat industrial

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat.
Ajut màxim de 2.500 euros
Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa.
Ajut màxim de 4.000 euros.

Cupó a l'economia circular

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
Ajut màxim de 6.000 euros.
L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat.

Beneficiaris:

-Aquests ajuts van dirigits a pimes amb:

*establiment operatiu a Catalunya

*un mínim de 4 anys de vida a data de sol·licitud de l'ajut


Termini de sol·licitud: 30/11/2021

Més Informació

Digitalització i teletreball per PIMES i autònoms

Una de les qüestions principals que aquest crisi està posant de manifest és la necessitat d'assegurar que les empreses estan preparades per actuar en un entorn digital. Per això, és essencial fer un esforç decidit per la preparació i dotació de les pimes a el desenvolupament digital. Especialment rellevant en aquest context és la dotació de solucions de teletreball i la compra i leasing d'equipament i serveis per a la digitalització.

El programa Acelera Pyme, del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital del Govern d’Espanya, posa a disposició de PIMES i autònoms solucions tecnològiques orientades a mantenir l’activitat de les empreses i avançar en processos de transformació digital. L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) ha posat a disposició, a través de la seva línia de finançament d’empreses i emprenedors, el programa Acelera PYME, amb l’objectiu de mobilitzar 200 milions d’euros per finançar projectes de digitalització, i fomentar les solucions de teletreball.

Els autònoms i les PIMES interessats podran sol·licitar micropréstecs per les seves activitats i inversions.

Més Informació

Termini: 31/12/2020

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms (Covid-19)

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Beneficiaris

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Termini

Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març).

La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior.

En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

Tramitació

El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març. S’haurà de remetre a un comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web.

Per ordre de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es podrà modificar el model de sol·licitud.

Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Emprenedoria social tecnològica

Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives i reptes d'innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d'innovació tecnològica amb retorn social.

Plaç de sol·licitud: 18/9/2020

Més informació

Enisa Crecimiento 

Finançament per a projectes empresarials que contemplen millores competitives.

Objectiu

Dirigit a finançar projectes basats en models de negoci viables, rendibles i contrastats, enfocats a:

- La millora competitiva de sistemes productius i / o canvi de model productiu.

- L'expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, augment de gamma de productes / serveis, diversificació de mercats.

- Busques capitalització o deute en mercats regulats.

- Et planteges finançar el teu projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Condicions

Ser PIME amb forma societària.
Model de negoci innovador / nou, amb clars avantatges competitius.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Estructura financera equilibrada.
Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
Nivell de Fons Propis com a mínim igual a la quantia del préstecs sol·licitat a ENISA.
Professionalitat en la gestió.
Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
Comptes dipositades en el Registre Mercantil per sol·licituds de fins a 300.000 € i estats financers auditats externament per a sol·licituds per imports superiors.

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Enisa Creixement

Finançament per a projectes empresarials que contemplen millores competitives.

Objectiu

Dirigit a finançar projectes basats en models de negoci viables, rendibles i contrastats, enfocats a:

- La millora competitiva de sistemes productius i / o canvi de model productiu.

- L'expansió mitjançant ampliació de la capacitat productiva, augment de gamma de productes / serveis, diversificació de mercats.

- Busques capitalització o deute en mercats regulats.

- Et planteges finançar el teu projecte empresarial a través d'operacions societàries.

Condicions

Ser PIME amb forma societària.
Model de negoci innovador / nou, amb clars avantatges competitius.
No estar emmarcat en el sector immobiliari o financer.
Estructura financera equilibrada.
Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
Nivell de Fons Propis com a mínim igual a la quantia del préstecs sol·licitat a ENISA.
Professionalitat en la gestió.
Qualitat i viabilitat del projecte empresarial.
Comptes dipositades en el Registre Mercantil per sol·licituds de fins a 300.000 € i estats financers auditats externament per a sol·licituds per imports superiors.


Característiques del Finançament

Préstec participatiu

Import del préstec:

- Mínim: 25.000 €
- Màxim: 1.500.000 €

Per determinar l'import es valorarà, entre altres factors, el nivell de fons propis i l'estructura financera de l'empresa.

Interès mínim: Euríbor + un 3.75% de diferencial a determinar.

Interès variable màxim: entre el 3 i el 8% addicional a determinar en funció de la rendibilitat financera de l'empresa.

Comissió obertura: 0,5%

Venciment: màxim 9 anys, inclòs període de carència.

Carència: màxim 7 anys.

Comissió amortització anticipada: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.

Comissió de venciment anticipat per canvi en l'accionariat: interès variable màxim multiplicat pel nombre d'anys pendents fins al venciment previst.

Amortització trimestral d'interessos i principal.

Sense garanties.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Enisa Emprendedores

Adreçada a pimes en fases inicials sense limitació d'edat.

Beneficiaris:

Emprenedors sense limitació d'edat, amb projectes amb una clara avantatge competitiva.

Condicions financeres:

Import del préstec entre 25.000 i 300.000 euros.

Interes en dos trams:

Primer tram: euríbor + 3,25 %

Segon tram: interés variable en funció de la rentabilitat financiera de l'empresa, amb un límit maxim entre el 3 % i el 6 %.

Comissió d'obertura: 0,5%

Termini maxim: 7 anys

Carencia del principal: maxim 5 anys.

 

Més Informacio

Termini: 31/12/2020

Enisa Jóvenes Emprendedores

Adreçada a pimes (recent constitució)  i start-ups creades per joves emprenedors que necessitin realitzar inversions en les seves fases inicials de projecte.

