1. Asesórate

2. Elabora el plan de empresa

 • Aquí tienes toda la documentación y las herramientas que necesitas:
Guía para realizar el Plan de Empresa
Guía para realizar el Plan Económico y Financiero

3. ¡Anímate a emprender!

Empresa

Ayudas y subvenciones para empresas

Acreditación de asesores 2019 - 20122 en el marco de los programas de ACCIÓN

Dirigido a:

Profesionales preparados que conozcan los diferentes mercados y sectores económicos y que ayuden en las empresas a impulsarse en una Cataluña innovadora y competitiva internacionalmente, bien posicionada para hacer frente a los retos que tiene en frente y preparada para atender las oportunidades.


Condiciones de colaboración

Los asesores dan apoyo en la implementación de los programas de ACCIÓN que lo requieran, en los ámbitos y áreas para las cuales se han acreditado, en función de la metodología y las bases establecidas en cada programa debidamente publicadas por ACCIÓ.

La empresa podrá seleccionar al asesor que desee del listado de asesores acreditados por ACCIÓ, el cual estará disponible a la página web: http://comunitats.accio.gencat.cat/web/directori/cercador. La empresa tendrá acceso a la dirección LinkedIn de todos los asesores, de donde podrá obtener más información profesional de cada perfil.

La relación contractual se establecerá únicamente entre la empresa y el asesor que ésta escoja, sin que existe ningún tipo de vinculación contractual entre ACCIÓN y la empresa y/o el asesor.

Estar acreditado por ACCIÓ no garantiza la participación del asesor no acreditado en un programa concreto, ni la selección por parte de las empresas participantes en los programas de ACCIÓ.

Más información

Plazo de solicitud: 31/05/2022

Aplazamiento de impuestos del Gobierno del Estado (AEAT) COVID-19

El gobierno del Estado incluyó en el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, determinadas medidas transitorias de flexibilización en materia de aplazamientos en el ámbito tributario.

Se podrán aplazar los importes derivados de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias que se tengan que hacer efectivos entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020 (declaraciones trimestrales correspondientes al primer trimestre y las mensuales de febrero, marzo y abril).

Se podrán aplazar aquellas deudas tributarias que no superen los 30.000 euros, sin necesidad de aportar ningún tipo de garantía.

Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:

a) El plazo será de seis meses.

b) No se devengan intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

Plazo de solicitud: 30/09/2020
Más Información

Ajornament de deutes derivats de declaracions duaneres COVID-19

En l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l'article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute duaner i tributari corresponent a les declaracions duaneres presentades des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de l'esmentada Llei 58/2003 i l'import del deute a ajornar sigui superior a 100 euros.
El que preveu l'apartat anterior no és aplicable a les quotes de l'Impost sobre el Valor Afegit que es liquidin d'acord amb el que preveu l'article 167.Dos, segon paràgraf, de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
Aquest ajornament es sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d'acord amb l'article 102 del Reglament (UE) núm. 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.
Als efectes del que preveu l'apartat 3 de l'article 65 de la Llei 58/2003, la garantia aportada per a l'obtenció de l'aixecament de la mercaderia serà vàlida per a l'obtenció de l'ajornament, quedant afecta el pagament del deute duaner i tributari corresponent fins el compliment íntegre per l'obligat de l'ajornament concedit, sense perjudici del que preveu l'apartat 3 de l'article 112 del Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.
Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el destinatari de la mercaderia importada sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.


Les condicions de l'ajornament seran les següents:

El termini serà de sis mesos des de la finalització del termini d'ingrés que correspongui de conformitat amb el que preveu l'article 108 del Reglament (UE) núm 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual es estableix el codi duaner de la Unió.
No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.

Termini

Des de la data d'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

Tramitació

Aquest ajornament es sol·licitarà en la pròpia declaració duanera i la concessió es notificarà en la forma prevista per a la notificació del deute duaner, d'acord amb l'article 102 del Reglament (UE) núm. 952/2013 de el Parlament Europeu i de Consell de 9 d'octubre de 2013 pel qual s'estableix el codi duaner de la Unió.

Plaç de sol·licitud: 30/05/2020
Més Informació

Ajornament de Tributs de la Generalitat de Catalunya

Suspensió dels terminis de presentació de les autoliquidacions i pagament dels tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya

Decret llei 7/2020 de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, d'acord i en el marc del Reial decret 463/2020, de 14 de març, conté determinades previsions en matèria de gestió tributària per tal de garantir el principi de seguretat jurídica davant la declaració de l'estat d'alarma establert arran de la situació sanitària provocada pel COVID-19.

Al capítol V, “Previsions en matèria tributària”, i concretament a l’article 14, “Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs”, el Decret estableix que:

En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19.

Termini
Fins que finalitzi  l’estat d’alarma decretat per l’Estat Espanyol.

Plaç de sol·licitud: 30/04/2020
Més Informació

Ajuts de la Generalitat de Catalunya al comerç per fer front a l’emergència sanitària del COVID-19

Diferents línies d’ajut distribuïdes en 3 grans blocs:

Línies d’Ajuts a teixit associatiu: per a despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: per a actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat i despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat.
Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per a actuacions de caràcter público-privat per a estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Beneficiaris

Empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma.

També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

Descripció

-Línies d’Ajuts a teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

-Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)

-Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter público-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Tramitació i Termini
Pendent de convocatoria

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

Ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de reactivación indústrial

Esta línea está dirigida a proyectos de inversión que contribuyan a reactivar la actividad industrial, mejorar la competitividad y favorecer la creación de puestos de trabajo. Se concede una ayuda en forma de garantía, ya que el Departamento de Empresa y Conocimiento, asume el 80% del riesgo crediticio de la operación, para facilitar la financiación de las empresas catalanas que fomenten la reactivación industrial del territorio.

Termine: 31/12/2020

Más Información

Antena de innovación

El servicio de Antena de innovación se dirige especialmente a empresas medias y grandes, donde la tecnología y la elaboración industrial tienen un papel clave en vuestro modelo de negocio. También lo podéis aprovechar empresas pequeñas, siempre que la tecnología, la innovación y el proceso de producción puedan beneficiarse de este tipo de análisis de prospectiva tecnológica.

El servicio Antena de innovación te ayuda a detectar las oportunidades y los riesgos que están afectando y transformando tu sector.

Objetivos

El servicio te conecta directamente con el polo mundial de la innovación de Silicon Valley. Te ofrece una primera cata de análisis de tu sector y tus clientes y lo contrasta con las tendencias y las tecnologías que están transformándolo antes de que te lleguen a afectar.

Plazo de solicitud: 31/12/2021
Más información

Aracoop internacional

Les empreses d’economia social també poden obrir-se al món. El servei d'acompanyament Aracoop Internacional facilita la internacionalització de les cooperatives, fundacions i associacions, seguint la dinàmica exportadora que ja han adoptat moltes de les empreses del nostre país.

Si tens potencial internacional, necessites un soci a l’exterior o busques clients en altres mercats, Aracoop Internacional t’ajudarà amb l’acompanyament de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions d’ACCIÓ.

Objectiu

Per a totes aquelles empreses que necessitin assessorament previ per escollir la millor destinació per als seus productes o serveis, ACCIÓ us ajudarà en la priorització dels mercats amb major potencial.

Termini: 1/1/2021
Més Informació

Atracción de socios internacionales

No siempre encontramos a nuestros aliados estratégicos al lado de casa. A menudo aquel proveedor clave o el cliente que marca la diferencia se encuentra más allá de nuestras fronteras. ¿En estos casos, por los que no llevarlos a Cataluña? El servicio de Atracción de socios internacionales de ACCIÓN te ayuda a convencerlos de establecerse en nuestro país.

