• Estic a:
  • Inici
  • Formació
  • Dispositiu de Recerca i Promoció de la Formació Professional

Formació

Dispositiu de Recerca i Promoció de la Formació Professional

Què és el Dispositiu?

El Dispositiu de recerca i promoció de la Formació Professional pretén contribuir al desenvolupament socioeconòmic de la ciutat a partir del foment de la relació entre el sistema de Formació Professional, la ciutadania i el teixit productiu.

El principal objectiu del Dispositiu és proporcionar dades, informació i coneixement que siguin útils per a conèixer i interpretar la realitat del món de l’educació i la formació professional a la ciutat, així com per al disseny i seguiment de polítiques públiques en aquests àmbits. 

Les activitats del Dispositu es desenvolupen entorn a tres línees de treball:
  • (1) L’anàlisi de la situació de l’educació i la formació professional a la  ciutat mitjançant la creació d’un sistema de recollida sistemàtica d’informació quantitativa i qualitativa.
  • (2) La promoció de la formació professional a partir de la difusió de les possibilitats i recursos disponibles a la ciutat per tal d’afavorir la millora de la qualificació i l’ocupabilitat de la població.
  • (3) L’elaboració d’estudis i informes per als diferents departaments de l’Ajuntament i altres agents implicats en aquest àmbit per donar suport a la planificació i gestió estratègica de la ciutat.
Contacta amb el Dispositiu
Correu electrònic: observatorifp@l-h.cat
Telèfon: 93 402 60 62
 

Les xifres de la Formació Professional a L'Hospitalet

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament  qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida  social, cultural i econòmica. Inclou els ensenyaments de la formació professional inicial (FPI), les  accions d’inserció i reinserció laboral de les persones treballadores (FPO) , així com les orientades a  la formació contínua en les empreses, que facilitin l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals (FPC).

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L'HOSPITALET- Informe 2018 

Formació professional inicial

La formació professional inicial (FPI) és el conjunt d'accions de formació professional específica (també anomenada formació professional reglada) que s'imparteixen dins del sistema educatiu.Aquest subistema inclou tant els Cicles Formatius de Grau Mig i Superior (CFGM-CFGS) que permeten l'obtenció del Títol de tècnic (nivell 2)  o tècnic superior (nivell 3) com els Programes de Formació i Inserció (PFI) que possibliliten l'obtenció del Certificat de qualificació professional inicial (nivell 1). Cal incloure tambe en aqeusta secció els ensenyaments especials artistics i esportius. 

A la ciutat de L'Hospitalet durant el curs 2018-2019 s'estan formant mitjançant aquest subsistema 5.104 alumnes distribuïts de la manera següent: 

 PFI+FPB 218 alumnes
 CFGM 20025 alumnes
 CFGS 2.861 alumnes
 Total Formació Professional Inicial 5.104 alumnes
Font : Centres, Departament d'Enseyament

Disitribució de l'alumnat (%) de Formació Professional Inicial per família professional. Curs 2017-18
Sanitat 22,75
Serveis socioculturals i a la comunitat 14.61
Adminsitració i gestió  13.52
Infromatica i comunicacions 12.45
Comerç i màrquetiing   6.45
Electricitat i electrònica   5,65
Activitats físiques i Esportives    4.56
Imatge personal   4.44
Transp. i mant. de vehicles   3.77
Quimica   3,07
Instal·lació i nanteniment   2,70
Fabricació mecànica   2.58
Edificaicó i obra civil    2,25
Hoteleria i turisme 0.92
Industries alimentaries   0.44
Energia i aigua  0.34
Font: Informació centres educatius


Formació professional per a l'ocupació (FPO)

La formació professional per a l'ocupació és conjunt d'accions de formació professional que tenen per objectiu proporcionar a les persones en situació d'atur les competències professionals requerides pel sistema productiu. Els cursos de formació professional ocupacional permeten l'obtenció de Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3. 
Aquesta formació imulpada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es desenvolupa tant a la seva xarxa de Centes d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), a través de programes de col·laboració amb els ens locals o mitjançant les subvencions per ens centres públics i privats dins Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP). 
També exiteix la possibilitat de relatizar la formació ocupacional de manera virtual (e-formació)

Durant l'any 2015 (convocatòria 2014) a la ciutat de L'Hospitalet 1.645 persones desocupades van cursar  alguna especialitat formatives dintre de les diferents modalitats de formació ocupacional distribuïts de la manera següent:
 
CIFO L'H 636 persones formades
Forma i Insereix   48 persones formades
Accions de formació en el sector turístic    16  persones formades
FOAP    945 persones formades
Total  1.645 persones formades
Font: SOC