Beneficiaris:

Joves emprenedors menors de 40 anys, amb projectes innovadors.

Condicions financeres:

Import del préstec entre 25.000 i 75.000 euros.

Interes en dos trams:

Primer tram: euríbor + 3,25 %

Segon tram: interés variable en funció de la rentabilitat financiera de l'empresa, amb un límit maxim entre el 3 % i el 6 %.

Comissió d'obertura: 0,5%

Termini maxim: 7 anys

Carencia del principal: maxim 5 anys.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Financia_Industria

Servei d'assessorament personalitzat sobre finançament públic, per aquelles empreses que vulguin portar a terme un projecte industrial a la seva organització.

Els tècnics de ministeri avaluaran el projecte per mitjà d'un petit qüestionari i li orientaran sobre els programes de finançament del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme que millor encaixin sobre les característiques de les inversions.

Es pot sol·licitar tot l'any i és un servei completament gratuït.

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

Flexibilització de l’activitat econòmica de les empreses tant productores de residus com de gestió de residus (COVID-19)

-Ampliació de terminis per a les fitxes d’acceptació (FA) i les notificacions prèvies (NP)

-Suspensió de terminis autoliquidacions cànons de residus

-Ampliació de terminis autoliquidacions cànons de residus

-Bonificacions en les taxes

-Devolució de fiances

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Flexibilització en matèria de subministraments (electricitat, gas i determinats productes derivats del petroli) per a autònoms i empreses afectats per l’estat d’alarma (Covid-19)

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a autònoms i empreses

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’electricitat titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i empreses es poden acollir a les següents mesures:

En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen contracte vigent, sense que hi hagi cap càrrec en concepte de penalització.
Els distribuïdors atendran les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, encara que el consumidor hagi modificat voluntàriament les condicions tècniques del seu contacte d’accés de tercers a la xarxa en un termini inferior a dotze mesos y encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que li afecti.
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte de subministrament podrà sol·licitar la seva reactivació. En cas d’haver modificat el contracte de subministrament o els paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa, es podrà sol·licitar una nova modificació del contracte de subministrament o uns nous valors dels paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa, també en el termini de tres mesos.

Les reactivacions del contracte de subministrament i les modificacions dels contractes anteriorment assenyalats es realitzaran en un termini màxim de cinc dies naturals i sense que hi hagi repercussió de cap cost sobre el consumidor, a excepció de:

Pagaments per drets d’extensió per increments de potència contractada per sobre del llindar contractat abans de l’inici de l’estat d’alarma.
Pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides, i,
En cas que resultés necessari el canvi d’equips de mesura, el pagament d’actuacions sobre els equips de control i mesura previstos en el capítol VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de desembre.
Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament de gas natural titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició a través de la seva alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o assimilable, i empreses es poden acollir a les següents mesures:

El titular del punt de subministrament podrà sol·licitar a la seva comercialitzadora la modificació del cabdal diari contractat, la inclusió d’un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cos.
Tots els estalvis derivats dels menors pagaments dels peatges conseqüència de l’aplicació d’aquestes mesures hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzadors al titular del punt de subministrament.
Les modificacions de contractes anteriorment assenyalades es realitzaran sense repercussió de cap cost sobre el comercialitzador o el consumidor per part de distribuïdors i transportistes.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el titular del punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació de la capacitat contractada o del graó del peatge d’accés podrà sol·licitar l’increment de cabdal o cavi de graó de peatges del Grup 3 sense cap limitació temporal o cost. En cas de suspensió temporal del contracte d’accés, la nova activació del contracte es farà en el termini màxim de cinc dies laborables y no comportarà l’abonament de drets d’alta o escomesa, excepte que sigui necessari realitzar una posada en servei, conseqüència d’un tancament previ i posada en seguretat de la instal·lació.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

FOMENT - Digitalitza’t: Dona la volta al teu Negoci

Foment del Treball impulsem la campanya ‘Digitalitza’t: Dona la volta al teu Negoci’, conjuntament amb el Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.

Ajudem a totes les empreses, emprenedors, startups, autònoms, pimes i grans corporacions a reenfocar el seu negoci.

Tot allò que necessites per a la teva transformació digital, amb professionals que et poden assessorar.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació de persones discapacitades que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%

Més informació

Plaç de sol·licitud: 30/09/2020

FOND-ICO pyme

Objectiu

Finançament orientat a empreses espanyoles, que tot i que superades les primeres fases de implantació, realitzin inversions per impulsar el seu creixement.


Característiques del Finançament

Els recursos invertits hauran de tenir les següents destinacions: adquisició d’actius fixes productius, nous o de segona ma, l’IVA de les inversions, la compra d’empreses, les inversions en R+D+i i els processos de internacionalització.

Import de l’operació: en empreses innovadores de 750.000€ a 1.500.000€ i a empreses consolidades i en expansió: de 1.500.000 fins a 15.000.000€.

Modalitat: préstecs participatius i participacions en capital.

Termini: adaptat a la maduració del projecte.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Garantia per al finançament de circulant i la inversió d'actuacions per a innovació, la internacionalització i la industrialitzaciö (PIME Industria)

Garantia de fins el 50% per facilitar l'accés al finançament del circulant i les inversions en actius per dur a terme projectes d'innovació, internacionalització o industrialització

Beneficiaris:

Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

Horizon 2020 i altres programes europeus d’R+D+I (Covid-19)

L’Horizon 2020 és l’actual programa de la Comissió Europea 2014-2020 per finançar la recerca i la innovació, principalment per a projectes col.laboratius europeus així com per a investigadors individuals i per a PIMEs, destinant-hi un instrument específic.