Objetivo

El servicio de Atracción de socios internacionales te acompaña a convencer a tus aliados estratégicos de la necesidad de establecerse en Cataluña. Todo ofreciendo información útil a los inversores, con datos prácticos y actualizadas sobre cómo invertir y operar en Cataluña.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

AVALIS de Catalunya, SGR (Sociedad de Garantía Recíproca)

Su objeto social es otorgar avales financieros y técnicos a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a los profesionales

Más información

Plazo: Vigente hasta nueva regulación.

Barcelona & Catalonia Startup Hub

El Barcelona & Catalonia Startup Hub es el portal de startups más importante de Cataluña. Tanto por volumen como por calidad, es el directorio de referencia de las startups catalanas.

Objetivos

Permitirá a tu proyecto conectarse a uno de los ecosistemas emprendedores más importantes de Europa.

Visibilidad global. Posibles socios e inversores tanto locales como internacionales buscan en el Barcelona & Catalonia Startup Hub startups con quién colaborar o invertir.
Conexión al ecosistema. La busca por nombre, sector o localización permite situar tu startup al mapa del ecosistema emprendedor catalán.

Plazo de solicitud: 1/1/2021

Más Información

CDTI Medidas extraordinarias para empresas en los programas de ayudas R+D+I y Red Cervera

Medidas estraordinaries de aplicación a programas ya existentes del CDTI por ayudas R+D+I

Medidas extraordinarias para empresas en materia de R+D+I

1) Aplicación sobre instrumentos CDTI ya en funcionamiento, y se materializan en:
 • Exención de garantías para solicitar ayudas a proyectos d'R+D+I.
 • Aceleración de los procesos gestión y aprobación de proyectos.
 • Ampliación de lo instrumento LIC-A en todo el territorio nacional.
 • Flexibilización de plazos de justificación para ayudas parcialmente reembolsables.
2) Modificación del Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera R+D+I, a efectos de permitir la financiación de proyectos d'R+D+I empresarial de pymes y empresas por término medio capitalización, mediante ayudas instrumentales a través de préstamos gestionados por el CDTI.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

CESCE - Línia extraordinària de cobertura asseguradora per a empreses exportadores COVID-19

Línia extraordinaria de crèdits de circulant gestionada per CESCE per assegurar operacions d'empreses exportadores - COVID 19

Descripció:
-Línia de crèdits de circulant gestionada per CESCE en la seva qualitat de gestor exclusiu del les assegurances a compte de l’Estat. (Les cobertures seran atorgades per CESCE.)
-Té caràcter extraordinari per un període de 6 mesos.
-No tenen que estar lligats a contractes d’exportació.
-Hauran de respondre a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisis actual.
-El percentatge de cobertura del risc de crèdit no superarà el 80%.
-S’instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d’euros, entrant el segon en vigor després d’haver-se verificat una execució satisfactòria del primer tram.

Beneficiaris:

Empreses espanyoles considerades com a pimes (segons definició del Reglament UE), així com altres empreses de major mida, sempre que siguin entitats no cotitzades en les que concorrin les següents circumstàncies:

-Empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització que compleixin, com a mínim, un dels següents requisits:

a)empreses en les que la xifra de negoci internacional representi com a mínim un 33% del total de la xifra de negoci, prenent com a referència la darrera informació financera disponible

b)empreses exportadores regulars (aquelles que hagin exportat regularment durant els darrers 4 anys).

-Empreses que s’enfrontin a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament com a resultat del COVID-19.

Queden excloses aquelles empreses en situació concursal o pre-concursal o que tinguin incidències d’impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb la Administració, registrades abans del 31 de desembre de 2019

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Cofinanciamiento FEDER para la realización de proyectos institucionales que posibiliten generación de investigación, atracción de talento y transferencia de conocimiento

El objeto de este cofinanciamiento procedente de FEDER a las entidades beneficiarias es la realización de proyectos singulares institucionales que posibiliten la generación de investigación de excelencia, la atracción del talento y el desarrollo de actividades de transferencia de conocimiento y valorización, mediante la construcción, la adquisición, la habilitación o la ampliación sustancial de edificaciones para infraestructuras d'R+D. En todos los casos se puede incluir en los proyectos el primer equipamiento científico de la infraestructura y el mobiliario necesario para el desarrollo de la actividad de investigación.

La duración de los proyectos no será superior a siete años y el plazo de ejecución de las actividades financiadas tiene que estar comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2023. Sólo son subvencionables los gastos pagados entre la fecha de inicio del plazo de ejecución y el 31 de diciembre de 2023.

Las entidades beneficiarias pueden ser las universidades del sistema universitario de Cataluña, los centros de investigación, los parques científicos y tecnológicos, y todas las instituciones sin finalidad de lucro, tanto de titularidad pública como privada, que tengan como actividad principal la investigación y la innovación, o que tengan la consideración de agentes de ejecución de la investigación.

Termine: 31/12/2020

Més Informació

Compra pública de innovación

La Compra pública de innovación es una actuación administrativa de fomento de la innovación, orientada a potenciar el desarrollo de soluciones innovadoras desde la demanda, mediante el instrumento de la compra pública.


Objetivos

El servicio de Compra Pública en Innovación se dirige a empresas con un alto potencial de investigación e innovación interesadas en encontrar a un comprador o colaboradores, para el desarrollo de sus soluciones. Una investigación que aporte nuevas soluciones para problemas susceptibles de ser objeto de preocupación por parte del sector público.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Comunitats RIS3CAT

Vols innovar o desenvolupar projectes d’R+D? Tens una necessitat tecnològica per millorar el negoci i fer més competitiu el teu sector? Les Comunitats RIS3CAT són l’eina que facilita els grans projectes d’R+D i innovació entre empreses i entitats d’un mateix àmbit.

Característiques

Les Comunitats RIS3CAT compten amb el finançament de 72 milions d’euros de pressupost del PO FEDER Catalunya 2014-2020. Ofereixen fins al 50% de subvenció per a projectes a partir de 200.000 euros on s’hi integrin entre dos i 12 participants durant tres anys.

Termini:1/1/2021
Més Informació 

Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de actividades de promoción del comercio internacional y otros acontecimientos internacionales

ICEX devolverá a las empresas las cuotas abonadas por su participación en acontecimientos afectados por el COVID19

-Se habilita ICEX España Exportación e Inversiones, para la devolución en las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables en ésta o futuras ediciones, de las cuotas pagadas para la participación en las ferias, u otras actividades de promoción de comercio internacional, que hayan sido convocadas por la entidad, cuando éstas sean canceladas, gravemente afectadas o aplazadas por el organizador como consecuencia de la COVID-19. En el supuesto de aplazamiento la empresa tendrá que justificar motivadamente su imposibilidad de acudir a la nueva edición

-Se habilita a conceder y pagar ayudas a las empresas que fueran a participar en los acontecimientos internacionales organizados a través de las entidades colaboradoras de ICEX y a las propias entidades colaboradoras, en función de los gastos incurridos no recuperables en ésta o futuras ediciones, cuando las actividades sean canceladas como a consecuencia del COVID 19.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

EMPRENDETUR I+D+i

Suspensión del pago de intereses y amortizaciones de los préstamos EMPRENDETUR I+D+i.

Con carácter general se suspende, sin necesidad de solicitud previa y durante el periodo de un año, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo.

En consecuencia, los pagos en concepto de intereses y amortizaciones de estos préstamos que se tuvieran que realizar por los prestatarios a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/20, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la COVID-19, serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en la resolución de concesión del préstamo, sin que implique el devengo de intereses adicionales.