Formació professional contínua 

La formació professional contínua és el conjunt d'accions formatives desenvolupades per les empreses, els treballadors o les organitzacions representatives (patronal i sindicats), adreçades a la millora de les competències professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en actiu. A la ciutat de L'Hospitalet l'any 2018 van ser formats 1.800 persones en els següents Plans de Formació Continua, segons les dades del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya:
 
Plans de formació Sectorial    1.134 persones formades
Plans de formació Intersectorial    1.442 persones formades
Total     2.576 persones formades
Font: CFCC

El nivell educatiu de la població a l'Hospitalet

Si tenim en compte el nivells d'instrucció de la població 25-64 anys a L'Hospitalet

El 48,2% té un baix nivell de qualificació (nivells ISCED 0-2): un 17,75% dels quals té estudis primaris o inferiors i un 30,61% la certificació acadèmica bàsica per a la inserció al mercat de treball (Batxillerat elemental, Graduat escolar o Graduat en ESO).
 
El 24,3%  té una qualificació intermèdia (nivells ISCED 3-4). D'aquests, el 16,25% de la població té estudis en Batxillerat i el 8,10% de  FP mitjà.

El 27,5% té una alta qualificació (nivells ISCED superiors a 5):  dels quals 8,89% té estudis de FP superior i  un 18,61% té estudis universitaris.

Si comparem aquests nivells educatius tant amb els nivells catalans com europeus s'observa en cas de L'Hospitalet un important biaix cap a la baixa qualificació respecte a la Unió Europea i Catalunya (+5,3  punts respecte a Catalunya i +25,9 punts respecte a la UE). També és palesa una manca de qualificacions intermitges respecte la Unió Europea (-23,6 punts) però lleugerament superior respecte a Catalunya (+1,4 punts).Respecte a les altes qualificacions s'observa un nivell clarament inferior a Catalunya (-6,83%punts) i respecte a la Unió Europea (-2,03 punts) . 

En aquest context formatiu, en el cas de la ciutat de L'Hospitalet esdevé fonamental per tal d'augmentar la competitivitat dels seus treballadors reduir les baixes qualificacions, augmentant les qualificacions intermitges i fomentar i retenir les superiors. D'aquesta manera, podem considerar que la formació professionalitzadora (FP i Universitat) com el principal factor de desenvolupament econòmic endogen que té la ciutat de l'Hospitalet per tal d'augmentar la productivitat i el grau d'inserció laboral dels seus treballadors.

Eines: documents sobre l'FP a l'Hospitalet

Enllaços d'interès

Ajuntament de L'Hospitalet
Regidoria de Govern d'Educació


Centres FPI L'Hospitalet
CE Dolmen
CE Joan XIII
CE Jaume Balmes
CE Miquel Servet
IES Eduard Fontserè
IES Llobregat
IES Mercè Rodoreda
IES Vilumara
Institut Pedraforca
Institut Provençana
Sant Josep Obrer
Xaloc
Escola Superior d'Art i Disseny Serra i Abella
IFP Inovació en foramció Professional (Grup Planeta)

Formació professional per a l'ocupació
CIFO L'Hospitalet
Associació Empresarial de L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL - Formació)
Cambra de Comerç (Formació) 
CCOO  - Fundació Paco Puerto
UGT - Institut per al desenvolupament de la formaciò i l'ocupació

Consells de la Formació Professional
Consell Català de la Formació Professional
Consell de la Formació Professional de Barcelona
Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers
Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Lleida
Consell de la Formació Professional de Terrassa
Consell de la Formació Professional de Mataró
Consell Municipal de la Formació Professional i l'Ocupació de Tarragona
Consell Municipal de la Formació Professiona del Prat de Llobregat
Consell de la Formació Professional de Rubí 
Consell de la Formació Professional de Sabadell

Altres enllaços Catalunya
Fundació BCN Formació Professional
Institut Català de les Qualificacions Professionals
Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu
Servei d'Ocupació de Catalunya
Consorci per a la Formació Continua de Catalunya

Observatori de Treball i Model Productiu 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
Diputació de Barcelona (Educació)

Espanya
Instituto Nacional de las Qualificaciones
Secretaria de Estado de Formación Profesional
Consejo General de Formación Profesional (CGFP)
Servicio Público de Empleo Estatal
Fundación Tripartita

Unió Europea
European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)
European Training Foundation
Lifelong Learning Programme (European Comission)

Internacional
OCDE
UNESCO
  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestió de la Qualitat
Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)