Amb un pressupost global de 80.000 milions d’euros, les empreses catalanes poden aprofitar les darreres convocatòries d’Horizon2020 per donar un impuls a la seva R+D+I.

Termini de sol·licitud:31/12/2020

Més Informació

ICF - Avalis Liquiditat (Covid-19)

Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

 

Més Informació

Termini: 31/12/2020

ICF - Economia social i cooperativa

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

A partir del 9 de juny i fins el 31/12/2022 es poden sol·licitar les ajudes destinades a l'aportació de capital per finançar empreses d'economia social. L'ajuda consisteix en una garantia addicional que aporta el Departament de Treball sobre un préstec que ha de concedir l'Institut Català de Finances (ICF) per a projectes d'inversió o circulant d'empreses d'economia social.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec.

Beneficiaris:

Societats cooperatives, incloses les agràries.
Societats laborals i federacions de cooperatives.
Societats Agràries de Transformació.
Les federacions de les entitats de l’economia social
Empreses d'inserció.
Centres Especials de Treball.
Fundacions i associacions inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) que realitzin activitat econòmica.

 

Termini de Sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

ICF Crèdit - COVID-19 (Avals) (fins a 5M€)

Aval davant les altres entitats financeres per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19.

Condicions financeres

Import: aval de com a màxim el 80% del nominal i entre 1M€ i 5M€.

Termini: fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) de l’1%.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

 

 

 

ICF Credit Circulant

Préstecs per finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa i/o entitat. Estudis de mercat, d’innovació o d’altre tipus; accions de promoció comercial, comunicació i assistència a fires; despeses de personal i formació; o pel finançament habitual de circulant (vendes, estocs i tresoreria en general).

Es valoraran especialment projectes que millorin la posició competitiva de l’empresa, i que impulsin el creixement i la contractació laboral. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altre entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Credit Inversió

Préstecs per finançar inversions en actius fixos, materials, immaterials i financers. Inclou la possibilitat de cofinançar amb una altra entitat financera, amb iguals condicions i garanties.

 

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Cultura

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura estudia la viabilitat tècnica del projecte.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb una part d’assumpció de risc per part del Departament de Cultura.

Condicions financeres:

Préstecs per a inversió:
Import: fins al 100% de la inversió, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim d'1.000.000 d'euros, amb caràcter general.

Termini: màxim 10 anys, amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,95%.

Comissions: d'obertura màxima del 0,50%, amb un mínim de 250€.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Cultura.

Préstecs per a circulant:
Import: mínim de 20.000 euros i màxim de 600.000 euros, amb caràcter general.

Termini: màxim 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,95%.

Comissions: d'obertura màxima del 0,50%, amb un mínim de 250€.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Les operacions aprovades comptaran amb l’assumpció del 80% del risc creditici de l’operació per part del Departament de Cultura.

 

Més Informació

Plaç de solicitud: 31/12/2020

ICF EcoVerda

Préstecs per a autònoms, empreses o entitats (públiques o privades) amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Situacions d'emergencia Empresa

Préstecs per a projectes d’inversió o circulant que atenguin la recuperació de l’activitat d’empreses incloses dins de l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement (indústria, turisme i comerç) que resultin afectades per situacions d’emergència com accidents, terratrèmols, esfondraments, incendis, aiguats, tempestes, ventades o qualsevol altra causa que per acord del govern es pugui determinar.

Compten amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,25% (pels préstecs per a circulant) i de fins el 3,75% (pels préstecs per a inversió) per part del Departament d’Empresa i Coneixement.

Condicions financeres
Import:

Entre 50.000€ i 400.000€

Termini:
-Per a circulant: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

-Per a inversió: fins a 10 anys; amb fins a 2 anys de carència inclosos.

Interès:

Per a circulant: tipus fix 3,25%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,25% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Per a inversió: tipus fix 3,75%. Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins el 3,75% per part del Departament d’Empresa i Coneixement d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Comissió: d’obertura, màxim del 0,50%; d’amortització total o parcial, màxim del 0,50% més els costos de ruptura associats.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF Turisme

Préstecs per a la millora i modernització d'establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural amb seu operativa a Catalunya, que portin un mínim de dos anys en funcionament.

Aquests préstecs compten amb una bonificació del cost financer (fins a un 2% del tipus d’interès) per part de la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Coneixement.

Finalitat
Obres o instal·lacions destinades a millorar l'accessibilitat a l'establiment turístic.
Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i/o serveis, així com qualsevol despesa que tingui per finalitat la millora de la qualitat dels serveis i/o estades.
Millores d'eficiència energètica.
Projectes de recerca, desenvolupament i innovació que es desenvolupin i s'apliquin en els establiments turístics.
Per a més informació sobre l’elegibilitat dels projectes de cara a la bonificació del tipus d’interès per part de la Direcció General de Turisme podeu consultar l’ordre d’ajuts publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Condicions financeres
Import: fins al 100% del projecte d'inversió amb un mínim de 60.000€ i un màxim d'1 M€ per client.
Termini: fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.
Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2%. En funció del projecte i excepcionalment, pot ser EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 2,95%.
Les operacions aprovades comptaran amb una bonificació del tipus d’interès de fins al 2% per part de la Direcció General de Turisme d’acord amb l’ordre d’ajuts establerta.
Comissions: d'obertura màxim del 0,50% de l'import del préstec; i per amortització anticipada, màxim del 0,25% de l'import amortitzat.
Garanties: a determinar en funció del projecte.