Esta incluidas las siguientes líneas:
 • Emprendetur I+D
 • Emprendetur Desarrollo de productos innovadoras
 • Emprendetur Jóvenes Emprendedores
Emprendetur Intenacionalización

Plazos 

Los pagos en concepto de intereses y amortizaciones de estos préstamos que se tuvieran que realizar por los prestatarios a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/20, de 31 de marzo, serán exigibles en la misma fecha del año siguiente al que figura en la resolución de concesión del préstamo, sin que implique el devengo de intereses adicionales.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más información

Enterprise Europe Network (EEN)

Si eres una empresa innovadora que busca socios internacionales, el Enterprise Europe Network (EEN) es tu red. Te conecta además de 60 países, incluidos todos los de la Unión Europea.

Objetivos

El EEN es una iniciativa de la Comisión Europea creada el año 2008 para ayudar a las pymes a ser más competitivas mediante el desarrollo de su capacidad innovadora y la abertura en nuevos mercados.

Plazo de solicitud: 1/1/20201
Más Información

Financiación del Institut Català de Finances

Dirigido a empresas o instituciones que hagan inversiones en Cataluña y en empresas catalanas que inviertan en el exterior.

Más información haciendo clic aquí

Termine: Hasta nueva regulación.

Finestreta Brexit

Hace tiempo que oyes hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Pero qué pasa con tu empresa? ¿Cómo afectará en tus negocios?

La Ventanilla Brexit de ACCIÓ pone a tu alcance herramientas prácticas y el mejor acompañamiento para coger la temperatura a los cambios que se aproximan, para adelantarte a los acontecimientos y para reforzar tu posición en el mercado internacional.

Autoevalúa digitalmente y en sólo 15 minutos tu exposición al Brexit con nuestro Termòmetre Brexit o plantéanos tus dudas para recibir un asesoramiento personalizado.

Termine: 31/12/2020

Más Información


Flexibilización de los Expedientes Temporales de Regulación de Ocupación (ERTO)

Regulación de ocupación temporal por fuerza mayor para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19

Los Expedientes Temporales de Regulación de Ocupación (YERTAS) causados por la crisis del Coronavirus serán considerados de bastante mayor y las personas trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumpla el requisito de cotización previa exigido.

El expediente de regulación de ocupación temporal por fuerza mayor Covid19 justifica los cierres amparados por normas legales, ya sea el Real decreto de medidas extraordinarias del Gobierno, así como los cierres que han determinado otras administraciones (Generalidad, Ayuntamientos, etc.), y también los que tienen que cerrar por falta de suministros o porque la autoridad sanitaria ha determinado el aislamiento

La recepción de esta prestación no computa a efectos del cobro posterior de la prestación por desempleo.

Aquellas empresas que hayan presentado la solicitud por fuerza mayor no hace falta que lo vuelvan a presentar por este nuevo modelo.

L'ERTO se puede presentar para los empresarios y empresarias que tengan causa para presentarlo, aunque sea para un solo trabajador

Este trámite se puede solicitar en cualquier momento. También se puede pedir con efectos retroactivos.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

Fomento de la innovación e incorporación de talento en el sector agroalimentario y forestal

La Asociación de Iniciativas Rurales de Cataluña (ARCA), a través del proyecto "BCN Smart Rural", ha puesto en marcha un programa de apoyo a las empresas del sector agroalimentario y forestal interesadas en incorporar talento y acceder al conocimiento con el fin de llevar a cabo un proceso de innovación.

Características

Se dirige a empresas del ámbito no metropolitano de Barcelona y que ofrece tres líneas de apoyo:

-Apoyo a las empresas que tengan interés al acoger estudiantes en prácticas (con posibilidad de subvención a través del Proyecto Odisseu): se ofrece asesoramiento en la planificación de las prácticas, en la definición de las tareas a realizar para el estudiante, en la busqueda del perfil de estudiante más adecuado, en el contacto con las universidades, en la definición del calendario y en la solicitud, si ocurre, de una "ayuda en el Pràcticum Odisseu".

-Apoyo a las empresas que deseen impulsar trabajos de investigación académica sobre retos de la propia empresa: se ofrece asesoramiento en la definición de la propuesta de investigación, en el público objetivo (Trabajos Finales de Grado o de Master), en el contacto con las universidades, etc.

-Apoyo a las empresas que tengan interés al contratar un/a investigador/a para llevar a cabo un proyecto estratégico de innovación (con posibilidad de subvención a través del -Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Catalunya): se ofrece información sobre las ventajas que ofrece el "Plan de Doctorados Industriales" a las empresas, así como asesoramiento en la definición del proyecto de innovación, en la busca del perfil de estudiante más adecuado, en el contacto con grupos y centros de investigación, etc.

Garantía para la financiación de circulante y la inversión de actuaciones para innovación, la internacionalización y la industrialitzación (PYME Industria)

Garantía para la financiación de circulante y la inversión de actuaciones para la innovación, la internacionalización y la industrialización (PYME Industria)

Garantía de hasta el 50% para facilitar el acceso a la financiación del circulante y las inversiones en activos para llevar a cabo proyectos de innovación, internacionalización o industrialización

En el marco de ésta se financian actuaciones llevadas a cabo por pymes y se concede una ayuda en forma de garantía que consiste en la asunción, por parte del Departamento de Empresa y Conocimiento, del 50% del riesgo de la operación de crédito otorgada por el ICF.

Beneficiarios:
Pymes industriales y de servicios relacionados con su sede social o sede operativa en Cataluña.

Más Información 

Plazo de solicitud: el 31 de diciembre de 2020 o hasta agotar los fondos

Horizonte innovación. Prepárate para empezar a innovar.

El servicio Horizonte Innovación de ACCIÓN se dirige a empresas que quieren innovar pero todavía no están preparadas para hacerlo.

Objetivos

El servicio Horizonte Innovación es un servicio de asesoramiento de ACCIÓ. Ofrece dos elementos clave para mejorar el rendimiento de tu empresa y prepararla para innovar: un análisis personalizado del estado actual de tu empresa y un plan a medida para implementar las mejoras que detectamos contigo.

Plazo de solicitud: 3/12/2021
Más Información

Horizon 2020

El Horizon 2020 es el actual programa de la Comisión Europea para financiar la investigación, la innovación y la competitividad. Desde ACCIÓ te ayudamos a formar parte de un proyecto europeo de innovación e investigación.

Objetivos

Desde ACCIÓ te ofrecemos un asesoramiento gratuito y personalizado para que puedas participar en el Horizon 2020 y llevar tu proyecto a Europa. Te proporcionamos información sobre las características del programa, las convocatorias que más se adecuan a tu idea de proyecto y te acompañamos en el proceso de preparación de la propuesta.

Plazo de solicitud: 31/12/2021

Más Información

ICF - Avalis Liquiditat

Avals del 100% per garantir préstecs que cobreixin les necessitats de liquiditat de les pimes, com a conseqüencia de la situació derivada del COVID-19.

Préstec amb aval del 100% d'Avalis de Catalunya per cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball.

Condicions financeres:

Import: préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 100% del principal.

Termini: entre 2 i 5 anys amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,35%.

Comissions: Comissió d'Administració i Risc (CAiR) del 0,65%. Sense comissió d'obertura ni d'estudi.

Termini de solicitud:31/12/2020
Més Informació 

ICF Cultura Liquiditat

Préstecs per fer front a les necessitats de liquiditat de les empreses culturals afectades per la situació derivada del COVID-19.

