• Estoy en:
  • Inicio
  • Formación
  • Dispositivo de Investigación y Promoción de la Formación Profesional

Formación

Dispositivo de Investigación y Promoción de la Formación Profesional

Observatori de la Formació Professional

Els Observatoris són instruments d’observació i anàlisi periòdica de la realitat d’un àmbit concret, i produeixen informació d’aquest àmbit per a que els actors que en són responsables la puguin utilitzar a l’hora de planificar les seves accions. Són eines de diagnosi, de seguiment i d’avaluació de les polítiques i mesures que es porten a terme en l’àmbit d’observació delimitat. A partir de la seva aportació de coneixement, els observatoris generen reflexions sobre les accions que s’han desenvolupat en el passat i que poden contribuir a millorar les accions presents i futures. 

L’Observatori de la Formació Professional (OFP) es crea a demanda del Consell de l’FP de l’Hospitalet, el seu  l’objectiu principal és facilitar i acompanyar la presa de decisions en l’àmbit de l’FP per tal de millorar certs aspectes de la ciutat com ara: 

1-Potenciar l’ocupabilitat dels i les hospitalenques a través de la millora de la seva qualificació 

2-Fomentar el coneixement i la recerca en l’àrea de l’FP a través de la col•laboració amb centres formatius, empreses i investigadors experts en la matèria 

3- Col•laborar en el manteniment i millora de l’actual servei de formació per adequar-lo a les demandes del mercat i de l’entorn – Mapa de la FP
 

4.Analitzar els projectes estratègics metropolitans i les noves competències per atendre les necessitats ocupacionals futures-Estudis de prospectiva 

5-Donar suport a la planificació d’accions formatives innovadores per tal d’afavorir la competitivitat de les empreses, els treballadors/es i la població en general.


6-Proposar programes i accions formatives que afavoreixin la inclusió de col•lectius desfavorits: persones nouvingudes, joves amb estudis inacabats, etc.


Descarrega’t els documents de l’Observatori:

Les xifres de la Formació Professional a L'Hospitalet

La formació professional és el conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament  qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació i la participació activa en la vida  social, cultural i econòmica. Inclou els ensenyaments de la formació professional inicial (FPI), les  accions d’inserció i reinserció laboral de les persones treballadores (FPO) , així com les orientades a  la formació contínua en les empreses, que facilitin l’adquisició i actualització permanent de les competències professionals (FPC).

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A L'HOSPITALET- Informe 2018 

Formació professional inicial

La formació professional inicial (FPI) és el conjunt d'accions de formació professional específica (també anomenada formació professional reglada) que s'imparteixen dins del sistema educatiu.Aquest subistema inclou tant els Cicles Formatius de Grau Mig i Superior (CFGM-CFGS) que permeten l'obtenció del Títol de tècnic (nivell 2)  o tècnic superior (nivell 3) com els Programes de Formació i Inserció (PFI) que possibliliten l'obtenció del Certificat de qualificació professional inicial (nivell 1). Cal incloure tambe en aqeusta secció els ensenyaments especials artistics i esportius. 

A la ciutat de L'Hospitalet durant el curs 2018-2019 s'estan formant mitjançant aquest subsistema 5.104 alumnes distribuïts de la manera següent: 

 PFI+FPB 218 alumnes
 CFGM 20025 alumnes
 CFGS 2.861 alumnes
 Total Formació Professional Inicial 5.104 alumnes
Font : Centres, Departament d'Enseyament

Disitribució de l'alumnat (%) de Formació Professional Inicial per família professional. Curs 2017-18
Sanitat 22,75
Serveis socioculturals i a la comunitat 14.61
Adminsitració i gestió  13.52
Infromatica i comunicacions 12.45
Comerç i màrquetiing   6.45
Electricitat i electrònica   5,65
Activitats físiques i Esportives    4.56
Imatge personal   4.44
Transp. i mant. de vehicles   3.77
Quimica   3,07
Instal·lació i nanteniment   2,70
Fabricació mecànica   2.58
Edificaicó i obra civil    2,25
Hoteleria i turisme 0.92
Industries alimentaries   0.44
Energia i aigua  0.34
Font: Informació centres educatius