 

Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

ICF- Avalis

Préstec amb garantia d'Avalis de Catalunya per a les pimes catalanes i autònoms que realitzin inversions o per a necessitats de circulant.

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
Import: entre 25.000€ i 250.000€.

Termini:

Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs.

Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos.

Tipus d'interès:

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial del 3,10% per imports superiors a 100.000€.

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3,45% per imports inferiors a 100.000€.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos + 1,50% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada d’entre l'1,60% i l'1,95%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF- Avalis creixement

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
Import: entre 250.000€ i 500.000€.

Termini:

Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs al termini.

Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos al termini.

Tipus d'interès:

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,90%.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada màxima de l’1,50%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Tipus d’empresa: amb una facturació de fins a 10M€, amb les característiques següents en cas de voler finançar:

Creixement orgànic: empreses d’antiguitat superior a 3 anys que estan creixent a taxes acumulades de més d’un 40% de facturació (any n versus any n-2) o segons pla de negoci dels propers tres exercicis.

Creixement inorgànic: per a la compra d’una societat o compra d’actius realitzats els darrers 36 mesos.

 

Més Informació

Termini de sol·licitut: 31/12/2020

ICF- Avalis creixement

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
Import: entre 250.000€ i 500.000€.

Termini:

Per circulant, fins a 5 anys, amb possibilitat de carència de fins a 1 any inclòs al termini.

Per a inversió, fins a 10 anys, amb possibilitat de carència de fins a 2 anys inclosos al termini.

Tipus d'interès:

EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,90%.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada màxima de l’1,50%.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

Tipus d’empresa: amb una facturació de fins a 10M€, amb les característiques següents en cas de voler finançar:

Creixement orgànic: empreses d’antiguitat superior a 3 anys que estan creixent a taxes acumulades de més d’un 40% de facturació (any n versus any n-2) o segons pla de negoci dels propers tres exercicis.

Creixement inorgànic: per a la compra d’una societat o compra d’actius realitzats els darrers 36 mesos.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICF- Avalis verd

Avalis serà l’interlocutor tant per a les gestions com en cas de formalització.

Condicions financeres
Import: entre 25.000€ i 500.000€.

Termini: Fins a 10 anys amb fins a 2 anys de carència.

Tipus d'interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial mínim de l’1,95%.

Per part d’ICF, EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,40% (liquidacions mensuals); per part d’Avalis, comissió de risc anual anticipada del 0,55% per a inversions productives i de creixement empresarial; i de l’1,40% per a la resta.

Comissions: sense comissió d'obertura i d'estudi; per cancel·lació anticipada, del 0,25% per entitat.

Garanties: Aval d'Avalis de Catalunya pel 100% del capital més 90 dies d'interessos ordinaris.

 

Més Informació

Plaç de Sol·licitut: 31/12/2020 

ICO - Instituto Crédito Oficial

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

Termini: 31/12/2020

Més Informació

ICO Crédito Comercial

Objectiu

Finançament orientat a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l'import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses de producció dels bens objecte de venda a Espanya.

Característiques

Import màxim per client : Fins 12,5 milions d'euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions.

Modalitat de l'operació : Tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit .

Tipus d' interès : tipus variable , més el marge establert per l'Entitat de Crèdit.

Comissions : L'Entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació, a més a més de la d'amortització anticipada.

Garanties : A determinar per l'entitat de crèdit amb la qual es tramiti l'operació.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

ICO Garantia SGR/SAECA 2019

Finançament per autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques i privades que tinguin un aval d'una Societat de Garantia Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Finançament destinat a autònoms, emprenedors o qualsevol tipus d'empreses i entitats públiques o privades que comptin amb l'aval d'una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), que volguin desenvolupar tasques empresarials i/o inversions, per cobrir les necessitats de liquiditat o les desepeses d'activitat tant a Espanya com fora del territori nacional.

Import màxim per client: fins a 2 milions d'euros en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

Activitats empresarials i/o inversió i necessitats de liquiditat dintre i fora del territori nacional

Modalitat:

Préstec/ lísing o línia de crèdit.

Tipus d'interès:

Fixe o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència:

De 1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència del principal en funció dels terminis.

Comissions:

La SGR/SAECA podran cobrar una comissió d'estudi de fins al 0,5% sobre l'import avalat. Addicionalment, la SGR podrà cobrar una quota social mutualista de fins al 4% sobre l'import avalat. A més a més, l'entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l'inici de l'operació i, en el seu cas, la d'amortització anticipada.

Garanties:

A determinar per l'entitat de crèdit i/o la SGR o SAECA.

Sol·licituds:

Directament a les entitats de crèdit, SGR (www.cesgar.es) o SAECA (www.saeca.es)

 

Més Informació

Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0)

Bonificació de fins el 2% dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar, entre d’altres projectes de digitalització de la indústria.

Beneficiaris:

-Empreses industrials i de serveis a la producció.
Queden excloses aquelles empreses industrials incloses en les divisions 10, 11 i 12 de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE), és a dir indústries de productes alimentaris, de fabricació de begudes i indústries del tabac.

-Empreses industrials i de serveis a la producció de nova implantació.


Les empreses de serveis a la producció hauran d’acreditar que facturen almenys un 50% a empreses industrials.