L’ICF estudia la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitza i gestiona el préstec. El Departament de Cultura, a través de l’ICEC, estudia la viabilitat tècnica del projecte i emet l’informe d’elegibilitat corresponent.

Condicions financeres:

Import: entre 20.000€ i 300.000€ per empresa o grup empresarial.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 3%.

Comissió: sense comissions.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Termini: Fins exhaurir pressupost
Més Informació

ICF Eurocrédito

Préstamos para pequeñas y medianas empresas que quieran financiar inversiones o necesidades de circulante para crecer, abrir nuevos mercados, hacer nuevos desarrollos o fortalecer las actividades de la empresa.

Las operaciones aprobadas a través de esta línea cuentan con unas condiciones preferentes gracias al cofinanciamiento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, en el marco del Programa operativo 2014-2020, que tiene el objetivo de invertir en crecimiento y ocupación.

Termino: 31/12/2020

Más Información

ICF PYME SE INDUSTRIA

Préstamos para pymes industriales y de servicios relacionados, para financiar inversiones y/o necesidades de circulante en los ámbitos de la innovación, la internacionalización y la industrialización.

Las operaciones aprobadas a través de esta línea cuentan con una garantía del 50% del riesgo vivo por parte del Departamento de Empresa y Conocimiento.

Más Información

Plazo: 31/12/2020

ICO Sector Turístico y actividades conexas Covid19 / Thomas Cook

Financiación para autónomos y empresas que necesiten cubrir las necesidades de liquidez, como consequencia del COVID19

Nueva línea COVID-19 atrevida por el ICO por un importe de 400 millones de euros. Esta línea está dirigida a todos los autónomos y las empresas, con domicilio social en España, que desarrollen su actividad en sectores afectados por el descenso de la demanda como consecuencia de la crisis sanitaria. Estos sectores, definidos por el ICO, son:
 • Turismo
 • Transporte
 • Hostelería
 • Educación
 • Actividades recreativas, de ocio y entretenimiento
Cada titular podrá solicitar:

Importe máximo de 500.000 euros
Termine de dos, tres o cuatro años (un año obligatorio de carencia)
TIN fijo de l'1,49% (TAE de l'1,50%)
Inversiones financiables: necesidades de liquidez. No para refinanciaciones.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

Incentivos fiscales

Los incentivos fiscales son una herramienta de la Administración General del Estado que permite a las empresas reducir su factura fiscal. EN ACCIÓ te ayudamos a identificar el incentivo que mejor se adapta a tus necesidades y te orientamos en su aplicación. Recibirás acompañamiento personalizado por parte de un asesor acreditado por ACCIÓN que analizará tu caso particular.

Objetivos

Este servicio tiene el objetivo de dar apoyo a las empresas catalanas en su proceso de aplicación de las deducciones fiscales.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información


Innova en el mundo

La internacionalización de la tecnología es más compleja que la comercial o la de servicios. Para facilitarte este proceso, ACCIÓ te acompaña para que puedas aprovechar las oportunidades en transferencia tecnológica a buena parte del mundo.

Recibirás un apoyo personalizado en función de las capacidades tecnológicas de tu empresa y de las oportunidades del mercado que te interesa.

Objetivos

El Servicio Innova en el mundo ayuda las empresas y los centros tecnológicos catalanes a identificar cuál es el mercado más adecuado para internacionalizar vuestra tecnología y orientaros en su implementación en el mercado de destino.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Innovar a través de startups

Para las empresas consolidadas, la innovación es una necesidad con el fin de mantenerse en el mercado. La presión del día a día, sin embargo, dificulta que puedan incorporar rápidamente la innovación disruptiva. Por contra, éste es un proceso que las startups viven de forma natural como su razón de ser. Su agilidad para desarrollar nuevos proyectos las convierte en una fuente de innovación constante que las empresas consolidadas pueden aprovechar.

Objetivos

El servicio Innovar a través de startups permite poner en contacto empresas consolidadas y startups con el fin de establecer la relación más beneficiosa para las dos partes.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Línea Coinversión del Instituto Catalán de Finanzas

Dirigido a nuevas empresas o en fase inicial. Se trata de una línea de financiación que actúa junto a inversores privados (Business Angels) en forma de préstamo participativo para la creación de nuevas empresas o en fase inicial.

Ampliar información

LÍNEA DE AYUDAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE AVALES FINANCIEROS, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS Y DE LAS SOCIEDADES LABORALES Y SUS FEDERACIONES

La ayuda consiste en la suscripción del 3% del importe del aval financiero y económico, y del 1% en caso del aval técnico, en forma de capital de la empresa AVALIS de Cataluña, SGR, y responde a la suscripción de capital obligatoria que tienen que realizar las empresas.


Más información


Plazo: 31/12/2020

Línea de ayudas para las personas trabajadoras autónomas afectadas económicamente por el COVID-19

Prestación económica única, que tiene por finalidad compensar las pérdidas económicas de personas trabajadoras autónomas, persona física, con actividades económicas para las cuales se ha decretado su cierre por el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020 y normas concordantes y que a la hora acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación a consecuencia de los efectos del Coronavirus y que no disponen de fondos alternativos de ingresos.

Prestación económica única. La cuantía de la ayuda puede ser hasta un máximo de 2.000 euros, de acuerdo con lo que prevé el artículo 15.1 del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo. En ningún caso, el importe de la ayuda será inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

Esta ayuda es incompatible con cualquier otra ayuda, prestación, subsidio, o subvención públicos o privados, destinada a esta misma finalidad.

Las personas beneficiarias de estas ayudas tienen que cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser persona trabajadora autónoma persona física.

b) No disponer de fondos alternativos de ingresos. En este sentido, la base imponible de la última declaración de la renta de las personas físicas disponible tiene que ser igual o inferior a 25.000 euros en caso de acogerse al sistema de tributación individual. Y de 'igual cuantía, en relación en la parte de la base imponible correspondiente al solicitante, en caso de acogerse al sistema de tributación conjunta.

c) Cumplir las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat y las obligaciones ante la Seguridad Social o bien disponer de la correspondiente resolución de prórroga, aplazamiento, moratoria o cualquier otra condición especial de sus deudas con el Estado, la Generalitat y la Seguridad Social.

d) Estar en situación de alta en el RETA, como mínimo, durante el primer trimestre del 2020.

e) Tener el domicilio fiscal y, si pega, el centro de trabajo de la persona solicitando de la subvención en un municipio de Cataluña.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19

Línea para la cobertura de la financiación otorgada para entidades financieras en empresas y autónomos por los efectos del COVID-19.

Con el objetivo de facilitar el mantenimiento de la ocupación y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito y otras entidades a empresas y autónomos para atender las necesidades derivadas, entre otros, de la gestión de facturas, necesitado de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias y otras necesidades de liquidez.

Se podrán conceder avales miedo un importe máximo de 100.000 millones de euros.

La Línea, que es retroactiva para operaciones concedidas desde el 18 de marzo, permite afrontar la financiación para hacer frente a salarios, facturas, circulando u otras necesidades de liquidez, incluyendo vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

Se amplía el límite del endeudamiento limpio del ICO con la finalidad de aumentar las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos.

Características principales:

-Préstamos y operaciones formalizados o renovados con posterioridad al 17 de marzo de 2020
-Importe máximo del préstamo por cliente: máximo de 1,5 millones de euros en una o diversas operaciones de préstamo a autónomos y empresas (ayuda mínimis)

Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la operación:

-Se avalarán las operaciones de hasta 50 millones de euros que hayan sido aprobadas por la entidad conforme a sus políticas de riesgos, sin perjuicio de comprobaciones posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad.
-Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros una vez que ICO haya analizado el cumplido de las condiciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la entidad financiera

Porcentajes máximos de los avales.