Formació professional per a l'ocupació (FPO)

La formació professional per a l'ocupació és conjunt d'accions de formació professional que tenen per objectiu proporcionar a les persones en situació d'atur les competències professionals requerides pel sistema productiu. Els cursos de formació professional ocupacional permeten l'obtenció de Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3. 
Aquesta formació imulpada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es desenvolupa tant a la seva xarxa de Centes d'Innovació i Formació Ocupacional (CIFO), a través de programes de col·laboració amb els ens locals o mitjançant les subvencions per ens centres públics i privats dins Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP). 
També exiteix la possibilitat de relatizar la formació ocupacional de manera virtual (e-formació)

Durant l'any 2015 (convocatòria 2014) a la ciutat de L'Hospitalet 1.645 persones desocupades van cursar  alguna especialitat formatives dintre de les diferents modalitats de formació ocupacional distribuïts de la manera següent:
 
CIFO L'H 636 persones formades
Forma i Insereix   48 persones formades
Accions de formació en el sector turístic    16  persones formades
FOAP    945 persones formades
Total  1.645 persones formades
Font: SOC

Formació professional contínua 

La formació professional contínua és el conjunt d'accions formatives desenvolupades per les empreses, els treballadors o les organitzacions representatives (patronal i sindicats), adreçades a la millora de les competències professionals i de la qualificació dels treballadors i treballadores en actiu. A la ciutat de L'Hospitalet l'any 2018 van ser formats 1.800 persones en els següents Plans de Formació Continua, segons les dades del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya:
 
Plans de formació Sectorial    1.134 persones formades
Plans de formació Intersectorial    1.442 persones formades
Total     2.576 persones formades
Font: CFCC

DATOS BÁSICOS SOBRE EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL HOSPITALET

Si tenemos en cuenta el niveles de instrucción de la población de L'Hospitalet mayor de 10 años:

El 59,6% tiene un bajo nivel de calificación (niveles 0-1): un 23% de los cuales tiene estudios primarios y un 33% la certificación académica básica para la inserción al mercado de trabajo (Bachillerato elemental, Graduado escolar o Graduado en ESO).

El 29,2% de la población tiene una calificación intermedia (niveles 2-3). De éstos, el 16,2% de la población tiene estudios en FP (FPI/CFGM 8% y FPII/CFGS 8,2%) y el 13,66% en Bachillerato superior.

El 11,4% de la población tiene una alta calificación (niveles 4-5), un 6,10% tiene estudios de primer ciclo Universitario y un 5,3% de segundo ciclo o superiores.

Si comparamos estos niveles educativos tanto con los niveles catalanes como europeos se observa en caso de L'Hospitalet un importante sesgo cabe a la baja calificación con respecto a la Unión Europea y Cataluña (+15 puntos con respecto a Cataluña y +36,6 puntos con respecto a la UE) . También es patente una falta de calificaciones intermedias respecto de la Unión Europea (-19,16 puntos) pero ligeramente superior con respecto a Cataluña (+4,7 puntos). con Respecto a las altas calificaciones se observa un nivel claramente inferior con respecto a Cataluña (-16,31 puntos) y con respecto a la Unión Europea (-8,72 puntos).

En este contexto formativo, en el caso de la ciudad de L'Hospitalet se convierte en fundamental con el fin de aumentar la competitividad de sus trabajadores reducir las bajas calificaciones, aumentando las calificaciones intermedias y fomentar y retener las superiores. En este sentido, podemos considerar que la formación professionalitzadora (FP y Universitat) como el principal factor de desarrollo económico endógeno que tiene la ciudad de L'Hospitalet con el fin de aumentar la productividad y el grado de inserción laboral de sus trabajadores.


Eines: documents sobre l'FP a l'Hospitalet

Enlaces de interés

  • Certificiació Norma ISO 9001:2008 de Gestión de la Calidad
Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía Social
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)