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

Línia ICO Empresa i Emprenedors

Finançament per a autònoms i empreses que realitzin inversions productives al territori nacional i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Línia ICO Internacional

Finançament destinat a:

Tram I - Inversió i Liquiditat: Autònoms, emprenedors, qualsevol tipus d'empresa domiciliada a Espanya o a l'estranger que compten com a mínim amb un 30% de capital espanyol, que vulguin desenvolupar activitats empresarials i/o inversió, per cobrir les necessitats de liquiditat o despeses fora del territori nacional.

Tram II - Exportadors a mitjà i llarg termini: Empreses amb "interés espanyol" que vulguin exportat i necessitin sol·licitar crèdit subministrador, comprador i finançament complementari a empreses.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.


Import màxim per client:

Fins 12,5 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram I i fins a 25 milions d'euros o el seu contravalor en dòlars (USD) per Tram II, en una o diverses operacions.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Mesura de línia extraordinària i urgent COVID-19 del Programa de treball i formació

Ajuts destinats a administracions locals de Catalunya o els seus organismes autonoms o entitats amb competencia en materia de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació (dependents o vinculades).

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Mesures de suport a les microempreses, treballadors autònoms, les empreses cooperatives i de l’economia social. COVID19

Aquestes mesures tenen per objecte l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i activitat econòmica amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Així com també, reactivar economicament les empreses d’economia social.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Mesures en els programes en matèria de treball autònom COVID19

Flexibilització en els programes en materia de treball autònom COVID 19.

Per tal que els treballadors inscrits al règim del treball autònom en actiu disposin d’un servei de suport i assessorament per fer front a la nova situació, es flexibilitza la convocatòria del programa Consolida’t 2020 de suport a la consolidació enfortiment i reinvenció del treball autònom de Catalunya, amb mesures com l’augment de les sessions d’assessorament, adaptació de les sessions d’informació i formació a les noves necessitats derivades d’aquesta crisi sanitària.


També hi ha un programa de garantia juvenil: S’anuncia una ampliació del pressupost destinat a la convocatòria anual de programes d’ajuts a la creació del treball autònom dels joves entre 18-29 anys per poder disposar d’una renda de subsistència durant la primera fase de la posada en marxa de l’activitat.

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Mesures Fiscals extraordinaries: IVA, Impost de societats i IRPF (mòduls) Covid-19

S'estableix un tipus impositiu de l'IVA del 0% aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari. I es rebaixa el tipus per revistes, llibres i diaris digitals al 4%.
Per tal d'adaptar el càlcul aplicable a les liquidacions d'impostos a la realitat econòmica, s'adopten dues mesures en l'àmbit fiscal en l’Impost de Societats i en l’IRPF (Mòduls).

Més informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Mesures per pal·liar els efectes del al COVID-19 en Cooperatives i Societats Laborals i Participades (COVID-19)

Cooperatives
Flexibilitzar de forma temporal l'ús de el Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives amb la finalitat de pal·liar els efectes de l'COVID-19:

1. El Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives podrà ser destinat, total o parcialment, a les següents finalitats:

a) Com a recurs financer, per dotar de liquiditat a la cooperativa en cas de necessitar per al seu funcionament.
A aquests efectes, el Fons d'Educació i Promoció Cooperatiu destinat a aquesta finalitat, haurà de ser restituït per la cooperativa amb, al menys, el 30% dels resultats de lliure disposició que es generin cada any, fins que arribi a l'import que aquest Fons tenia en el moment d'adopció de la decisió de la seva aplicació excepcional i en un termini màxim de 10 anys.

b) A qualsevol activitat vinculada a ajudar a frenar la crisi sanitària de l'COVID-19 o a pal·liar els seus efectes, bé mitjançant accions pròpies o bé mitjançant donacions a altres entitats, públiques o privades.

2. Durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o de qualsevol de les pròrrogues, el Consell Rector assumirà la competència per a aprovar l'aplicació de Fons d'Educació o Promoció en els termes previstos en l'apartat 1, quan per falta de mitjans adequats o suficients l'Assemblea General de les societats cooperatives no pugui ser convocada per a la seva celebració a través de mitjans virtuals.
L'assumpció excepcional per part de Consell Rector d'aquesta competència s'estendrà fins al 31 de desembre de 2020.

3. A aquests exclusius efectes, no és aplicable el que disposen els articles 13.3 i 19.4 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. Per tant, el Fons de Formació i Promoció Cooperatiu que hagi estat aplicat d'acord amb la lletra a) de l'apartat 1 d'aquest article, no tindrà la consideració d'ingrés per a la cooperativa.

 

Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Modificació quanties en matèria d’ajornament en el pagament dels deutes amb la Seguretat Social (COVID-19)

A)Modificacions en matèria de gestió recaptatòria de la Seguretat.

A.1. Seran  competents per a la concessió d’ajornaments en el pagament de les deutes amb la Seguretat Social, els següents òrgans i unitats, en funció de la quantia del deute a ajornar:

Fins a 150.000 €: Els caps de les Unitats de Recaptació Executiva de la Seguretat Social i els directors de les Administracions de la Seguretat Social.
De 150.001 a 300.000 €: Els sotsdirectors provincials de Procediments Especials o, en altre cas, els sotsdirectors provincials de Recaptació Executiva o de Gestió Recaptatòria, segons determini el respectiu director Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
De 300.001 a 1.000.000 €: els directores Provincials de la Tresoreria General de la Seguridad Social.
De 1.000.001 a 2.500.000 €: El sotsdirector General de Procediments Executius i Especials de Recaptació de la Tresoreria General de la Seguridad Social.
Més de 2.500.000 €: El director General de la Tresoreria General de la Seguridad Social.
A.2.) Recursos la gestió recaptatòria dels quals està reservada als òrgans centrals de la Tresoreria General de la Seguridad Social:

Seran competents per a la resolució de l’ajornament: el sotsdirector General de Procediments Executius i Especials de Recaptació, si la quantia no excedeix de 2.500.000 €, o el director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social quan la quantia superi aquest import. En los supòsits en que el deute estigui integrat tant per recursos la gestió recaptatòria dels quals es trobi reservada als òrgans centrals de la Tresoreria General de la Seguridad Social com per recursos la gestió recaptatòria dels quals es porti a terme a través de les Direccions Provincials, serà competent per a l’adopció de la resolució que correspongui el sotsdirector General de Procediments Executius i Especials de Recaptació o del director General de la Tresoreria General, segons la quantia establerta en el paràgraf anterior, a tal efecte es tindrà en compte l’import total del deute amb independència dels recursos que la integrin

B) Modificació de las quanties dels deutes ajornats exigits a l’art. 33.4.b) del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social. No serà necessària la constitució de garanties per a assegurar el compliment de l’ajornament quan el total del deute a ajornar sigui igual o inferior a 150.000 € o quan essent el deute a ajornar inferior a 250.000 €, s’acordi l’ingrés, com a mínim, d’un terç d’aquesta última abans que hagin transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió, i la resta en els dos anys.

 

Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 2020. Nuclis R+D Economia Circular (àmbit dels residus).

Ajuts destinats a incentivar la realització, d’activitats de R+D en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit de residus.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l'ajut.

També podran participar les entitats cooperadores que no participen econòmicament en el projecte i que, per tant, no són beneficiàries d'aquest ajut, però poden donar suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé en quelcom  que resulti d' interès per a aquesta entitat cooperadora i pel projecte.

Plaç de sol·licitud:29/09/2020

Més Informació

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19. També pot servir per refinançar operacions.

Préstec per facilitar la liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada de la COVID-19.

També pot servir per refinançar operacions.

Condicions financeres

Import: fins a 2,5M€.

Termini: fins a 5 anys amb fins a un any de carència per a autònoms i pimes; fins a 4 anys, amb 1 any de carència per la resta.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 3%.


Comissions: sense comissions.


El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Termini: Prèstec subjecte a fons.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura

Ajut d'urgencia social per a persones treballadores del sector cultural.

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben molts professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, davant la impossibilitat de prestar els seus serveis per raó de decisions de caràcter governatiu i la inexistència de protecció social durant bona part de la crisi sanitària, s’ha creat una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada als treballadors per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en què han tingut inactivitat i no han tingut ingressos.

Més informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020 

Programa d'ajuts a Inversions empresarials d'Alt Impacte.

Beneficiaris:

Empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi. No es consideraran elegibles empreses amb projectes de pesca, comerç al detall, del sector immobiliari ni les empreses amb activitat inclosa en el codi CCAE 101 de la secció C (Indústria manufacturera).

Termini: 7/10/2020

Més Informació

Programa de Cupons a la internacionalització

El Programa de Cupons a la Internacionalització ofereix ajuts a empreses per a la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització, els proveïdors dels quals seran les entitats empresarials acreditades per ACCIÓ com Agents de Suport a la Internacionalització. La llista de proveïdors acreditats es pot consultar a la pagina web d'ACCIÓ.

Beneficiaris:

- Empreses que exportin un màxim del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat i,

- acreditin una facturació mínima de 100.000 euros i una facturació mínima per exportacions de 5.000 euros l'any 2019.

Un mateix beneficiari pot sol·licitar, per serveis diferents, més d’un ajut per aquest programa, però amb un cost subvencionable màxim de 4.000 euros per al conjunt de sol·licituds fetes
Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

 

Termini de sol·licitud: 30/06/2021

Més Informació

Programa de reactivació del comerç (COVID-19)

Tindran dret a gaudir d'aquest ajut els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l’estat d’alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.


Despeses subvencionables:
Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.


Requisits:
* L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de
l’any anterior.
* Caldrà que el beneficiari de l’actuació, s’adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s’impulsin des del CCAM.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana.

Quantia de la subvenció:
Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.

 

Més informació

Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments (COVID-19)

Subvencions per a dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Subvenció de fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000€

El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2020.

Accions subvencionables:

Àmbit 1: recuperació dels locals buits
- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
- L'ús d'aparadors de locals tancats.
- La continuïtat de l'empresa comercial.
- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.
Despeses subvencionables: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l'obertura de l'establiment (obres, projectes d'interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d'embelliment d'aparadors, etc.).

Àmbit 2: reforma d’establiments
- La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
- L’adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
- La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol·licitant n’acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).
Despeses subvencionables: Les despeses derivades de les reformes d'obra menor a l'establiment (parada de mercat municipal sedentari o botiga a peu de carrer amb titularitat mínima de 10 anys). No es consideren subvencionables ni les despeses de maquinària ni les de mobiliari. Les despeses d'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris o compra de camió-botiga (amb titularitat mínima de 5 anys).

Requisits:

Inversió mínima subvencionable: 2.000€

Àmbit 1:
- En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
- Han de disposar del corresponent permís municipal.
- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:
- En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol·licitant n’ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
- En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol·licitant n’ha d’acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau).

Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

 

 

 

 

 

Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

Accions encaminades a donar suport a la revitalització i Enfortiment del Teixit comercial i productiu de Sus Ámbitos d'actuació, per superar als Efectes que hagin pogut ocórrer per la crisi sanitària del COVIDIEN-19 i adaptar-se al nou escenari d'Hàbits de consum.