-En el caso de pymes y autónomos el aval ascenderá como a máximo al 80% de la operación.
-En empresas que no reúnan la condición de pyme el aval podrá cubrir como máximo el 70% de nuevas operaciones y el 60% de operaciones de renovación.

Plazos

-Plazo de solicitud de los avales: Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.
-Plazo de vencimiento máximo del aval: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años.

Plazo de solicitud: 30/12/2020
Más Información

Línea de préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial (Industria 4.0)

Bonificación de hasta el 2% de los intereses de operaciones de crédito destinadas a financiar, entre otros proyectos de digitalización de la industria.

Beneficiarios:

Empresas industriales y de servicios en la producción.
Quedan excluidas aquellas empresas industriales incluidas en las divisiones 10, 11 y 12 de la Clasificación Catalana de Actividades Económicas (CCAE), es decir industrias de productos alimenticios, de fabricación de bebidas e industrias del tabaco.

Emprendidas industriales y de servicios en la producción de nueva implantación.
Las empresas de servicios en la producción tendrán que acreditar que facturan al menos un 50% en empresas industriales.

Más Información


Plazo de solicitud: 31/12/2020 o cuando se agote el fondo.

Línia extraordinària liquiditat 100% - AVALIS

Dret a percepció del bo social d’electricitat per a treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Tindran la consideració de consumidors vulnerables en el seu habitatge habitual els professionals per compte propi o autònoms que acreditin, amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, tenir dret a la prestació per cessament total de la seva activitat o que hagin reduït, com a mínim, en un 75% la seva facturació, en el mes anterior al que es sol·licita el bo social, en relació a la mitjana de facturació del semestre anterior.

Per poder tenir aquesta consideració de vulnerabilitat caldrà complir amb les condicions de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

Beneficiaris

Treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència de la COVID-19

Termini

Es podrà acreditar la situació de consumidor vulnerable amb data posterior a l’entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de març (entrada en vigor: 14 de març).

La condició de consumidor vulnerable s’extingirà quan ja no concorrin les circumstàncies descrites en l’apartat anterior.

En cap cas, la consideració de consumidor vulnerable s’estendrà més de 6 mesos des de la seva meritació.

Tramitació

El model de sol·licitud i la documentació acreditativa es pot trobar en l’Annex IV del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de març. S’haurà de remetre a un comercialitzador de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la seva pàgina web.

Per ordre de la Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es podrà modificar el model de sol·licitud.

Plaç de sol·licitud: 31/12/2020
Més Informació

Linia de financiación de proyectos de reactivación industrial

Linia de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de reactivación industrial para los años 2019-2020.

Características:

Préstamos de hasta el 100% del gasto subvencionable con un importe mínimo de 500.000 y máximo de 2.000.000€ que cuentan con una garantía del DEMC que cubre el 80% del riesgo.

Plazo de amortización: hasta 7 años con posibilidad de un periodo de carencia de hasta 2 años.

Interés: EURIBOR a 12 meses más un diferencial del 3,95%

Más Información


Plazo de solicitud: 31/12/2020

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo en el emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

En el capítulo I del título I se adoptan medidas para fomentar el emprendimiento y el trabajo miedo cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años entre laso que destacan la implantación de una cuota inicial reducida, la compatibilización de la prestación miedo desempleo cono el inicio de una actividad miedo cuenta propia, o la ampliación de laso posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación miedo desempleo.
De forma complementaría, en el capítulo II se establece uno marco fiscal más favorable para el autónomo que inicia una actividad emprendedora cono el objetivo de incentivar la creación de empresas y reducir la carga impositiva durante los primeros años de ejercicio de una actividad.
Así, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se establece un tipo de gravamen del 15 miedo ciento para los primeros 300.000 euros de base imponible, y del 20 miedo ciento para el exceso sobre dicho importe, aplicable en el primer período impositivo en que la base imponible de laso entidades resulta positiva y en el período impositivo siguiente en este.
En consonancia cono lo anterior, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cono la finalidad de fomentar el inicio de la actividad emprendedora, se establece una nueva reducción del 20 miedo ciento sobre los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos miedo los contribuyentes que hubieran iniciado el ejercicio de una actividad económica, aplicable en el primer período impositivo en que el rendimiento neto resulte positivo y en el período impositivo siguiente en este.

Mentoring express para startups

Por poder disfrutar de tu reunión de Mentoring express, es imprescindible que las startups formen parte del directorio del Barcelona & Catalonia Startup Hub.

Con el Mentoring express, podrás acceder a la potente comunidad de mentores que conforman nuestro ecosistema: emprendedores en serie, directivos o profesionales de primer nivel.

Objetivos

El Mentoring express para startups te permitirá disfrutar de una reunión de dos horas con uno de los mentores acreditados por ACCIÓ. Tendrás a tu alcance la experiencia, el conocimiento y networking del mentor que más pueda aportar a los objetivos de crecimiento de tu startup.

Plazo de solicitud: 31/12/2021
Más información

Mesures Economiques del suport al Sector Turístic pels efectes del COVID – 19

Mesures econòmiques de suport al sector turístic

Dirigit als professionals del sector turístic per facilitar informació d’interès i actualitzada (protocols, comunicats, preguntes freqüents…). L’Agència Catalana de Turisme i la Direcció General de Turisme estan duent a terme un seguiment exhaustiu de tota la informació relacionada amb la COVID-19 que afecta el sector turístic català.

Termini: 31/12/2020
Més Informació

Medidas estatales en relación a préstamos concedidos por SGIPYME (COVID-19)

Modificación del momento y el plazo para la aportación de garantías en las convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000, de 14 de marzo.

-Con carácter temporal, y soles a efectos de las convocatorias de préstamos otorgados por la SGIPYME que se encontraran pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el cual se declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las garantías a aportar para los solicitantes se presentarán después de la resolución de concesión y con anterioridad en el pago del préstamo.
-Una vez resuelta la convocatoria, los beneficiarios tendrán que aportar las garantías por el importe indicado a la resolución de concesión y en las modalidades establecidas en dichas convocatorias.
-El plazo para presentar las garantías finalizará el 3 de noviembre de 2020.
-En el momento del pago se tendrá que dar cumplido al resto de requisitos establecidos a la convocatoria
-Suspensión del arte. 10 del Orden ICT/1100/2018, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrializació y fortalecimiento de la competitividad, para la convocatoria correspondiente a 2019 en aquello que se contradiga en los anteriores puntos. Queda suspendido, en los mismos términos, el apartado noveno de la Orden por la cual se realiza la convocatoria para el año 2019.
-Los art.13 y 25 del Orden ICT/859/2019, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a proyectos industriales de Rdi en el ámbito de se la industria manufacturera, quedan suspendidos para la convocatoria correspondiente a 2019 en aquello que se contradiga en los puntos anteriores. Se derogan, en los mismos términos, las apartados 11 y 17 de la Orden por la cual se realiza la convocatoria para el año 2019.

Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME

-Los beneficiarios de concesiones de préstamos para proyectos industriales otorgados miedo la SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización durante 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo; siempre y cuando la crisis sanitaria provocada miedo el COVID-19 los haya ocasionado periodos de inactividad, reducción en el volumen de ventas o interrupciones en el suministro de la cadena de valor.
-La solicitud tiene que ser resuelta por la Órgano que dictó la resolución de concesión en el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud.
-Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en:
a) Aumento del plazo máximo de amortización.

b) Aumento del plazo máximo de carencia

c) Otras modificaciones

-Las modificaciones que se concedan se realizarán de forma que se respeten los niveles máximos de intensidad de la ayuda y los mismos niveles de riesgo que en el momento de la concesión

Programas de la SGIPYME donde se aplica:

Reindustrializació, Competitividad de Sectores Estratégicos Industriales, Competitividad del Sector Automoción, Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, Industria Conectada 4.0, y R+D+i en el ámbito de se la industria manufacturera.

Beneficiarios
Empresas que hayan solicitado o sean beneficiarios de préstamos otorgados por la Secretaría General de Industria de la Pequeña y Media Empresa.3

Plazo de solicitud: 03/11/2020
Más Información

Medidas laborales excepcionales para las entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. (COVID-19)

Se podrán hacer jornadas laborales extraordinarias que se compensarán con complementos de productividad o gratificaciones extraordinarias.

Se podrán realizar nuevos contratos temporales o indefinidos de acuerdo con la normativa vigente y los principios de concurrencia para desarrollar ples y programas públicos de investigación científica y técnica y también de innovación relacionados con el COVID-19.

Termine
Un mes desde la entrada en vigor de la ley (día de la publicación en el BOE) y se puede prorrogar mediante decreto ley.

Beneficiarios
Entidades públicas integrantes del Sistema Español de Ciencia, tecnología e Innovación cuando tengan que desarrollar medidas excepcionales en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

Núcleos d'R+D El impulso para las grandes ideas innovadoras empresarial:

Si tienes en la cabeza un nuevo producto o servicio tecnológico de alto riesgo, los Núcleos d'R+D empresarial son el empuje que necesitas para hacerlo realidad. Con estas ayudas puedes recibir hasta 200.000 euros a fondo perdido para desarrollar durante dos años y medio tu proyecto.

Objetivos

Los Núcleos d'R+D empresarial son una ayuda a fondo perdida destinada a financiar nuevos productos o servicios tecnológicos de alto riesgo que respondan a las necesidades del mercado. Disponen de dos modalidades:

-Núcleos d'R+D empresarial locales.
-Núcleos d'R+D empresarial internacionales.

Termine: 31/12/2021

Más Información

Oficina técnica de barreras a la internacionalización

Un trámite inesperado, un documento desconocido, una licencia imprescindible o una complicación que detiene una operación. Los negocios en el exterior a menudo presentan barreras tanto en origen como en destino que pueden poner en riesgo el crecimiento internacional de tu empresa.

Objetivos

La Oficina técnica de barreras a la internacionalización te ofrece un servicio de atención personalizada que da respuesta rápida a consultas sobre las problemáticas y trámites de exportación e importación, tanto en origen como en destino.

Este servicio se complementa con el Catalonia Trade Portal, una plataforma digital con toda la información relativa al acceso a mercados internacionales, documentos y herramientas de exportación e importación, licencias, aranceles y fiscalidad. Donde se acaba el portal digital, empieza el servicio de la Oficina técnica de barreras a la internacionalización, ofreciéndote respuestas a tu medida para que ningún obstáculo ni ninguna duda frene tu expansión internacional.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Plan Acelera Pyme

Línea específica para PYMES y autónomos que necesiten asesoramiento para poder implementar el teletrabajo en su actividad y atenuar el impacto de la crisis causada por el COVID-19.

A través del Prorgama Plan Acelera destinado a dar apoyo a la aceleración de la digitalización en las PYMES, se ha abierto una línea específica para PYMES y autónomos que necesiten asesoramiento para poder implementar el teletrabajo en su actividad y atenuar el impacto de la crisis causada por el COVID-19.

El programa está dividido en tres medidas:

1. Medidas de apoyo con el fin de acelerar el proceso de digitalización desde el asesoramiento y la formación.

La creación del portal Acelera Pyme donde se informa de todos los recursos disponibles para la digitalización y concretamente para aplicar soluciones de teletrabajo.
Ampliación del número de oficinas físicas con la colaboración de las Cámaras de Comercio.
Lanzamiento del programa Acelera-PYME -Talento para reforzar la formación de las empresas en soluciones y herramientas para la digitalización.

2. Medidas de apoyo a la creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las empresas.

3. Medidas de financiación para impulsar el proyecto y en particular su digitalización y paliar el impacto del COVID-19.

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

Prestación extraordinaria por cese de la actividad de los trabajadores autónomos por el COVID-19

Prestación extraordinaria cuando la facturación en el mes anterior a lo que solicite la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con la media de facturación del semestre anterior.

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con las actividades suspendidas por el Decreto de alarma o cuando su facturación en el mes anterior a lo que solicite la prestación se vea reducida, al menos, en un 75% en relación con la media de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

1) Estar afiliados y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores miedo Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
2) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida por el decreto de alarma, acreditar la reducción de su facturación en, al menos un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
3) Estar al corriente de las cuotas a la Seguridad Social. Si a la fecha de la suspensión o la reducción no fuera así, se le dará un plazo de 30 días naturales para regularizar esta situación.
La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% en la base reguladora, calculada de conformidad con lo que se prevé al arte. 339 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Esta prestación tendrá una duración d'1mes. Se ampliará hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue o tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado.

La percepción de esta prestación será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de la Seguridad Social

Beneficiarios

A los trabajadores por cuenta propia o autónomos

A los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadre como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda

Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

ProACCIÓ 4.0

El programa ProACCIÓ 4.0 engloba diversos servicios que ACCIÓ pone a tu disposición para dar el salto hacia la industria 4.0. Con él puedes acceder a un servicio diagnóstico adelantado 4.0, un programa de Cupons industria 4.0, ayudas para impulsar proyectos de innovación 4.0, líneas de financiación, etc.

¿Quieres estar al día? ¿Quieres que te avisamos a medida que vayan abriéndose estos diferentes servicios? ¿Quieres saber cómo tu empresa puede dar el salto hacia la industria 4.0? ¡Explícanos tu caso y empezaremos a trazar juntos tu camino hacia la industria del futuro!

Termine: 31/12/2021

Más información

Programa Internacional de Promoción (PIP)

Adreçat a pimes espanyoles que vulguin internacionalitzar-se. Les ajudem a promocionar els seus productes i serveis. Proporcionem informació sobre els processos d'internacionalització i millorem la seva competitivitat en mercats exteriors.

Característiques

Consta de les següents linies d'actuació:

-Activitats de Promoció Internacional: Les actuacions que posem al teu abast tenen com a objectiu promocionar comercialment a nivell internacional els productes i serveis de la teva empresa. Pots participar a fires, missions comercials i altres activitats de promoció comercial internacional.
-Activitats de Sensibilització i informació: Foros, jornades informatives, seminaris, tallers, activitats de informació i anàlisi.

Està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Més Informació
Termini: 31/12/2020

Programes per a grans empreses amb escoles de negoci

Les startups són sinònim d’innovació. Les grans corporacions, de volum i potència. Però sovint sembla que pertanyin a móns del tot allunyats. Per això, des d’ACCIÓ hem decidit afegir-hi les escoles de negoci ESADECREAPOLIS, La Salle i EADA per convertir-ho en una fórmula guanyadora.


Objectius

Si ets una gran empresa i vols aprofitar la creativitat, les tecnologies emergents i el potencial innovador de les startups, descobreix els diferents programes que t’ofereixen les principals escoles de negoci del país, sota la coordinació i l’enfocament competitiu d’ACCIÓ.

