Estudis

Electricitat i electrònica

La gran evolució tecnològica que ha experimentat el sector electrònic en els darrers anys ha provocat que determinats perfils professionals es trobin en permanent transformació. La reparació i el manteniment han perdut pes en l'ocupació, mentre que el muntatge i la configuració de tot tipus d'equips i instal·lacions estan en progressiu augment.

La família professional d'Electricitat i Electrònica abasta un ampli conjunt d'activitats productives, agrupades per al seu estudi en tres grans àrees de competència professional clarament diferenciades: 
  •  Electricitat: comprèn les xarxes de distribució i transport d'energia elèctrica , els centres de transformació i les instal · lacions elèctriques en edificis i indústries, així com totes les competències recollides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
  • Electrònica: referida al muntatge i reparació d'equips electrònics
  • Telecomunicacions: relativa als centres emissors de ràdio i televisió, telefonia cel·lular i totes les instal·lacions previstes en l'àmbit de la Normativa sobre Infraestructura Comuna de Telecomunicacions. 


El sector de l'electricitat evoluciona tècnicament a un ritme menor, encara que no per això els seus perfils professionals estan exempts de modificacions . 

Els titulats en cicles de la família de ELECTRICITAT - ELECTRÒNICA tenen presència a les següents activitats: 

  • Producció, transport i distribució d'energia elèctrica 
  • Construcció de màquines d'oficina i ordinadors ( inclosa la seva instal·lació) 
  • Fabricació de fils i cables elèctrics, de piles, acumuladors, comptadors, aparells de mesura, electrodomèstics, material d'enllumenat,  components electrònics i circuits integrats 
  • Instal·lació, muntatge i acabat d'edificis i obres 
  • Reparació d'articles elèctrics per a la llar 
  • Serveis oficials i privats de telecomunicacions

* La realització dels mòduls formatius amb certificat de professionalitat depèn de la programació de cada centre formatiu homologat.

  • Guia de Formació Professional
Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Carrer Can Tries, 20 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Avís legal