Accions subvencionables, QUALSEVOL acció que Pueda suposar suport a les empreses associades per aconseguir 1 recuperació o va incrementar del volum de veïns, i Fortalecer la solvència financera, així com accions a nivell associatiu per promoure l'Estimulació de la demanda, la recuperació si es memòria del nom d'associats, també aquelles Actuacions que vagin encaminades a fomentar la creació de sistemes efectius i ÀGILS de venda on-line i superlogística.

 

Més Informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Programa Internacional de Promoción (PIP)

Objectiu

Adreçat a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar-se. Les ajudem a promocionar els seus productes i serveis. Proporcionem informació sobre els processos d'internacionalització i millorem la seva competitivitat en mercats exteriors.

Característiques

Consta de les següents linies d'actuació:

-Activitats de Promoció Internacional: Les actuacions que posem al teu abast tenen com a objectiu promocionar comercialment a nivell internacional els productes i serveis de la teva empresa. Pots participar a fires, missions comercials i altres activitats de promoció comercial internacional.
-Activitats de Sensibilització i informació: Foros, jornades informatives, seminaris, tallers, activitats de informació i anàlisi.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Programa per a la reactivació de l'empresa artesana (COVID-19)

Serà subvencionable qualsevol tipologia d'acció que es dugui a terme durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar un increment del volum de negoci i que l'ajudi a reactivar la producció i comercialització de productes artesans, així com l'estimulació de la demanda d'artesania.


Adreçat a aquells artesans (*1) que han hagut de tancar o que acreditin un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.


Subvenció al 100% amb un màxim de 2.500 €.


Despeses subvencionables:

Qualsevol despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, tals com:

* Despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres).
* Adquisició de matèria primera a proveïdors externs.
* Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística.
* Participació en fires, exposicions, concursos i altres actuacions de comercialització i promoció.

Requisits:

L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l’article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

Que, com a mínim, el 75% de cada peça/producte sigui de realització artesanal.

En el cas de no disposar del carnet d’artesà o de mestre artesà emès per la Generalitat de Catalunya, s’haurà d’aportar una memòria audiovisual on s’observi la persona artesana realitzant una peça de complexitat tècnica
elevada en l’ofici/s vinculat/s als productes que elabora, amb indicació de/ls l’ofici/s inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans que realitza.

En el cas de lloguer o subministres, el sol·licitant ha de ser el titular del contracte corresponent.

Els establiments s'han de destinar a la realització d'una activitat inclosa en el Repertori de famílies d’oficis artesans.

Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç i amb el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana.

Més Informació

Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Programa per a la reactivació de la moda catalana (COVID-19)

Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Amb l'objectiu de reactivar el sector de la moda donant suport a la fabricació i comercialització dels productes de moda catalans així com, augmentar el grau d’internacionalització de les marques i dissenyadors catalans, per tal de donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma.


Requeriments:

· L’empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui que es va veure obligada a cessar l’activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior.

· Aquest programa és incompatible amb el programa 6 per a la reactivació de l’empresa artesana i el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.


Quantia de la subvenció:

· Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
· La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà de 2.500 euros.

 

Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Programes formatius

Aquest programa formatiu està dirigit a empreses per minimitzar els efectes del Covid-19. És una iniciativa de l’escola de negocis EOI (Escola d’Organització Industrial) i de la Secretaria General de Industria i PYME (SGIPYME) i cofinançat per el Fons Social Europeu.

Es un programa eminentment pràctic i està dirigit a emprenedors, pimes i autònoms afectats per els impactes del Covid-19.

Els 3 cursos totalment gratuïts i amb una actuació específica per Catalunya, es desenvoluparan online en les properes setmanes. Els cursos son:

· Digitalització de pimes (70 hores de classe i 10 de tutories per a treballar el pla de digitalització)
· Assessorament a pimes (20 hores assessorament)
· Assessorament express (10 hores d’assessorament)

Més Informació

Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Reactivació Industrial

Beneficiaris
Per a empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin tres dels sis criteris següents:

-Comptar amb una estructura de recursos propis no inferior al 40%.
-Tenir un centre de producció de menys de 250 treballadors i facturació fins a 40 milions d’euros.
-Tenir vendes a l’exterior superiors al 25%, com a mínim en dos dels tres darrers exercicis.
-Disposar d’un avantatge competitiu, basat en una patent o projecte de R+D desenvolupat recentment o en curs, en col·laboració amb un centre tecnològic a Catalunya.
-Tenir contractes i comandes signades, quan vulguin acollir-se al finançament de circulant.
-Impulsar un projecte d’inversió i d’ocupabilitat en una comarca amb una taxa d’atur industrial superior a la mitjana o que hagi patit una deslocalització industrial.

Finalitat
-Projectes d’inversió per a la implantació, creació o millora d’establiments industrials. Es podrà -incloure el finançament de circulant sempre i quan no superi el 30% de l’import total del projecte.
-Plans de millora de la competitivitat (desenvolupament de nous productes o sistemes de producció avançats).

Més Informació
Plaç de sol·licitud: 31/12/2020

Subvencions a treballadors i treballadores autònomes en el marc del Programa Autono + Barcelona - COVID-19

L’Ajuntament de Barcelona donarà 300 euros, en un pagament únic, a les persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o que s’hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arran de la crisi de la Covid-19.