Termini: 1/1/2021
Més Inscrpcions

Programas para startups con escuelas de negocio

¿Tienes una startup tecnológica? Hazla más competitiva con los programas de aceleración de las escuelas de negocios impulsados por ACCIÓ.

Objetivos

Consolida tu proyecto tecnológico para diferenciarte de los competidores y, al mismo tiempo, contrasta tu modelo de negocio para graduar tu empresa. Si tu proyecto tiene menos de tres años de vida, escoge el programa que más se ajusta a lo que necesitas: valida la idea de negocio, acelera el crecimiento o conduce tu prototipo hacia la fábrica.


Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las situaciones que se puedan producir por el efecto del COVID-19

Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las situaciones que se puedan producir por el efecto del coronavirus SARS-CoV-2 del Consejo de Relaciones Laborales.

Según las recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las situaciones que se puedan producir por el efecto del coronavirus SARS-CoV-2 del Consejo de Relaciones Laborales, en documento consensuado el 21/03/2020, de acuerdo con la información disponible en esta fecha y revisable en función de la evolución de la situación:

1. - como a premisa general, hay que recordar la recomendación de restringir la movilidad y priorizar el confinamiento domiciliario, potenciando, cuando sea posible, el teletrabajo y el trabajo a distancia. En todas aquellas actividades en que no sea posible articular sistemas de teletrabajo o trabajo a distancia y, especialmente, por el qué hace a las vinculadas al abastecimiento de bienes de primera necesidad, así como al a prestación de servicios esenciales, y las que continúan con la actividad, se tienen que proponer medidas organizativas y preventivas que, de manera temporal, eviten al máximo las situaciones de contacto social.

2. - En la revisión de la evaluación de riesgos se tendrá que prever las medidas concretas para personas trabajadoras especialmente sensibles y personas de especial riesgo por sus condiciones biológicas o personales conocidas.

3. - cuando sea imprescindible efectuar la prestación del servicio de forma presencial, hay que organizar el trabajo de manera que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona, como por ejemplo regímenes de turnos o la fijación de horarios especiales. La autoridad sanitaria recomienda garantizar una separación superior a 1 metro con carácter general.

4. - Se propone que las empresas contemplen la posibilidad de flexibilización de los horarios de entrada y salida a fin de que se eviten las horas punta del transporte público, con frecuencias considerablemente reducidas.

5. - si el teletrabajo no está regulado en el convenio de aplicación, en la empresa o en el centro de trabajo, la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras o individualmente, si no hay representación legal o sindical, hace falta pactar o negociar la viabilidad con carácter temporal, amara de la forma de prestación de este trabajo y el abastecimiento de los medios necesarios para llevarlo a cabo y el acuerdo por el cual se establezca el teletrabajo o trabajo a distancia se tiene que formalizar por escrito. A estos efectos se puede tomar en consideración el apartado correspondiente en esta materia de las Recomendaciones para la negociación colectiva en materia de gestión del tiempo de las personas trabajadoras, y también el contenido del Acuerdo interprofesional de Cataluña 2018-2020 y del acuerdo marco europeo sobre el teletrabajo. Para las empresas y lugares en los cuales la modalidad del teletrabajo no estaba implementada con anterioridad, la urgencia que exige la actual situación de excepcionalidad aconseja una adaptación de estas obligaciones, con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de responder a las necesidades sanitarias de contención actualmente vigentes. Se recomienda, además, que las empresas elaboren Guías de implementación del teletrabajo trabajo a distancia negociadas y que las garantías que se pacten vayan guiadas por los principios de voluntariedad, responsabilidad, compromiso, reversibilidad, no consolidación, mantenimiento de condiciones básicas, así como todos aquellos otros principios y valores de la organización que se consideren adecuados. Se recomienda que la persona trabajadora esté provista del Certificado auto responsable de desplazamiento en el marco del estado de alarma por la crisis sanitaria por la COVID-19, preferentemente sellado por la empresa, que se encuentra en la página del Departamento de Interior.

6. - Se propone adoptar, preferentemente y temporalmente, medidas de flexibilidad interna negociadas entre la empresa y la representación legal o sindical de las personas trabajadoras con respecto a posibles modificaciones de la jornada según los procedimientos pactados y/o legales para modificarla, en función de causas objetivas que aconsejen la adaptación, en un contexto de equilibrio entre las necesidades empresariales y las necesidades de las personas trabajadoras y que posibiliten adaptar las necesidades particulares de la situación.

En caso de que haya razones justificadas, por ejemplo, y siempre teniendo en cuenta las premisas del acuerdo, la temporalidad y el equilibrio, se proponen medidas como éstas:
 • ajustes de la producción
 • acordar bolsas horarias con el fin de flexibilizar y adaptar la situación a las necesidades productivas
 • posibles adaptaciones del calendario laboral
 • programación o reprogramación de actividades formativas o informativas
 • redistribución de la jornada laboral, de acuerdo con la regulación laboral y convencional
 • establecimiento de sistemas de permisos que permitan ajustar la carga de trabajo
 • establecimiento de reglas de compensación para el periodo de reorganización del tiempo de trabajo
Plazo de solicitud: 31/12/2020
Más Información

Recomendador de financiación alternativa

La financiación empresarial alternativa ya es una sólida realidad, con multitud de opciones y especializaciones. Son tantas, que encontrar la opción de financiación alternativa más adecuada a tus necesidades es el primero de las decisiones importantes a tomar. Para ayudarte a conseguirlo, te presentamos al Recomendador de Financiación Alternativa.

Objetivos

Dile, en sólo 5 clics, cuáles son tus necesidades, y te sugerirá las soluciones de financiación alternativa que mejor se adapten en tu sector, la situación de tu empresa y las particularidades de tu proyecto.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Reducción del canon del agua para los consumos de los meses de abril y mayo (COVID-19)

Reducciones transitorias en el tipo de gravamen del canon del agua para dar apoyo y liquidez a las familias y actividades económicas mientras dure la crisis por el COVID-19.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2020, se aplicará una reducción en el tipo de gravamen del canon del agua correspondiente a los siguientes usos del agua:

Reducción del 50% del canon del agua para los usuarios industriales y actividades económicas. A los contribuyentes que efectúan un uso industrial y asimilable de agua, se les aplicará sobre el tipo de gravamen general y el específico previstos en los artículos 71 y 72 del Decreto legislativo 3/2003, un coeficiente reductor de 0,5. La misma reducción se aplicará a los valores de los parámetros de contaminación utilizados para la determinación del tipo de gravamen del canon del agua mediante el sistema de medición directa de la carga contaminante propia del régimen especial, previsto en el apartado 4 del artículo 72 bis de la misma norma, y a los valores previstos en el apartado 4 del artículo 74 para la determinación objetiva de la cuota correspondiente a usos de agua para la producción de energía eléctrica.
Reducción del 50% a los usuarios ganaderos. A los contribuyentes que efectúan usos ganaderos de agua, se les aplicará un coeficiente reductor 0,5 sobre los valores previstos en el anexo 6 del mencionado Decreto legislativo 3/2003, para la determinación objetiva de la cuota que les resulte de aplicación.
Reducción universal del 50% del canon del agua para los usuarios domésticos. A los usuarios domésticos que no disfrutan de la tarifa social del canon del agua, se los aplicará un tipo de gravamen resultante de aplicar un coeficiente 0,5 sobre los tipos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 69 del Decreto legislativo 3/2003.
Tarifa social 0 para personas especialmente vulnerables, de acuerdo con aquello previsto en el artículo 69.8 del Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, en todos los tramos de consumo que alcancen.

Beneficiarios

Contribuyentes domésticos, industriales y asimilables, y ganaderos.

