Estudis

Electricitat i electrònica

La gran evolució tecnològica que ha experimentat el sector electrònic en els darrers anys ha provocat que determinats perfils professionals es trobin en permanent transformació. La reparació i el manteniment han perdut pes en l'ocupació, mentre que el muntatge i la configuració de tot tipus d'equips i instal•lacions estan en progressiu augment.

La família professional d'Electricitat i Electrònica abasta un ampli conjunt d'activitats productives, agrupades per al seu estudi en tres grans àrees de competència professional clarament diferenciades: 
  •  Electricitat: comprèn les xarxes de distribució i transport d'energia elèctrica , els centres de transformació i les instal • lacions elèctriques en edificis i indústries, així com totes les competències recollides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
  • Electrònica: referida al muntatge i reparació d'equips electrònics
  • Telecomunicacions: relativa als centres emissors de ràdio i televisió, telefonia cel•lular i totes les instal•lacions previstes en l'àmbit de la Normativa sobre Infraestructura Comuna de Telecomunicacions. 


El sector de l'electricitat evoluciona tècnicament a un ritme menor, encara que no per això els seus perfils professionals estan exempts de modificacions . 

Els titulats en cicles de la família de ELECTRICITAT - ELECTRÒNICA tenen presència a les següents activitats: 
  • Producció, transport i distribució d'energia elèctrica 
  • Construcció de màquines d'oficina i ordinadors ( inclosa la seva instal•lació) 
  • Fabricació de fils i cables elèctrics, de piles, acumuladors, comptadors, aparells de mesura, electrodomèstics, material d'enllumenat,  components electrònics i circuits integrats 
  • Instal•lació, muntatge i acabat d'edificis i obres 
  • Reparació d'articles elèctrics per a la llar 
  • Serveis oficials i privats de telecomunicacions
* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Carretera del Mig, 85-87 (Sortida 15 Ronda de Dalt) - 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Carrer de Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)