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 30/09/2020

Subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en pime i gran empresa del sector industrial

Subvencions per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials (tipologia 1), i per a la implantació de sistemes de gestió energètica (tipologia 2).

Més informació

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d'empreses (reempresa) a la província de Barcelona per a l'any 2020

Beneficiaris:

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens locals de la província de Barcelona que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, i tinguin subscrit i en vigor un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local.

Quantía:

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de quatre-cents vuitanta-dos mil sis-cents vint-i-cinc euros (482.625,00 €) i anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost corporatiu i per les quanties màximes següents:

- G/30103/43300/46200, per un import de 439.250,00 euros.

- G/30103/43300/46700, per un import de 43.375,00 euros.

Plaç de sol·licitud: 16/10/2020

Més Informació

Subvencions per a la Sol·licitut de Patents

BENEFICIARIS:

El beneficiari és la persona amb domicili a Espanya que, reuneixi un dels següents requisits:
a) Sigui una persona física.
b) Sigui considerat petita o mitjana empresa (PIME).
El sol·licitant ha d'haver realitzat directament o mitjançant un representant
tercer alguna de les següents activitats: a) la sol·licitud d'un model d'utilitat espanyol,
b) la realització d'l'informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) per als
models d'utilitat,
c) la sol·licitud d'una patent espanyola,
d) la realització d'l'informe sobre l'Estat de la Tècnica (IET) per a les
sol·licituds de patents espanyoles,
e) la realització de l'examen substantiu per a les sol·licituds de patents
espanyoles.

Termini: 4/10/2020

Més Informació:

Subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals durant el 2020 amb motiu de la COVID-19

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d'ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Beneficiaris:

a) Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d'actuació tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades.

b) Entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals.

 

Més Informació

Plaç de sol·licitud: 30/10/2020

Suport financer a les actuacions en parcs científics i tecnològics. (COVID-19)

Ajornament de quotes de préstecs i bestretes concedits pel Ministeri i refinançament de les anteriors al 2020 mitjançant la constitució d’un nou préstec.

1. Les quotes que vencin en 2020 derivades de préstecs o bestretes concedits a entitats promotores de parcs científics i tecnològics en virtut de les convocatòries gestionades exclusivament pel Ministeri de Ciència i Innovació, o el Ministeri competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en anys anteriors, des de l'any 2000 quedaran ajornades a la mateixa data de l'any 2021.

2. Aquestes entitats podran, també, sol·licitar al Ministeri de Ciència i Innovació el refinançament de les quotes amb venciment en anys anteriors a 2020, derivades dels préstecs o bestretes referits en l'apartat anterior, incloent-se les quotes derivades dels ajornaments concedits en virtut de les lleis de pressupostos generals de l'Estat per als anys 2011 a 2015, per a l'any 2017, i en el Reial decret llei 3/2019, de 8 de febrer, de mesures urgents en l'àmbit de la Ciència, la Tecnologia, la innovació i la Universitat.

Si s'acordés el refinançament de quotes que es trobessin en període executiu de pagament, gestionades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el Ministeri de Ciència i Innovació procedirà a emetre l'ordre de cancel·lació del càrrec amb la finalitat d'evitar la continuitat del procediment executiu sobre les mateixes.

3. El refinançament de quotes implicarà la constitució d'un nou préstec d'acord amb les següents condicions:

a) El principal serà la suma de les quotes a refinançar, capitalitzades al tipus d'interès que es va aplicar en la concessió delpréstec originari de cada quota.

b) No variarà el termini màxim de venciment dels préstecs originaris, podent les quotes ajornades ser objecte de fraccionament. Això no obstant, les quotes de préstecs que el termini màxim de venciment es produeixi el 2020 o 2021, podran ser refinançades fins a l'any 2022.

c) Les quotes refinançades reportaran el tipus d'interès del deute emès per l'Estat en els instruments amb venciment similar. En el cas que el tipus d'interès d'aquest deute fos negatiu, el nou préstec tindrà un tipus d'interès zero, no meritant interessos ni a favor de l'Estat ni de les sol·licitants de la moratòria.

d) L'import de el nou préstec que es constitueixi s'haurà de destinar a la cancel·lació dels drets reconeguts en la comptabilitat de l'Administració General de l'Estat en relació amb les quotes ja vençudes que es financen, així com de la resta del deute que es refinanci .

e) A aquest refinançament són aplicables les garanties que s'haguessin constituït pel préstec original.

f) S'han de respectar, en qualsevol cas, els límits d'intensitat d'ajuda permesos per la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'Estat.

4. Mitjançant una ordre de la persona titular del Ministeri de Ciència i Innovació es podran dictar les instruccions que siguin necessàries per al desenvolupament i compliment del que preveu aquesta disposició addicional.

Més Informació
Plaç de sol·licitut: 31/12/2020

Vull cedir- Reempresa

Entenem per empresa cedent tota empresa que tingui el projecte de transmetre la seva propietat i gestió a un reemprenedor, ja sigui per successió familiar o per transmissió a treballadors o a tercers.

A Reempresa t’ofereixen assessorament individual per a l’elaboració del teu Pla de Cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa.

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

Vull Reemprendre- Reempresa

Qualsevol persona, física o jurídica, que té un projecte de reemprendre una empresa o negoci que ja està en funcionament. No són objecte del Centre de Reempresa de Catalunya aquelles persones reemprenedores que tan sols desitgin adquirir una participació minoritària d’una empresa o negoci. En aquests casos, podeu dirigir-vos a la xarxa de Business Angels.

Termini de sol·licitud: 31/12/2020

Més Informació

Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)