Termine

Con carácter general, la reducción del canon del agua se aplica a la factura que incluya la repercusión del canon correspondiente a los consumos de agua efectuados los meses de abril y mayo de 2020, en la liquidación que emita directamente el ACA correspondiente al mismo periodo de consumo.

En los casos de contribuyentes a los cuales la entidad suministradora factura mensualmente o bimestralmente el servicio, la reducción se aplica por un periodo de dos meses en las facturas emitidas a partir del 1 de abril de 2020.

Plazo de solicitud: 31/05/2020
Más Información

Road to success: lleva tu startup a los ecosistemas más competitivos success:

Cualquier empresa puede ir a cualquier lugar. Pero las startups más ambiciosas, las más especiales, saben que hay un lugar concreto, donde las mejores juegan la Champions. Si sueñas con coronar el Alpe d'Huez, triunfar en Maracanà o ganar la Maratón de Nueva York, este servicio te es imprescindible.

Objetivos

Comprueba realmente si el modelo de negocio de tu startup es el adecuado para competer a la Champions. Explícanos tu proyecto y descubre cómo los servicios Road to Success te ayudan a ahorrar tiempo y dinero.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Servicio de asesoramiento financiero

Tanto si quieres hacer una campaña de crowdfunding, buscas financiación de inversores privados o capital riesgo, como si quieres solicitar un préstamo, desde ACCIÓ te ayudamos a buscar las fuentes de financiación que se adaptan a las características y a las necesidades de tu proyecto. Te orientamos hacia aquellos instrumentos de financiación que mejor encajen y te demos apoyo y acompañamiento para solicitarlos.

Objetivos

El Servicio de Asesoramiento Financiero pone a tu disposición a un experto que analizará a fondo las necesidades de tu proyecto y te explicará como acceder en las diferentes vías para obtener financiación.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Servicio de innovación estratégica

El servicio se dirige a empresas con experiencia en innovación; con sede operativa en Cataluña; con un mínimo de 4 años de vida; con 20 trabajadores o que facturen más de un millón de euros; y con un equipo directivo con ambición de crecer mediante la innovación.

¿Quieres diseñar una estrategia de innovación para tu empresa? ¿Quieres consolidar tu modelo de innovación? ¡Te ayudamos!

Objetivos

El Servicio de innovación estratégica de ACCIÓN se dirige a empresas que ya innovan pero quieren hacerlo mejor. Sistematizar la innovación te permitirá acelerar tus procesos de cambio, hacerlos más eficientes y convertir la innovación en uno de los factores de competitividad de tu empresa.


Plazo de solicitud: 31/12/2021

Más Información

Servicio de orientación en manufactura 3D

El Servicio de orientación en manufactura 3D se dirige a empresas establecidas en Cataluña dedicadas a la producción, diseño y/o fabricación industrial de productos que demanden soluciones de impresión 3D.

El Servicio de orientación en manufactura 3D de ACCIÓ es la puerta de entrada que necesitas a la tecnología que transformará tu empresa. De una manera personalizada, te orientaremos sobre cuál es la mejor manera de aprovechar la impresión 3D para ser más competitivo, podrás participar en talleres de formación y te pondremos en contacto con el proveedor que más se ajuste a tus necesidades.

Objetivos
Con el Servicio de orientación en manufactura 3D analizaremos tu negocio, tu cadena de producción y las tendencias tecnológicas y de negocio que la impresión 3D está abriendo a tu sector.


Plazo de solicitud: 31/12/2021

Más Información

Servicio de consultas tecnológicas

En cualquier mejora de producto u optimización de procesos la tecnología es un elemento fundamental. Encontrar la que más se adapta a tus necesidades es más sencillo con el Servicio de Consultas Tecnológicas. De forma rápida y gratuita identificarás las herramientas que impulsarán tu negocio.

Objetivos

El Servicio de consultas tecnológicas te ofrece asesoramiento y herramientas para utilizar la tecnología como palanca de cambio.


Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

Apoyo para empresas extranjeras establecidas en Cataluña

¿Eres una empresa de matriz extranjera establecida en Cataluña? ¿Quieres aprovechar al máximo las ventajas del ecosistema productivo catalán? Desde ACCIÓ te ayudamos a crecer y reinvertir para explotar todo el potencial de tu entorno. Si piensas en nuevos proyectos, te acompañamos para que encuentres a los mejores socios y te hacemos a medida un asesoramiento para que Cataluña sea el mejor aliado de tu empresa.

Objetivos

El servicio de soporte para empresas extranjeras en Cataluña es un servicio de after care, posterior a la llegada de tu empresa al país. Te asesoramos en todos los procesos y te ayudamos a mantener y ampliar tu actividad en Cataluña. Es un servicio polivalente, que pone a tu disposición todos los servicios transversales de ACCIÓ.

Plazo de solicitud: 1/1/2021
Más Información

TECNIO, la tecnología más adecuada para tu negocio

Los desarrolladores tecnológicos son entidades que generan nueva tecnología y la transfieren a la empresa, ya sea a través de la realización a medida de proyectos d'R+D o a partir de la aplicación directa de las tecnologías desarrolladas.

ACCIÓ tiene identificados, bajo el sello TECNIO, los desarrolladores de las tecnologías más innovadoras que participan en el proceso de transferencia de tecnología y de conocimiento en la empresa.


Objetivos

Un desarrollador con el sello TECNIO te da acceso a nuevas tecnologías; te cubre necesidades tecnológicas para ayudarte a desarrollar productos o servicios innovadores; te conecta con nuevos socios o proveedores tecnológicos y te facilita la participación en programas internacionales d'R+D e Innovación.

Plazo de solicitud: 31/12/2021
Más Información

Tecniospring INDUSTRY

El programa, dirigido a empresas e investigadores, se enmarca dentro de las Acciones Marie Sklodowska-Curie de la Comisión Europea y está alineado con la estrategia RIS3CAT.

El programa Tecniospring INDUSTRY de ACCIÓN ofrece ayudas del 100% para contratar personal d'R+D experimentado a las empresas con sede operativa a Cataluña y a las entidades acreditadas TECNIO.

Objetivos

Las empresas podrán desarrollar durante dos años un proyecto de investigación aplicada a coste cero con la incorporación del mejor talento d'R+D.

Plazo de solicitud: 31/12/2021

Más Información
Adreçat a pymes espanyoles que vulguin iniciar-se en l'exportació

Característiques

Vols créixer en el mercat internacional? T'ajudem en les primeres passes a la internacionalització, i et proporcionem claus que contribueixin a la teva sostenibilitat en un mercat exterior en concret. El programa Xpande es divideix en dues fases:

- FASE I: Assessorament gratuït personalitzat per estructurar un pla d'internacionalització per a la teva empresa en un mercat exterior seleccionat, en quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat seleccionat, comunicació i màrqueting, i pla econòmic-financer.

- FASE II: Ajuts econòmics de despeses elegibles per a la posada en marxa i el desenvolupament del pla d’internacionalització.

Cost

Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

- FASE I: sense cost per a l'empresa

- FASE II: Implantació del pla d'internacionalització. Subvenció fins al 80% per inversions amb un màxim de 9.000€ en internacionalització


Més Informació
Termini: 30/07/2020

Financiación del BEI para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella.

El Banco Europeo de Inversiones ofrece tres tipos principales de productos y servicios:
-Préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, y este apoyo suele contribuir a atraer otros inversores.
-Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras inversiones.
-Asesoramiento y asistencia técnica: lograr la máxima rentabilidad.

Plazo: Hasta nueva regulación
Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)