CFGS Projectes d'obra civil, perfil professional d'ús d'aplicacions SIG

Tècnic/a superior en Projectes d'Obra Civil, perfil professional d'ús d'aplicacions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica)  (2.000 h • 2 cursos acadèmics)

QUÈ HI ESTUDIARÀS?
Representacions de construcció Amidaments i valoracions de construcción. Replanteigs de construcción. Planificació de construcción. Xarxes i serveis en obra civil. Aixecaments topogràfics. Desenvolupament de projectes urbanístics. Desenvolupament de projectes d’obres lineals. Estructures de construcción. Urbanisme i obra civil. Formació i orientació laboral. Empresa i iniciativa emprenedora. Projecte en obra civil. Processos constructius en obra civil. Documents d’obra i integració en SIG. Formació en centres de treball.

DE QUÈ TREBALLARÀS?
Delineant projectista de carreteres; delineant projectista d'urbanització; delineant d'obra civil; delineant de serveis urbans; delineant de topografia; pràctic o pràctica en topografia; especialista en aixecament de terrenys; especialista en aixecament de construccions; especialista en replantejaments; tècnic o tècnica d'aparells; tècnic o tècnica en ús i manteniment de sistemes d'informació geogràfica; maquetista de construccions; ajudant o ajudanta de cap d'oficina tècnica; ajudant o ajudanta de planificador o planificadora; ajudant o ajudanta de tècnic o tècnica de control de costos; tècnic o tècnica de control documental, i  delineant projectista de xarxes i sistemes de distribució de fluids.
 

Centres on s'imparteix

Serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)